Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Pasienthåndtering og smittevern i legekontorer

Publisert Oppdatert


Her eranbefalte tiltak i legekontoret ved kontakt medpasienter med spørsmål om influensa A(H5N1).


 • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Telefonkontakt

 • Avklare mest mulig på telefonen. Man bør per telefon forsøke og avgjøre om det dreier seg om et mulig tilfelle av human H5N1-smitte. Dette inkluderer spørsmål om symptomer og mulig eksponering for smitte.
 • De vanligste symptomene er feber over 38ºC, hoste og dyspné. Median inkubasjonstid er 2-4 dager, men opptil 8 dager er sannsynliggjort.
 • Smitte til mennesker skjer først og fremst ved inhalering av viruspartikler til nedre luftveier som følge av nærkontakt med smittet fugl eller deres avføring, fjær og lignende. 
 • For å bli smittet må pasienten ha vært på besøk eller være bosatt i et område med påvist H5N1-virus hos fugl (eller menneske) og i tillegg vært i nærkontakt med smittet syk eller levende fugl eller deres avføring, fjær o.l. Det er ennå ikke påvist smitte fra villfugl til menneske
 • Kasusdefinisjoner - fugleinfluensa 
 • Håndtering av henvendelser om fugleinfluensa i allmennhelsetjenesten
 • Klinikk, utredning og behandling 
 • Hvis legen mener at at kasusdefinisjonen for et mulig tilfelle er oppfylt, skal pasienten legges direkte inn i sykehus og ikke komme via legekontoret. 
 • Legen kontakter sykehuset først og avtaler innleggelse av pasienten. Det er viktig at legen har notert og oppgir detaljer rundt sykehistorie, reiseanamnese, yrke, sykdomsvarighet etc
 • Ved direkte innleggelse hvor ambulanse ikke er nødvendig oppfordres pasienten til å bruke egen bil. Ved transport med drosje eller annen sjåfør bør pasienten instrueres i god hoste- og håndhygiene og eventuelt bruke kirurgisk munnbind.
 • Smittevern ved transport av pasient 
 • Hvis legen etter telefonkontakt med pasienten eller pårørende er usikker på om pasienten kan være smittet med influensa A(H5N1), kan det være nyttig å diskutere med vakthavende lege, infeksjonsmedisiner, lungelege, pediater eller Smittevernvakten (tlf. 22 04 26 48). Dersom det er lite sannsynlig med slik smitte, men ikke kan utelukkes, kan pasienten undersøkes på kontoret eller ved hjemmebesøk.

Besøk på kontoret

Nedenforstående tiltak anbefales når legekontoret er kjent med at det kommer en pasient med spørsmål om influensa A(H5N1). Kommer pasienten uanmeldt, gjennomføres tiltakene så snart det blir kjent.

 • Pasienten påføres kirurgisk munnbind ved ankomst til legekontoret.
 • Pasienten bør om mulig ikke oppholde seg på venterom sammen med andre, men tas rett inn til undersøkelse. Dersom opphold i felles venterom ikke kan unngås, oppfordres pasienten til å holde avstand til andre pasienter på minst 1 meter.
 • Pasienten instrueres i god hånd- og hostehygiene.
 • Personale som har direkte kontakt med pasienten skal benytte munnbind, hansker og være nøye med håndhygiene. Langermet frakk  brukes i situasjoner med nærkontakt og ved fare for sprut av luftveissekret.
 • Det opptas en grundig sykehistorie med tanke på risiko for H5N1-infeksjon (se over). I tillegg gjøres nødvendig klinisk undersøkelse med tillegg av eventuelle enkle laboratorietester som for eksempel CRP og leukocytter.
 • Prøvetaking for H5N1-virus gjøres primært i sykehus.
 • Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om influensa A(H5N1) hos menneske
 • Diskutere eventuelt tilfellet med infeksjonsmedisiner, lungelege, pediater eller smittevernvakten (telefon 23 04 23 48).
 • Dersom det etter relevante undersøkelser fortsatt foreligger mistanke om et mulig humant tilfelle av influensa A(H5N1), bør pasienten henvises sykehus. 
 • Pasienten som skal innlegges i sykehus utstyres med kirurgisk munnbind under transporten dersom det ikke allerede er påsatt.
 • Legen kontakter det aktuelle sykehuset før pasienten sendes og medsender henvisningsskriv på vanlig måte. Det er viktig at legen noterer detaljer rundt sykehistorie, reiseanamnese, yrke og sykdomsvarighet.
 • Dersom det fremdeles er tvil om pasientens sykdomstilstand og sykehusinnleggelse ikke er indisert:
  - sendes pasienten hjem med relevant behandling.
  - bør pasienten holde seg hjemme inntil han/hun er feberfri.
  - bør pasienten følges opp med telefonkontakt etter to-tre dager.
  - informeres pasienten om å kontakte lege ved forverring.
 • Der mistanke om influensa A(H5N1) ikke avkreftes foretas etter konsultasjonen:
  - desinfeksjon av tilsølte flater med godkjent desinfeksjonsmiddel (for eksempel klorforbindelser eller oksidative forbindelser)).
  - avtørking av kontaktpunkter som pasienten har berørt, som armlene, dørklinke, toalett osv., med godkjent desinfeksjonsmiddel.
  - vanlig renhold ved kontordagens slutt.
 • Brukte munnbind og hansker kastes som smitteavfall.
 • Frakker brukt ved konsultasjonen legges straks i skittentøyet for vanlig vask (minst 60ºC)

Transport av pasient