Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

Publisert

Kors på kirkegård
Foto: colourbox.com

Antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp fra 2014 til 2015. I perioden 2003-2015 varierte dødstallene rundt et stabilt gjennomsnitt. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2015 skyldtes overdoser.


Har du funnet en feil?

289 narkotikautløste dødsfall ble registrert blant bosatte i Norge i 2015 mot 266 i 2014 og 234 i 2013. Andelen kvinner blant de avdøde (29 prosent) var noe høyere enn i 2013 og 2014 (24 prosent).

I perioden 2003 til 2015 har dødstallene variert rundt et relativt stabilt gjennomsnitt på 263 dødsfall per år, se figur 1. I samme periode har også andelen narkotikautløste dødsfall målt som prosent av befolkningen variert rundt et stabilt gjennomsnitt (8.3 personer per 100 000 personer 15-64 år).

Figur 1 Narkotikautløste dødsfall i perioden 2003 – 2015

Narkotikautloste_dodsfall2015figur1.png

Siden 2003 har trenden i aldersfordelingen vært at andelen over 44 år har økt og andelen under 35 år har blitt redusert, både for menn og kvinner. I 2015 var 12 prosent av de døde over 60 år og ni prosent under 24 år.

Blant bosatte i Oslo ble det registrert 58 narkotikautløste dødsfall i 2015, mot 46 i 2014 og 48 i 2013. I Bergen døde 17 personer i 2015, mot 31 de to foregående år. I disse to byene døde det i tillegg noen personer som ikke var bosatt der. Derfor ble det i alt registrert 71 narkotikautløste dødsfall i Oslo og 22 i Bergen i 2015.

I de mest folkerike fylkene med eller nær store byer vil det være flest dødsfall. I disse områdene er det mulig å se noen trender, men det kan forekomme tilfeldige variasjoner på samme måte som på landsbasis. Figur 2 viser antall dødsfall i de fem fylkene som hadde flest slike.

Figur 2 Narkotikautløste dødsfall i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag 2010-2015

Narkotikautloste_dodsfall2015figur2.png

Narkotikautløste dødsfall: dødsårsak fordelt etter type stoff

Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: overdoser (forgiftningsulykker), selvmord og avhengighet (psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk). Av de 289 dødsfall i 2015 var 221 dødsfall overdoser, 37 selvmord og 31 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak. Fordelingen mellom disse tre gruppene av dødsfall har holdt seg stabil de siste årene: ca. 80 prosent overdoser, ca. 10 prosent selvmord og ca. 10 prosent avhengighet. I 2015 var det en noe lavere andel overdoser (76 prosent) og noe høyere andel med selvmord som dødsårsak (13 prosent).

Samlet sett var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider i 2015, en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium. Inndelingen etter type opioider var som følger: heroin (35 prosent), morfin/kodein og andre halvsyntetiske opiater (24 prosent), metadon (10 prosent) og syntetiske opioider (12 prosent). Vi vet ikke om stoffene som forårsaket dødsfallet var legalt forskrevet av lege (som for eksempel metadon i legemiddelassistert rehabilitering, eller andre smertestillende medikamenter) eller kjøpt illegalt (som heroin). Fra 2009 til 2012 ble dødsfall med heroinbruk som utløsende dødsårsak halvert, men økte igjen følgende år. Andel metadondødsfall økte fram til 2012, men har falt siden, se figur 3.

Figur 3 Dødsårsak 2006-2015. Narkotikautløste dødsfall. Prosent

Narkotikautloste_dodsfall2015figur3.png

De fleste forgiftningsdødsfall inkluderer obduksjon, og som hovedregel påvises flere narkotiske stoffer og legemidler. Det kan være vanskelig å avgjøre om døden skyldes inntak av et enkelt stoff eller kombinasjonsbruk av flere stoffer.

Mulige forklaringer til trenden på 2000-tallet

Narkotikautløste dødsfall er i over 90 prosent av tilfellene knyttet til akutte forgiftninger. Trender vil da være knyttet til om det har vært endringer i hvor mange som inntar narkotika på en risikofylt måte (injisering i blodåre er mest risikofylt), tilgang på stoffer og uventet høyere renhetsgrad av stoffet. Personer som har pause i bruken (i fengsel, i behandling, selvvalgt pause) og så tar inn en vanlig dose etter pausen, er utsatt for en forhøyet risiko. Periodevis redusert almenntilstand, samt sykdommer og svekkelser som ofte kan være knyttet til aldring, har også betydning. Lokale tilbud med hjelp til reduksjon av inntak av stoff og en mindre risikofylt inntaksmåte kan være viktig, i tillegg til et godt botilbud, helsehjelp og rehabilitering.

Med så mange ulike faktorer som påvirker risiko for dødsfall, er det ikke uventet at antall rusmiddelutløste dødsfall varierer fra det ene året til det neste uten at dette kan knyttes til en spesifikk årsak, spesielt innen enkeltkommuner eller i fylker med få dødsfall. Helsedirektoratets oppstart av en overdosestrategien i 2013 kan ikke forventes å ha hatt synlig effekt på landsbasis på så kort tid. Oslo, som er en av forsøksbyene, har trolig en noe avtagende gruppe personer som injiserer, men de blir eldre. Høyere alder medfører en noe høyere og mer sammensatt risiko for narkotikautløst dødsfall.

Etter at gjennomsnittlig styrkegrad i heroinbeslagene sank gjennom hele 2000-tallet til 2012, økte renheten igjen fram til 2015. Dette kan ha bidratt til økt dødsrisiko for heroinbrukere, se figur 3.

Definisjon av dødsårsak ved narkotikautløste dødsfall

Dødsårsakene er kodet etter ICD-10 som er Verdens helseorganisasjon sin internasjonale sykdomsklassifisering. Utvalg av dødsårsaker for narkotikautløste dødsfall er i henhold til EUs narkotikabyrå sin definisjon. Definisjonen omfatter dødelige forgiftninger ved bruk av narkotiske stoffer som utløsende dødsårsak, samt dødsfall knyttet til avhengighet av narkotika (Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk). Det er denne definisjonen som ligger til grunn ved europeiske sammenligninger av narkotikautløste dødsfall. Kilde er en analyse av tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet, publisert 2 november 2016.

Inntak av narkotika kan ha betydning også ved andre dødsfall, for eksempel ved sykdommer som smitter ved sprøytebruk (Hepatitt og HIV) og ved trafikkulykker og annen voldsom død. Slike dødsfall er ikke medregnet i tallene som blir presentert her.

I 2014 ble det registrert 7 narkotikautløste dødsfall i Norge blant personer som ikke var bosatte i Norge. Slike tall for 2015 er ennå ikke publisert.