Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensasesongen 2008/09 uke 40

Publisert Oppdatert


Overvåkingen av influensaliknende sykdom startet i uke 40, og pågår til og med uke 20 neste år. Overvåkingen baserer seg på ukentlige meldinger fra leger og legevakter i hele Norge, samt laboratorieprøver sendt til Folkehelseinstituttet og til laboratorier. Ukentlige oppdateringer vil kommer utover høsten og vinteren.


Har du funnet en feil?

Overvåking av influensaliknende sykdom i vakttårnsystemet 

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregioner. For landet totalt sett så vi at aktiviteten var lav; 0,4 % av dem som gikk til legen fikk diagnosen ”influensa” eller ”influensaliknende sykdom” (figur 1). Dette er under den grensen vi har satt for influensaepidemi.

 

Influensaaktivitet i Norge.
Influensaaktivitet i Norge.

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge, utvalgte år. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Årets sesong er tegnet inn med svart tykk strek.

Det var liten forskjell mellom de ulike helseregionene, og ingen regioner hadde aktivitet over terskelen for influensautbrudd (tabell 1).

Epi uke

Landet

totalt

Region

øst

Region

Sør

Region vest

Region midt

Region nord

40

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2008-2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke.
Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Virusovervåking

I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Hittil i denne sesongen er det påvist ett tilfelle av influensavirus B i Norge hos en person som var smittet i utlandet.

Influensa i verden

European Influenza Surveillance Scheme (EISS) melder at influensaaktiviteten i Europa for uke 40 er lav, med noen sporadiske tilfeller meldt. ECDC melder at det er funnet totalt 11 positive laboratorieprøver i Europa for ukene 38 og 39. I Sverige har man påvist ett tilfelle av influensavirus A(H3) og ett B-virus.

WHO melder at influensaaktiviteten på den sørlige halvkule har vært fallende i ukene 37-38, bortsett fra på New Zealand hvor det var utbredt aktivitet med dominans av B-virus.
 

For informasjon om influensasituasjonen i Europa, se EISS sine hjemmesider www.eiss.org. Det europeiske smittevernsenteret European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) kommenterer også influensasituasjonen på sine Internettsider. For situasjonen globalt kan en finne oppdatert informasjon på WHO sine hjemmesider.