Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Klinikk, utredning og behandling

Publisert Oppdatert


Av hospitaliserte pasienter med influensa A(H5N1) har over 90% hatt feber over 38ºC eller hoste. Videre rapporteres det om dyspné, rhinoré, sår hals og diaré. Myalgi og hodepine har vært sett i noe mindre grad. De fleste pasientene har hatt infiltrater på lungerøntgen. Lymfopeni, trombocytopeni samt økte transaminaser er også vanlig. Her følger mer informasjon om klinikk, utredning og behandling.


Har du funnet en feil?

Sykehuskorridor.jpg

Viruset og smitte

H5N1-viruset er en subtype av influensa A virus som er årsak til alvorlig sykdom hos fugler, særlig fjørfe og vannfugler. Fra fugler skilles viruset ut med tarminnhold (avføring) og til dels luftveissekret. Virus som skilles ut i ville fuglers avføring, spiller en viktig rolle for smitte både til annen villfugl og fjørfe. Virus kan overleve lenge i kalde og fuktige omgivelser.

Smitte til menneske forekommer svært sjelden. Tilfeller av human smitte skjer først og fremst via inhalering av viruspartikler til lungene som følge av nærkontakt med syke fugler. Smitte kan i tillegg kanskje skje ved direkte eller indirekte kontakt med syke fugler dersom viruset overføres til luftveisslimhinner hos mennesker. Smitte gjennom inntak av utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt eller egg fra syke fugler eller udesinfisert, kontaminert drikkevann kan heller ikke utelukkes. Viruset smitter meget sjelden mellom mennesker, men noen få sannsynlige tilfeller som følge av nærkontakt med syke, er rapportert.

Klinikk

Av hospitaliserte pasienter med influensa A(H5N1) har over 90% hatt feber over 38ºC eller hoste. Videre rapporteres det om dyspné, rhinoré, sår hals og diaré. Myalgi og hodepine har vært sett i noe mindre grad. De fleste pasientene har hatt infiltrater på lungerøntgen. Lymfopeni, trombocytopeni samt økte transaminaser er også vanlig.

Median inkubasjonstid for fugleinfluensa har vært 2-4 dager. Inkubasjonsperiode på opptil 8 dager er sannsynliggjort. Dødelighet hos kjente tilfeller av sykdommen er rundt 50%.

Varslingsplikt

Hvis definisjonen for et mulig tilfelle er oppfylt skal pasienten henvises til spesialist for nærmere utredning og eventuelt behandling.

Mulige tilfeller er varslingspliktige til kommunelegen som igjen skal varsle Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet og fylkesmannen. Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig, skal Smittevernvakten ved Folkehelseinstiuttet varsles direkte (tlf 22 04 23 48).

Utredning

Mulige tilfeller av H5N1-infeksjon hos mennesker skal utredes bredt med tanke på influensa, men også andre bakterielle og virale årsaker.

Fra alle pasienter bør det tas orienterende hematologiske og biokjemiske blodprøver inkludert differensialtelling av hvite, blodplater, transaminaser og CRP. Lungerøntgen er også obligat. Fugleinfluensa er mindre sannsynlig dersom lymfocytter, transaminaser og lungerøntgen er normale.

Hvilke mikrobiologiske prøver som skal tas vurderes av vedkommende spesialist, men følgende vil ofte være aktuelt:

  • Bakterie- og virusprøver (andre enn H5N1-virus) fra luftveier og blod.
  • Antistoffundersøkelser i blod (ta alltid nullprøve).
  • Antigenpåvisning i urin (pneumokokker og eventuelt legionella).
  • Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om influensa A(H5N1) hos menneske.

Behandling

Behandling med neuraminidasehemmer er indisert så tidlig som mulig i det kliniske forløpet ved bekreftet eller sterkt mistenkt human infeksjon med H5N1-viruset. Vanlig dosering er oseltamivir 75 mg peroralt to ganger daglig i 5 døgn (voksne) (for barn 1-12 år, se Felleskatalogen). Ved alvorlig sykdom vurderes høyere dose og lengre varighet av behandlingen. Zanamivir inhalasjon 10 mg to ganger daglig (tilsvarer 2 doser 2 ganger daglig) kan være et alternativ dersom oseltamivir ikke er tilgjengelig. Ellers er behandlingen symptomatisk.

Behandling av mulig fugleinfluensa bør foregå i sykehus. Dersom pasienten er lite påvirket og legen vurderer H5N1-infeksjon som lite sannsynlig, kan videre behandling eventuelt foregå i hjemmet med avtale om snarlig kontroll og umiddelbar innleggelse ved forverring av situasjonen. Pasienten og pårørende gis råd om hånd- og hostehygiene.

Utskriving fra sykehus, videre oppfølging

Verdens helseorganisasjon anbefaler at pasientene isoleres i 7 dager etter siste dag med feber. Vær oppmerksom på at barn under 12 år kan skille ut influensavirus i inntil 21 dager etter sykdomsdebut. Hvis det ikke er mulig å isolere barnet i hele denne perioden bør familien læres opp i god hånd- og hostehygiene. Barnet skal ikke gå på skole eller i barnehage i denne perioden.

Smitteoppsporing og karantene

Det er viktig å identifisere nærkontakter til den syke, og i tillegg personer som kan ha vært eksponert for den samme smittekilden som pasienten. Disse personene skal informeres om mulige symptomer på H5N1-infeksjon og måle kroppstemperatur daglig i 7 dager og følges opp av kommunehelsetjenesten. Det er ikke grunnlag for å iverksette karantenetiltak for slike personer, med unntak av personer som arbeider med fjørfeoppdrett.