Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Studie:

Om FamilieForSK

Publisert Oppdatert

familie, strand, lek
Colourbox.com

Formålet med FamilieForSK er å øke kunnskapen om foreldres samliv og konsekvenser av foreldrekonflikter for barn og foreldre i Norge. Kunnskapen vil gi økte muligheter til å hjelpe familier med skadelige konflikt- og kommunikasjonsmønstre.


Vi ønsker å få økt innsikt i hvordan barn og foreldre påvirkes av ulike aspekter ved foreldres samliv. Det er også viktig å få økt forståelse av hvorfor og hvordan konflikter mellom foreldre øker og hva som kan bidra til at konflikter minsker.

For å få en grundig forståelse av sammenhengen mellom foreldres samliv og barns helse, tilpasning og utvikling, er det viktig at vi får høre hvordan ulike familiemedlemmer opplever samspillet i familien. I FamilieForSK vil vi derfor spørre både mødre, fedre og barn i mange ulike familier om hvordan de har det og hvordan de opplever familien sin.

Kunnskapen vi får vil kunne bidra til å fange opp familier som er i risiko for å utvikle mye konflikter over tid, og til å fange opp barn som særlig trenger hjelp til å håndtere konflikter i hjemmet.

Bakgrunn for studien

Det finnes i dag svært lite kunnskap om foreldres samliv og foreldrekonflikter i Norge. Vi mangler kunnskap om kommunikasjonen mellom foreldre, både de som går fra hverandre og de som fortsetter å bo sammen. Vi mangler også kunnskap om hva som henger sammen med at noen foreldre har mye konflikter med hverandre og hvordan barn påvirkes av pågående foreldrekonflikter.

Hvem inviteres til å delta?

For å finne ut mer om hvordan familier flest har det i Norge er det viktig for oss å få informasjon fra alle slags familier, både familier med lavt og høyt konfliktnivå mellom foreldre; familier der foreldrene bor sammen og familier der foreldrene bor hver for seg. Den første studien i FamilieForSK starter høsten 2015 og er finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). I denne første delen blir to ulike grupper av familier invitert til å delta.

Colourbox
Colourbox

Den første gruppen består av familier som deltar i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa). Blant disse familiene inviteres en tilfeldig gruppe av familier med 11-åringer der begge foreldre bor sammen med barnet. Svarene fra denne gruppen vil gi verdifull kunnskap om hvordan foreldre flest kommuniserer sammen, hvor vanlig det er med konflikter i familier der foreldre fortsatt bor sammen og hvordan barn har det i familier med både lavt og høyt konfliktnivå mellom foreldre. Vi ønsker å samle inn data fra 500 familier i denne gruppen.

Den andre gruppen består av familier der foreldrene gjennomgår obligatorisk mekling i forbindelse med samlivsbrudd. Disse familiene vil bli valgt ut tilfeldig blant familier som møter til mekling ved ett av to familievernkontorer i løpet av vinteren 2015-2016. Foreldre i familier som har minst ett barn i alderen 11-16 år mottar et invitasjonsbrev når de møter til første meklingstime. Svarene fra denne gruppen vil bidra til å øke kunnskapen om hvordan barn og voksne har det i familier der foreldrene bor hver for seg, eller er i ferd med å flytte fra hverandre. I første omgang ønsker vi å samle inn data fra 100 familier i denne gruppen.

Hva innebærer det å delta?

Dersom begge foreldrene ønsker å delta i studien og samtykker til at også barna deres kan få svare på et eget spørreskjema sender de tilbake samtykket i en ferdig frankert konvolutt. Etter kort tid vil de så få tilsendt hvert sitt spørreskjema som de fyller ut hver for seg og returnere til FamilieForSK. Spørsmålene handler om hvordan dere har det i familien. Blant annet spør vi om forholdet mellom foreldrene, forhold mellom foreldre og barn, kommunikasjon og konflikter.

Spørreskjemaet til barnet vil være tilpasset aldersgruppen. Etter en stund vil de samme familiene bli kontaktet igjen for å svare på noen flere spørsmål, enten per telefon eller per post. For å kunne finne ut mer om hvordan det går med familiene på sikt vil det også være aktuelt å koble opplysningene fra spørreskjemaene med sentrale registre som Norsk Pasientregister, Reseptregisteret og registre fra Statistisk Sentralbyrå.

Du kan lese mer om hva det innebærer å delta i studien i invitasjonsbrevet til familiene fra MoBa og invitasjonsbrevet til familiene fra familievernkontorene.

FamilieForSK inngår i et større prosjekt der vi ønsker vi å innhente informasjon fra de samme familiene på ny etter omlag 12 måneder, for å høre hvordan forholdene i familien påvirker foreldrene og barna på sikt. Vi vil også samle inn informasjon fra et større antall familier som møter til mekling og familier som oppsøker hjelpeapparatet i forbindelse med samlivsvansker. Arbeidet med denne større datainnsamlingen vil starte våren 2016.

På sikt er det også planlagt å intervjue et fåtall familier mer inngående om hvordan de har det i familien (kvalitative dybdeintervjuer).

Når vil resultatene fra studien komme?

Den første runden med datainnsamling vil avsluttes våren 2016. Resultater fra den første delen av studien vil derfor tidligst foreligge høsten 2016. I første omgang vil resultatene omfatte en vurdering av hvorvidt de målemetodene vi bruker egner seg for norske forhold, ettersom mange av de spørsmålene vi bruker i intervjuene tidligere kun har vært anvendt i andre land enn Norge.

Hvem finansierer studien?

Prosjektet utføres ved Folkehelseinstituttet og er finansiert av Bufdir og Norges Forskningsråd.