Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Praktiske råd for fukt og fuktskader

Publisert Oppdatert

mugg i vinduskarm
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Årsaker til fuktproblemer må identifiseres og utbedres. Her får du praktiske råd om forebygging og utbedring.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Forebygging

Fuktproblemer forebygges ved å:

 • unngå konstruksjoner som medfører fare for lekkasjer og inntrengning av fuktighet
 • sikre tilstrekkelig ventilasjon i forhold til produsert fuktighet
 • unngå kuldebroer eller andre forhold i bygningskonstruksjonen som kan føre til kondens
 • unngå unødige fuktkilder

Fuktbelastningen bør reduseres hvis mulig ved f.eks. å

 • tørke opp vannsøl
 • ekstra utlufting eller økt ventilasjon

Forebygging under byggeprosessen

Det er viktig å kvalitetssikre byggeprosessen slik at ikke materialer skades eller at fukt bygges inn i konstruksjonen. Materialer og konstruksjoner skal vare så tørre ved innbygging/forsegling at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av materialer og økt avgassing

Forebygging av fukt i byggkonstruksjonen

 • Bygningsdeler og konstruksjoner skal utføres slik at nedbør, overflatevann, grunnvann,  bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer.
 • Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken, må nødvendige  tiltak treffes for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.
 • Fasadekledning, vinduer, dører og installasjoner som går gjennom vegger, skal utformes slik at fukt kan tørke ut.
 • Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Dersom kondens kan oppstå på undersiden av taktekking eller taktekking ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre  inntrengning av vann, må underliggende konstruksjon beskyttes ved hjelp av et vanntett sjikt.
 • Bad og vaskerom skal ha sluk.
 • Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal bygges med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett skikt. Materialer velges slik at faren for mugg og soppdannelse er minimal.
 • Det er viktig å være klar over at i tillegg til fuktskadede materialer, muggvekst og mugglukt, kan stadig forekommende kondens på overflater være et tegn på fuktproblemer.

Utbedring etter plutselige lekkasjer

Ved lekkasjer eller plutselig vanninntrengning er det viktig at årsaken utbedres raskt, slik at skaden får så lite omfang som mulig. Deretter må området tørkes ut, først og fremst ved ventilasjon og åpning av det skadde området.

Uttørking ved å øke temperaturen bør unngås da dette kan gi gode vekstbetingelser for muggsopp. Eventuell muggvekst fjernes enten ved at materialene tas vekk eller at de rengjøres mekanisk.

Utbedring av fuktskader og muggvekst

Ved fuktskader og muggvekst er det vanskelig å gi helt generelle og detaljerte råd som dekker alle situasjoner, og en skjønnsmessig vurdering av tiltakenes omfang må foretas i hvert enkelt tilfelle.

Hvis det er mugglukt eller synlig muggvekst i bygninger og klimainstallasjoner, skal årsaksforholdene kartlegges og utbedres. Dette er spesielt viktig i skoler og barnehager, der det er små barn som kan være en følsom gruppe når det gjelder fukt, muggsopp og helseeffekter. Mugg- og råteskadene må fjernes slik at sporer og andre mikrobiologiske produkter  ikke spres til rene områder i forbindelse med saneringsprosessen.

Hvis fuktskadene har stort omfang, må de som utfører arbeidet bruke personlig verneutstyr.

Hvordan holde fuktnivået lavt i kjellere

Det kan by på problemer å holde fuktnivået tilstrekkelig lavt i krypkjellere og eldre kjellerkonstruksjoner. Dette kan gi muligheter for vekst av muggsopp som i noen grad kan føre til økt mengde luftbårne sporer eller mugglukt i nærliggende boområder.

Dersom man ikke får kontroll med fuktigheten i disse områdene, og man mistenker inntrengning av luft som kan føre med seg eventuelt sporer eller mugglukt til nærliggende boområder, kan et tiltak være å tette luftlekkasjene (eventuelt etablere undertrykk i kjellerområdet).

Rengjøring og fjerning av mugg

 • Porøse materialer som tepper, isolasjon, bygningsplater, papirprodukter, tekstiler og polstrede møbler som har blitt fuktige og utsatt for mugg, kan neppe bli effektivt rengjort, og må vanligvis skiftes ut. Selv om organismene drepes, vil det fortsatt kunne være igjen allergener og potensielt skadelige forbindelser i produktene.
 • Glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer kan saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon (f.eks. 10 % klor). Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden.

Rengjøring av tekniske installasjoner

Mekanisk rengjøring eller såperengjøring sammen med bruk av bakteriedrepende kjemikalier er oftest tilstrekkelig for å fjerne biologisk materiale fra ikke-porøse overflater i klimainstallasjoner.

Høyttrykksdampbehandling av mekanisk utstyr kan brukes til å fjerne biofilm dersom ikke behandlingen skader metalloverflatene. Dersom bakteriedrepende kjemikalier har vært anvendt, må disse fjernes fra installasjonene før oppstarting.

Mugg på innvendige overflater i klimainstallasjoner er potensielt mer alvorlig enn i bebodde rom, fordi forurensningen kan transporteres rett inn i beboernes pustesone. Slike forurensninger må fjernes for å unngå spredning via ventilasjonsanlegget. Mål for saneringen er å rengjøre bygningen til et nivå av mugg og bakterier svarende til normalt "utenivå" på overflater i bygget.

Uttørkede fuktskader bør vurderes og eventuelt fjernes helt

Uttørkede fuktskader kan medføre helseproblemer og må som hovedregel fjernes fullt ut, men det bør gjøres en helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Helsemessig relevante utbedringstiltak kan være betydelig mer omfattende enn det som har vært krevet ut fra en bygningsteknisk vurdering av skadene. Betydelige fuktskader i bygg kan medføre alvorlige helseproblemer for brukerne. Ved helseproblemer knyttet til opphold i slike bygg kan av og til stengning være aktuelt. 

 • Biologiske faktorer (Arbeidstilsynet)

Mer informasjon

 • Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport fra Folkehelseinstituttet - kapittel 4 Fukt, fuktskader og muggsopp