Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Influensasesongen 2003/2004 i Norge

Publisert Oppdatert


Statusaugust 2004: – Ingen påvist influensaaktivitet


Fig1.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2003-2004 Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter.

Fig2a.jpg

 

Fig2b.jpg

 

Figur 2: Viruspåvisninger (2a) og antistoff-påvisninger(2b), Norge sesongen 2003-2004. 

2003-2004 - en oppsummering

Etter en uvanlig rolig influensavinter 2002-2003 – men med et forholdsvis stort mangfold av influensavirus, fortsatte en å se enkelttilfeller av smitte gjennom hele sommeren med influensavirus A(H3N2). Mot slutten av juli og i august dreide det seg for det mest om tilfeller med smitte i utlandet.

Mye av usikkerheten i forkant av sesongen knyttet seg til den nye varianten av A(H3N2)-virus - A/Fujian/411/2002 - som kom på banen foregående vinter og tegnet til å ta over for de A/Panama/2007/99-lignende virusene som hadde rådet grunnen de foregående vintrene. Men selv om denne nye virusvarianten var til stede i Norge allerede i januar 2003, og faktisk var det vanligste viruset den vinteren, ble det ikke til noe nevneverdig utbrudd den gangen. Senere samme år derimot, hadde lignende virus stor utbredelse i Australia og New Zealand. I Australia så man det kraftigste utbruddet på fem år. Som nevnt over ble altså enkelttilfeller av slike virus også registrert her i landet gjennom hele sommeren.

Sensommeren og høsten 2003 førte de Fujian-lignende virusene til uvanlig tidlige utbrudd i flere land lengst vest i Europa, også i Norge. Fra uke 42 av var det et økende antall funn, først og fremst i Trondheimsområdet men etter hvert også andre steder i landet. Fram til uke 49 fortsatte den markante økningen i påvisninger av infeksjon med influensavirus A. Siden uke 50 sank antallet påvisninger. Andelen barn som var rammet ser ut til å ha vært høyere enn det vi har sett i foregående sesonger. I sentral-Europa og lengre øst kom aktiviteten noe senere. De Fujian-lignende virusene hadde full dominans i Europa gjennom denne sesongen.  

Antallet laboratorieverifiserte infeksjoner i Norge denne sesongen kom opp i godt over to tusen, omtrent likt fordelt på påvininger av selve viruset og påvisninger av antistoff mot viruset. Dette er klart norgesrekord, antallet viruspåvisninger var ca. fire ganger mer enn det meste vi har sett i tidligere sesonger. Mye av økningen var hos små barn som kom på sykehus.

Fig3.jpg

Figur 3: Antall influensaviruspåvisninger i Norge, sesongene 1989-2004. 

Etter en betydelig nedgang siden nyttår, var forekomsten av influensalignende sykdom i løpet av januar nede på et nivå godt under utbruddsgrensen på 2% av konsultasjonene i alle helseregioner. Antallet laboratoriefunn av influensa hadde også avtatt betydelig. På senvinteren og våren var B-virus i flertall blant de etterhvert sporadiske influensatilfellene.

I løpet av sesongen ble det i Norge registrert mer enn to tusen laboratorieverifiserte tilfeller (virus- og antistoffpåvisninger) av influensavirusinfeksjon. Av de 979 A-viruspåvisningene ble 260 subtypet som A(H3) og 27 som A(H1). Nesten alle virus som ble nærmere undersøkt var influensa A(H3N2)-virus nært beslektet med stammen A/Fujian/411/2002. Men det har også sirkulert A(H1N2)-virus, først og fremst i Akershus, selv om det også i disse områdene var klar dominans av Fujian-liknende H3-virus. Det har i tillegg vært et lite antall influensa B-funn. B-virus som er karakterisert, har lignet den nye vaksinestammen B/Shanghai/361/2002.

A(H3N2)-virus
Fujian-liknende H3-virus sirkulerte altså i Norge også vinteren 2002-2003. Den vinteren skapte de ikke noe større utbrudd her. I sesongen 2003-04 var dette viruset klart dominerende i hele verden. A/Fujian/411/2002(H3N2) er noe forandret i forhold sin nære slektning A/Panama/2007/99 som var i denne vinterens vaksine. Vaksinen ventes å gi en delvis beskyttelse også mot de nye A(H3N2)-virusene – og da særlig mot alvorlig sykdom og død. Det ble derfor vært ansett som viktig at flest mulig innenfor risikogruppene for influensa var vaksinert. Vaksinen som vil bli gitt høsten 2004 vil inneholde et Fujian-lignende virus.

A(H1)-virus
H1-virus som er karakterisert har stemt godt overens med H1-viruset som er i vaksinen, A/New Caledonia/20/99, og enda nærmere med A(H1N2)-virus som har sirkulert den senere tiden. Der N-subtype er undersøkt, har virusene vært A(H1N2).

B-virus
De influensa B-virusene som har vært tilgjengelig for karakterisering, ligner genetisk og antigent mer på virus som sirkulerte for noen år tilbake, enn på de B-virus som har vært utbredt de to foregående vintrene. På verdensbasis har det vært svært lite influensa B denne vinteren, men også i andre land synes det å være en tendens til at B-stammene er annerledes enn i fjor. Et virus av denne nye varianten, B/Shanghai/361/2002, er anbefalt for neste sesongs vaksine.

Fugleinfluensavirus A(H5N1) hos mennesker og fjørfe i Asia

I forbindelse med omfattende utbrudd blant fjørfe med fugleinfluensavirus av subtypen A(H5N1) i Sørøst-Asia høsten 2003 og vinteren/våren 2004, var det tilfeller av alvorlig sykdom også hos enkelte mennesker i området. Det er ikke holdepunkter for at det har vært smitte fra menneske til menneske, men muligheten for at et nytt og smittsomt virus skal oppstå ved krysning av virus fra fugl og menneske, er til stede. Folkehelseinstituttet følger saken nøye.

Influensaaktivitet i andre land

I landene på den sørlige halvkule, som var ferdige med sin kalde årstid i september-oktober 2003, var det varierende influensaaktivitet. I Australia og New Zealand var influensasesongen 2003 den kraftigste siden 1998. A(H3N2)-virus av den nye antigene varianten A/Fujian/411/2002 dominerte. Selv om vaksinen ikke inneholdt et Fujian-lignende virus, ble det ikke registrert vesentlig svikt i vaksinens beskyttende evne.

I Vest-Europa meldte enkelte land om influensautbrudd uvanlig tidlig. De fleste steder var det Fujian-lignende A(H3N2)-virus som var på ferde. Island gjennomgikk et omfattende utbrudd med A(H1)-virus. Men disse stedene var utbruddet også forholdsvis tidlig overstått, uten at det hadde vært spesielt omfattende. I sentral- og øst-europeiske land kom utbruddet noe senere på vinteren, men de fleste steder var hovedutbruddet overstått i løpet av februar.

I 2004 har influensaaktiviteten på den sørlige halvkule vært forholdsvis moderat de fleste steder. Fujian-lignende A(H3N2)-virus ser ut til å være i flertall, men det forekommer også A(H1) og B-virus.

Tallenes tale:

Influensaliknende sykdom i MSIS

Andel ILS(%) for regionene er listet under:

Epi uke

Total

Region ØST

Region SØR

Region VEST

Region MIDT

Region NORD

40

0,6

0,4

0,6

1,0

0,4

0,8

41

0,5

0,4

0,4

0,7

0,4

0,7

42

0,5

0,3

0,6

0,7

0,4

0,8

43

0,6

0,5

0,7

0,8

0,5

0,7

44

0,7

0,6

0,7

0,9

0,4

0,8

45

0,9

0,8

0,6

1,6

0,7

0,8

46

1,4

1,0

0,9

2,2

1,5

1,5

47

2,9

2,5

1,8

4,1

3,8

2,1

48

4,5

4,2

3,0

5,8

6,3

3,6

49

5,6

6,4

4,9

5,1

6,4

4,7

50

5,4

6,5

6,0

4,4

5,6

3,6

51

5,2

5,2

6,0

4,8

4,7

5,2

52

4,3

5,0

5,2

3,2

3,5

5,1

1

4,0

3,4

4,7

4,0

3,1

5,0

2

2,7

2,3

3,8

3,0

1,5

2,8

3

1,7

1,4

2,7

1,4

0,9

2,0

4

1,3

1,1

1,4

1,4

0,8

1,9

5

1,1

0,9

1,5

1,2

0,8

1,3

6

0,9

0,7

1,3

0,9

0,6

1,5

7

0,8

0,6

0,8

0,7

0,5

1,3

8

0,7

0,5

0,9

0,6

0,5

0,8

9

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

0,8

10

0,5

0,3

0,6

0,5

0,4

0,7

11

0,4

0,4

0,6

0,4

0,3

0,6

12

0,5

0,3

0,7

0,5

0,5

0,5

13

0,4

0,3

0,6

0,3

0,4

0,5

14

0,5

0,3

0,6

0,2

0,5

0,7

15

0,4

0,2

0,4

0,5

0,3

0,6

16

0,6

0,5

0,4

1,0

0,3

0,6

17

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

18

0,3

0,2

0,5

0,2

0,2

0,5

19

0,3

0,3

0,4

0,3

0,0

0,4

20

0,2

0,3

0,4

0,1

0,0

0,4

Epi uke

Total

Region ØST

Region SØR

Region VEST

Region MIDT

Region NORD

Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR
: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST
: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT
: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD
: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregionene.

Virusovervåking

 

 

Viruspåvisninger (dyrking, antigen eller PCR)

Influensa påvist ved serologi

Uke

Prøver

A utypet

A(H1)

A(H3)

B

Prøver

A

B

36

0

0

0

0

0

0

0

0

37

1

0

0

1

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

2

0

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

44

65

1

0

7

0

40

0

0

45

102

3

2

5

1

110

1

0

46

236

6

7

28

0

417

4

0

47

354

34

6

43

0

640

20

0

48

507

37

4

73

0

680

36

3

49

560

139

3

38

0

750

192

3

50

531

138

3

14

1

967

87

3

51

622

122

3

19

1

851

111

5

52

284

69

0

6

0

357

52

1

1

428

48

0

5

0

393

67

2

2

339

25

0

11

0

618

53

1

3

304

13

0

2

1

796

87

1

4

367

6

0

1

0

304

27

3

5

320

9

0

1

3

596

80

2

6

340

4

0

0

0

635

45

4

7

293

2

0

0

1

586

67

1

8

209

1

0

0

1

532

59

2

9

97

0

0

0

0

399

19

2

10

193

2

0

0

0

404

7

0

11

92

0

0

1

1

328

9

1

12

210

0

0

0

1

407

18

0

13

150

2

0

0

1

428

13

1

14

189

2

0

0

5

381

6

1

15

40

0

0

0

0

30

1

1

16

115

1

0

0

2

45

1

1

17

78

0

0

0

0

109

3

0

18

76

0

0

0

1

91

5

1

19

87

0

0

0

1

54

0

0

20

1

0

0

0

0

8

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

22

1

0

0

0

1

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

24

35

0

0

0

0

15

0

0

25

7

0

0

0

1

0

0

0

26

47

0

0

0

0

0

0

0

27

30

0

0

0

0

18

0

0

28

28

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

34

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum

7340

694

28

257

23

12023

1077

39

Uke

Prøver

A utypet

A(H1)

A(H3)

B

Prøver

A

B

979 A

23 B

Tallene for siste uke er ikke fullstendige, og tall for tidligere uke kan være oppdatert.
I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn i pasientprøver av influensavirus eller antistoff mot viruset. I tillegg sender et utvalg leger inn pasientprøver direkte til Folkehelseintituttet for påvisning og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

En oppsummering av sesongen 2002/2003 er publisert i MSIS-rapport 42/2003