Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekkliste for legemiddelgjennomgang»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Artikkel

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

Sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen


 En grundig innføring i metoden finnes her: Helsedirektoratets Veileder om legemiddelgjennomganger (IS-1998) og Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G24.

 

Noen legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger:

ATC-kodeLegemiddel/ gruppeRisiko/ bivirkningerAlternativer/tiltak

M01A

NSAID og COXIB
(cox-2 hemmere)
GI-blødning. Hjerte- og hjerneinfarkt. Forverret nyre- og hjertesvikt. Ødem. Hypertensjon. Astma.Paracetamol 1g x 3 bør forsøkes først. NSAID bør kun brukes ved behov. Eventuelt tillegg av PPI. Ikke diklofenak eller COXIB ved hjerte- og karsykdom.
B01A A03WarfarinGI-blødning og hjerneblødning. Terapisvikt.Startveiledning og doseringskort. Regelmessig kontroll av INR.
B01A E/FNOAK (nye orale antikoagulantia)GI-blødning og hjerneblødning. Terapisvikt. Blødningsfare ved nedsatt nyrefunksjon.Følg nasjonal veileder IS-2050 2.0 (Helsedirektoratet). Startveiledning og doseringskort. Regelmessig kontroll og oppfølging.
B01A CASA og andre platehemmereBlødning og terapisvikt.Startveiledning. ASA ikke >75mg daglig.

N05B A,N05C/F

Benzodiazepiner og lignende sovemedisiner (zopiklon og zolpidem)Avhengighet, døsighet, ustøhet og fall. Forsterket effekt av alkohol. Trafikkfarlig.Psykoterapi, søvnråd og fysisk aktivitet. Velg lav dose av ett virkestoff med kort halveringstid i en begrenset periode. Melatonin kan prøves.

N02A

OpioiderAvhengighet, døsighet, ustøhet og fall. Trafikkfarlig ved oppstart og doseøkning. Obstipasjon.Paracetamol 1g x 3 bør forsøkes først. Bruk Veileder* i smertebehandling. Laksantia bør gis forebyggende.

C09A/B

C09C/D

ACE-hemmere og ARB (A2-blokkere)Elektrolyttforstyrrelser. Hypotensjon, svimmelhet og fall. Nyresvikt ved akutt dehydrering.Startveiledning. Gradvis doseøkning ved hjertesvikt. Informer om tiltak ved akutt dehydrering: Midlertidig seponering.

C03C

Slyngediuretika (furosemid og bumetanid)Elektrolyttforstyrrelser. Dehydrering. Hypotensjon, svimmelhet og fall.Skriftlig pasientveiledning med dosering etter symptomer: Vektøkning, ødem og dyspné, samt tiltak ved akutt dehydrering: Midlertidig seponering.

C01A A05

DigoksinAV-blokk og arytmier. Forgiftning: Kvalme, slapphet og forvirring.Vurder behovet for digoksin. Doser etter nyrefunksjon og serumkonsentrasjon.

H02A B

Kortikosteroider - systemisk brukBenskjørhet, diabetes, hypertensjon. Atrofi av muskulatur og hud.Osteoporoseprofylakse bør vurderes ved bruk av prednisolon > 7,5mg x 1 i >3 måneder.

Til toppen av siden

*Kapittel T20 i Norsk legemiddelhåndbok anbefales. 

 

Legemidler som bør unngås til pasienter over 65 år:

ATC-kodeLegemiddel/ gruppeRisiko/ bivirkningerAlternativer/tiltak
N06A ATCA (tricykliske antidepressiva)Antikolinerge bivirkninger: Svekket kognisjon, tretthet, forvirring, uro, arytmier, obstipasjon, urinretensjon, munntørrhet, tannråte og uklart syn.Velg annen behandling mot depresjon og smerter.
N05AAntipsykotika (nevroleptika)Antikolinerge bivirkninger.
Parkinsonisme, tardive dyskinesier og dystoni. Forlenget QT-tid. Økt risiko for plutselig død.
Eventuelt haloperidol kortvarig ved delir. Ellers kun mot psykose i samråd med psykiater. Vurder behov for smertestillende og miljøtiltak ved uro hos demente.

R06A A/B/ D/E03/E05, N05BB01

Antihistaminer – 1. generasjonAntikolinerge bivirkninger.Velg 2. generasjon antihistamin ved allergi og urtikaria. Velg annen sovemedisin.

G04B D04/11

Antikolinerge midler mot overaktiv blæreAntikolinerge bivirkninger.Utredning, blæretrening og inkontinensutstyr. Vurder andre legemidler.

Til toppen av siden

Begreper og metode

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader. LMG utføres av legen alene eller sammen med farmasøyt og/eller sykepleier. Pasienten og pårørende kan delta. LMG utføres ved endringer i pasientens tilstand eller omsorgstilbud og årlig for pasienter som bruker mange legemidler (>3).

Legemiddelsamstemming (LMS) er å lage en liste over alle legemidler pasienten bruker.

Listen kalles Legemidler i bruk (LIB). Bruk tilgjengelige kilder som EPJ, henvisning, epikrise, e-resept, multidose, PLO-melding eller pasientens egen liste. Opplysningene skal bekreftes av pasienten eller den som hjelper til med bruk av legemidler. Spør etter legemidler pasienten ikke tåler (CAVE), reseptfrie legemidler, legemidler ved behov, kosttilskudd og naturlegemidler. Husk dråper, sprøyter, stikkpiller, inhalatorer, plaster, salver og kremer. Spør om etterlevelse og sjekk eventuelt utlevering i e-resept.

LIB skal angi: Produktnavn, virkestoff, legemiddelform, styrke, dosering og bruksområde.

Lege som overtar behandlingsansvaret for en pasient, bør alltid utføre LMS. LMS må utføres før LMG.

Forberedelser til legemiddelgjennomgang

 • - Avtal tid og sted med aktuelle deltakere.
 • - Klinisk undersøkelse* gjøres ved nye symptomer eller endret tilstand.
 • - Blodprøver: Vurder behov, inkludert legemiddelanalyser.
 • - Andre tester: For eksempel EKG, 24-timers BT, spirometri, demens- og depresjonstester.

*Klinisk vurdering kan delvis utføres av sykepleier ved bruk av egen sjekkliste: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Til toppen av siden

Gjennomføring av legemiddelgjennomgang

 • - Behandlingsmål bør tilpasses pasientens tilstand, livssituasjon og ønsker.
 • - Indikasjon og effekt: Har pasienten fortsatt nytte av legemidlene?
 • - Kur eller tidsbegrenset behandling? Fastsett en sluttdato.
 • - Nye legemidler: Har pasienten ubehandlede sykdommer eller plager?
 • - Blodprøver og andre tester: Har svarene betydning for behandlingen?
 • - Dosering: Juster for nyre- og leverfunksjon, serumkonsentrasjon, alder og andre sykdommer.
 • - Bivirkninger: Spør pasienten. Sjekk kliniske tegn og blodprøvesvar.
 • - Funksjonssvikt: Tretthet, forvirring, svimmelhet, fall og ernæringssvikt kan skyldes legemidler.
 • - Interaksjonskontroll: Bruk funksjonen i EPJ eller www.interaksjoner.no
 • - Risikable og uhensiktsmessige legemidler: Sjekk tabellene på neste side.
 • - Dobbeltbruk: Kontroller for samme eller lignende virkestoff.
 • - Pasientvennlig: Velg gjerne depottabletter, faste kombinasjoner, depotplaster, mikstur.
 • - Livssituasjon og egenomsorg: Kan pasienten håndtere egne legemidler?

Oppfølging etter legemiddelgjennomgang

 • - Skriv ut ny, oppdatert LIB til pasienten og eventuelt til hjemmetjenesten.
 • - Forklar pasient eller omsorgsperson hvorfor og hvordan hvert legemiddel skal brukes.
 • - Oppdater e-resept. Bestill eventuelt multidose.
 • - Journalfør LMG med begrunnede endringer, tiltak og plan for oppfølging.

 

Tiltak: Hvis mulig, gjør bare én endring av gangen og observer virkningen av den.

Seponering: Behold alle livsviktige legemidler, men vurder om forebyggende og symptomlindrende legemidler kan (prøve)seponeres eller gradvis trappes ned.

Nye legemidler: Bruk nasjonale retningslinjer og veiledere. Sett en dato for evaluering. Avslutt behandlingen ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger.

Til toppen av siden

Juli 2014 ISBN 978-82-93051-10-7

Utgivere: Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk