Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

CO2-rensing

Helseeffekter av aminer og deres nedbrytningsprodukter

Publisert Oppdatert

CO2-fangst med aminer regnes som den mest aktuelle metoden for å komme raskt i gang med fjerning av CO2. Men i denne renseprosessen vil noe av aminene slippes ut i luften og brytes ned til andre stoffer som nitrosaminer og nitraminer. Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) vurdert om disse nye utslippene er helseskadelige – særlig med tanke på kreftrisiko. Resultatet av risikovurderingene oversendes i dag.

CO2-fangst med aminer regnes som den mest aktuelle metoden for å komme raskt i gang med fjerning av CO2. Men i denne renseprosessen vil noe av aminene slippes ut i luften og brytes ned til andre stoffer som nitrosaminer og nitraminer. Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) vurdert om disse nye utslippene er helseskadelige – særlig med tanke på kreftrisiko. Resultatet av risikovurderingene oversendes i dag.


De aktuelle aminene er stoffer som i seg selv er lite helseskadelige ved de konsentrasjonene som vil kunne forekomme f eks rundt gasskraftverk. Men aminene vil kunne inngå i kompliserte kjemiske reaksjoner i luften og danne nye stoffer slik som nitrosaminer og nitraminer. Disse omdannelsesproduktene kan påvirke helse og miljø.

Det finnes relativt lite kunnskap om ulike helseeffekter for mange av disse stoffene, men det er kjent at flere av dem kan være svært kreftfremkallende. Kreftfaren avhenger av mengden stoff som slippes ut, hvor mye som omdannes i atmosfæren og hvor sterke de kreftfremkallende stoffene er.

FHI har vurdert den kreftfremkallende evnen til stoffene som kan dannes i forbindelse med CO2-rensing. Nitrosodimetylamin (NDMA) ble funnet å være ett av de som kan være mest kreftfremkallende. Derfor er dette stoffet brukt for å beregne risikoen fra den totale mengden av forskjellige nitrosaminer i lufta.

Usikkerhet om nitraminer

Når det gjelder nitraminer, er det stor kunnskapsmangel, men stoffene i denne gruppen er generelt antatt å være mindre kreftfremkallende enn nitrosaminene. Imidlertid viser studier at det nitraminet man vet mest om (N-nitrodimetylamin) er et svært kreftfremkallende stoff, selv om det ikke er like potent som NDMA.
FHI anbefaler derfor at man benytter risikoestimatet for NDMA også for nitraminene. Dette må anses som et risikoestimat som vil gi en god beskyttelse av befolkningen. Dersom nitraminer påvises i betydelige mengder i utslippet, vil det være et behov for mer kunnskap for at FHI skal kunne utføre en fullstendig risikovurdering.

Anbefaling

Ved utslipp fra fangstanlegg for CO2, anbefaler FHI at risikoestimatet for NDMA bør benyttes for den samlede konsentrasjonen av både nitrosaminer og nitraminer i luft og vann. Vi anbefaler maksimalnivåer som gir neglisjerbar eller minimal risiko for kreft ved eksponering for disse stoffene. FHI finner derfor at den samlede mengden av nitrosaminer og nitraminer ikke bør overstige 0,3 ng/m3 (nanogram/m3) luft.

Pressevakt Folkehelseinstituttet tlf 21 07 83 00