Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Forurensning langveisfra»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forurensning langveisfra

Artikkel

Forurensning langveisfra

Luftforurensning blir transportert over store avstander, slik at områder uten vesentlige egne utslipp blir forurenset med luftforurensningskomponenter som kan være helseskadelige. De helsemessig viktigste komponentene her er ozon og svevestøv.

Hustak

Luftforurensning blir transportert over store avstander, slik at områder uten vesentlige egne utslipp blir forurenset med luftforurensningskomponenter som kan være helseskadelige. De helsemessig viktigste komponentene her er ozon og svevestøv.


Langtransportert svevestøv er en viktig kilde

Langtransportert luftforurensning regnes for å være utslipp fra kilder i et annet land, men også fra en annen region i samme land, som transporteres over store avstander. Svevestøv kan transporteres over store avstander.

I mange tettsteder og mindre byer vil forurensningen med langtransportert svevestøv ha større betydning for gjennomsnittsnivået enn svevestøv fra lokale kilder. En stor del av dette svevestøvet består av partikler med en størrelse mindre enn 1 µm. Partiklene er hovedsakelig fra forbrenningsprosesser (for eksempel bilmotorer), men også sure partikler av typen sulfat og nitrat finnes her. En rekke forskjellige metaller er bundet til langtransporterte partikler.

Forurensningskart.jpg

Også denne forurensningen kan nå nivåer som har sammenheng med økt forekomst av sykelighet og dødelighet i befolkningen. Befolkningsstudier tyder på en uavhengig effekt av sulfat eller sure partikler på folks helse, mens de eksperimentelle data tyder på at sure partikler har lavt potensial for å utløse helseeffekter. Derimot legges stor vekt på den helsemessige betydningen av forbrenningspartiklene.

Ulike undersøkelser har vist kjemiske forandringer under aldring av forbrenningspartikler, slik som nitrering og oksidering av organiske stoffer. Det antas at dette vil påvirke partiklenes potensial til å utløse helseeffekter.

Ettersom det langtransporterte svevestøvet utgjør en betydelig del av den personlige eksponeringen, og langt på vei bestemmer bakgrunnskonsentrasjonen i store områder, vil en vesentlig del av de observerte sammenhenger mellom svevestøv og befolkningens helse kunne skyldes nettopp dette svevestøvet. En svensk undersøkelse tyder på en sammenheng mellom eksponering for slik langtransportert luftforurensning og sykelighet/dødelighet i befolkningen.

Bakkenær ozon i Norge kommer fra kontinentet

Det aller meste av bakkenært ozon i Norge kommer fra andre land. De høyeste konsentrasjoner måles i Sør-Norge i vår- og sommerhalvåret. Ulike typer undersøkelser tyder på at ozon kan utløse helseeffekter hos utsatte grupper i befolkningen ved nivåer som ikke er sjeldne i Norge.

Trenden i ozon-nivåer er at maksimalnivåene er blitt noe lavere, mens gjennomsnittsnivået har økt noe.

Eksponeringen for ozon i Norge varierer fra region til region. Befolkningen i Nord-Norge er utsatt for et noe annet mønster når det gjelder ozon-forurensning enn folk i Sør-Norge. Dette skyldes trolig meteorologiske forhold som forskjellige luftstrømmer og nedslag fra ozonlaget i polare strøk.

Miljøgifter forårsaker ikke helseeffekter ved innånding

Mange miljøgifter er knyttet til svevestøvfraksjonen i den langtransporterte luftforurensningen. Et eksempel er dioksiner, en av flere grupper miljøgifter, som hører inn under samlebegrepet POPs (persistent organic pollutants).

Andre eksempler er polyklorerte bifenyler (PCB) og bromerte flammehemmere. Konsentrasjonen av slike stoffer i luften ansees for å være for lave til å kunne ha noen effekt ved innånding, men de akkumuleres i miljøet og kan føre til inntak gjennom næringsmidler. Siden svevestøv transporteres over svært lange avstander, havner slike miljøgifter også i arktiske strøk der det ikke finnes primære kilder til slik forurensning.

Kvikksølv er også en viktig komponent blant langtransporterte miljøgifter. Konsentrasjonsforskjellen mellom Birkenes i Sør-Norge og Ny-Ålesund på Svalbard er ikke stor. Kvikksølv er ikke bundet til svevestøvet. Det meste av kvikksølvet kommer fra andre land, men det finnes også industrielle kilder og krematorier i Norge som bidrar med vesentlige utslipp.