Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Influensasesongen 2002/2003 i Norge

Publisert Oppdatert


Status pr. 25 august 2003: – Enkeltstående tilfeller av influensa A-infeksjon gjennom hele sommeren.


Ved avslutningen av overvåkingsperioden for forekomst av influensalignende sykdom var forekomsten meget lav, mens det fortsatt ble påvist tilfeller av virusinfeksjon. De siste ukene har det dreid seg mye om pasienter som har blitt syke utenlands. Grunnen til at vi ser slike tilfeller mere nå enn i tidligere sesonger er nok at det gjøres mer mikrobiologisk diagnostikk med følsomme metoder. Vinternes influensasesong var spesiell ved at forekomsten av influensaliknende sykdom gjennom hele overvåkingsperioden holdt seg under den grensen som er satt for influensautbrudd. Samtidig var mangfoldet av forskjellige influensavirus større enn vanlig.

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2002-2003 Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter. / Influenza-like illness (ILI) in Norway 2002-2003. Proportion of medical consultations with ILI-diagnosis.

Figur 2: Viruspåvisninger (2a) og antistoff-påvisninger(2b), Norge sesongen 2002-2003. / Influenza virus(2a) and serology(2b) detections in Norway 2002-2003.

Meget lite influensaaktivitet ved sesongslutt, men enkelte tilfeller av influensa A forekom gjennom hele sommeren

Ved avslutningen av overvåkingsperioden var forekomsten av influensalignende sykdom meget lav i alle deler av landet. Det ble imidlertid fortsatt påvist enkelte influensa A-virustilfeller, og dette fortsatte i noen grad gjennom sommerukene.

SYKDOM – Status uke 20:

Forekomsten av influensaliknende sykdom har gått tydelig ned siden uke 14 og de siste ukene ble det bare registrert helt ubetydelig influensaaktivitet. Aktiviteten hadde inntil uke 14 vært noe forhøyet i en åtte ukers tid, uten at den noen gang steg over den grensen som er satt for influensautbrudd.

VIRUS - Status uke 33:

Selv om sesongen kom sent og forløp mildt, var det en viss sirkulasjon av alle de tre forskjellige influensavirusene denne vinteren. Mens det ser ut til at B-virusene ble borte i løpet av april, forekom det enkelttilfeller av influensa A – både subtype H3N2 og H1N1/H1N2 - utover hele sommeren. A-virus fra de siste ukene er ennå ikke karakterisert med hensyn på subtype og variant.

Foregående uker:

-Enslig svale i september
St. Olavs hospital i Trondheim meldte i september at de hadde isolert influensa A-virus fra et spebarn bosatt i et asylmottak. Sannsynligvis dreide dette seg om et tilfelle relatert til importert virus, og vi tror ikke at funnet tydet på sirkulasjon av influensavirus i befolkningen. Viruset er senere karakterisert genetisk ved Folkehelseinstituttet og er nært beslektet med et av virusene i influensavaksinen – A/Panama/2007/99(H3N2). Etter dette ble det - helt inntil uke 3/2003 - ikke påvist influensavirus i landet.

-Vinterens første virusfunn – nytt og gammelt om hverandre
For uke 3 meldte Ullevål universitetssykehus at de hadde isolert tre influensavirus: ett influensavirus B og to influensavirus A. Dette var de første funnene av influensavirus siden september. Virusfunnene fra uke 3 ble karakterisert ved Folkehelseinstituttet og WHOs referanselaboratorium i London. De to A-virusene ble begge subtypet som A(H3N2). For ett av disse tilfellene tydet tilgjengelig informasjon på import fra Pakistan. Mens dette viruset genetisk var svært likt virus vi hadde i Norge sist vinter, var det andre A(H3N2)-viruset – som trolig var i sirkulasjon her – mer i slekt med virus som sirkulerte i Kina i fjor. Med reagenser som er mer variant-spesifikke enn våre standardreagenser, fant WHO-laboratoriet at dette viruset antigent var noe forskjellig fra A/Panama/2007/99. Dette var i samsvar med våre genetiske analyser som viste forandringer på mange steder der antistoffer pleier å feste seg (antigene seter). Influensa B-viruset fra romjula lignet genetisk og antigent på vaksineprototypstammen B/Hong Kong/330/2001 og de B-virus som sirkulerte i Norge mot slutten av forrige sesong.

De påfølgende uker – alle sorter virus men uten epidemisk spredning
I uke 6 ble det påvist 3 nye virus, i tillegg til 16 serologiske påvisninger. Influensavirus A(H3N2) ble påvist hos et lite barn på Vestlandet med IF(Haukeland) og PCR(Folkehelseinstituttet). Ett influensavirus A ble påvist med IF på Sørlandet og ett influensavirus A(H1N2) ble påvist i en fyrtårnprøve fra Oslo. Dette er første påvisning av denne subtypen - oppdaget ett år tidligere - i Norge. Mens H1N2-virusets H1-gen er meget likt virus som har sirkulert her tidligere, er H3N2-viruset - i likhet med ett av virusene fra uke 3 - mer beslektet med virus som først og fremst sirkulerte i Asia i forrige sesong, f.eks. A/Hong Kong/1550/2002. Virusstammen A/Fujian/411/2003 har blitt brukt som referansestamme for disse nye H3N2-virusene denne vinteren. Mens de fleste A(H1)-virus fra fastlands-Norge som er undersøkt har vært av N-subtype N2 (dvs A(H1N2) ), ble det i uke 11 og 12 funnet A(H1N1)-virus på Svalbard.

Antallet påviste virus toppet seg i slutten av mars. De virus vi karakteriserte i denne perioden og de påfølgende ukene, lignet på de første påviste virusene, dvs. de lignet enten A/New Caledonia/20/1999(H1), A/Fujian/411/2003(H3) eller B/Hong Kong/330/2001. Bildet endret seg imidlertid noe i mars og april, da vi igjen fikk et innslag av A(H3N2)-virus som ligner mer på vaksinestammen A/Panama/2007/99(H3N2).

Internasjonalt

Influensaaktivitet i andre land

Landene på den sørlige halvkule, som er inne i sin kalde årstid, har ikke meldt om kraftige influensautbrudd denne vinteren. Alt i alt er det A(H3N2)-virus som har dominert, med noe sirkulasjon av A(H1)- og B-virus.

A(H7N7)-fugleinfluensautbruddet som begynte i februar i Nederland og Belgia tok slutt med de siste tilfellene midt i mai, og i juli var alle nasjonale og internasjonale restriksjoner opphevet. På tysk side av grensen ble det ikke meldt om utbrudd annet enn i ett enkelt fjørfehold nær den nederlandske grensa. Utbruddet førte til mange smittetilfeller hos mennesker som var i kontakt med smittede høns.

 

English summary – August 2003

Clinical Surveillance

- Since week 14, the level of clinical influenza-like illness (ILI) activity declined and reached baseline levels in most parts of the country around week 17-18. Weekly reporting of ILI was ended after week 20 and will commence again in week 40.

Laboratory-confirmed cases of influenza

Apart from a single – probably imported – A(H3N2) finding in mid-September 2002, no influenza findings were reported in Norway until January 2003.

In week 3/2003, this winter’s first influenza viruses were detected in Oslo. One influenza B virus was isolated from a hospitalised infant sampled in week 52/2002, and two influenza A(H3N2) viruses were isolated from patients in week 3/2003 – one hospitalised infant and one adult visiting a general practitioner with influenza-like illness. The viruses isolated in week 3 were characterised genetically and antigenically at the National Influenza Centre and at the WHO Collaborating Centre in London.

A(H3N2 viruses)
For one of the influenza A(H3N2) cases, the patient history indicated likely import of virus from Central Asia. While this virus closely resembled viruses circulating in Norway during last season, the other A virus, which probably was circulating sporadically, differed antigenically and genetically from the A/Panama/2007/99 vaccine strain and viruses seen previously in Norway. They resembled viruses which were observed to emerge also other places, and contained the amino acid 155-156 TH “double mutation” which was seen in the HA1 protein of many of these strains. A(H3N2) viruses isolated in weeks 6 and 7 genetically resembled the A/Fujian/411/03-like virus isolated in week 3. Most of the subsequently characterised H3N2 viruses from February and early March resembled the previously observed Fujian/411/2003-like viruses. In antigenic analysis, some of these H3N2 viruses reacted poorly with current reference antisera. Many of the H3N2 viruses isolated in late March and April, however, were genetically closer to the A/Panama/2007/99 vaccine strain.Some of these viruses of more Panama-like lineage have also been poor reactors to reference antisera.

Influenza B viruses
The B virus closely resembled viruses that circulated here and in other countries in the previous season, as did subsequent B isolates that were analysed. They also appeared well matched to the current B/Shangdong/7/97 vaccine strain.

A(H1N2) and (H1N1) viruses
A(H1) viruses detected in week 6 and subsequent H1 viruses were mostly of subtype H1N2, the first of this subtype seen in this country. A few A(H1N1) viruses were also recorded. Genetically and antigenically all these viruses were closely similar to the vaccine strain A/New Caledonia/20/99(H1N1).

After a peak in week 13, the number of influenza laboratory detections decreased, but A(H3N2), A(H1N2), and B viruses continued to cocirculate in a sporadic fashion until the end of March. Subsequently, virus circulation appeared to have largely ended in the southern parts of the country. Sporadic infections with influenza A viruses (subtype not yet determined) still occured throughout May in Northern Norway. Influenza A infections were also recorded sporadically throughout summer, both in Northern and Southern Norway. Both A(H3N2) and A(H1) viruses were seen. In August, the majority of cases involved people who had travelled abroad.

- - -

Tallenes tale:

Influensaliknende sykdom i MSIS

Andel ILS(%) for regionene er listet under/ per cent influenza-like illness numbers listed by health region:

Epi uke /week

Total

Region
ØST/
East

Region
SØR/
South

Region
VEST/
West

Region
MIDT/
Middle

Region NORD/
North

40

0,9

0,9

0,8

0,7

0,4

1,9

41

0,8

1,0

0,8

0,8

0,5

1,0

42

1,0

0,9

1,0

1,1

0,5

1,3

43

0,8

0,7

0,9

0,7

0,5

1,0

44

0,7

0,8

0,8

0,6

0,6

0,8

45

0,7

0,6

0,9

0,8

0,5

0,8

46

0,7

0,6

0,7

0,7

0,4

0,8

47

0,8

0,7

0,9

0,6

0,5

1,3

48

0,8

0,6

0,9

0,7

0,4

1,6

49

0,9

0,9

1,5

0,6

0,4

1,0

50

0,8

0,7

1,0

0,7

0,5

1,4

51

0,8

0,7

0,8

1,0

0,3

0,9

52

0,7

0,6

0,6

1,0

0,4

0,7

01

0,8

0,3

0,8

1,6

0,4

1,5

02

0,9

0,8

1,1

1,1

0,7

1,1

03

0,9

0,7

1,0

1,1

0,4

1,6

04

0,8

0,6

1,2

0,7

0,8

0,7

05

0,8

0,9

0,9

0,7

0,5

1,4

06

1,0

0,9

1,2

1,0

0,9

1,7

07

1,4

1,3

1,2

1,4

1,7

1,6

08

1,5

1,6

1,4

1,5

1,2

1,6

09

1,5

1,6

1,7

1,4

1,5

1,3

10

1,5

1,6

1,5

1,6

1,3

1,6

11

1,5

1,5

1,5

1,5

1,2

1,9

12

1,4

1,0

1,4

1,7

1,3

2,0

13

1,4

1,5

1,3

1,8

1,0

1,3

14

1,4

1,1

1,4

1,5

1,3

1,9

15

1,2

0,9

1,2

1,3

1,1

1,6

16

0,9

0,8

0,4

1,1

0,8

1,4

17

0,7

0,5

0,8

0,8

0,5

1,3

18

0,5

0,4

0,5

0,7

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,5

0,6

0,5

1,1

20

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,7

Epi uke /week

Total

Region
ØST/
East

Region
SØR/
South

Region
VEST/
West

Region
MIDT/
Middle

Region NORD/
North

Helseregion ØST(east): Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR (south): Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST(west): Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT(middle): Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD (north): Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregionene.

Virusovervåking

                 
 

Viruspåvisninger (dyrking, antigen eller PCR)

Virus detected by isolation, PCR, or antigen

Influensa påvist ved serologi

Detection by serology

Uke/
Week

Prøver/
Specimens

A utypet/
Untyped

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

37

1

0

0

1

0

-

-

-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

41

0

0

0

0

0

0

0

0

42

1

0

0

0

0

0

0

0

43

1

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

45

6

0

0

0

0

0

0

0

46

4

0

0

0

0

0

0

0

47

29

0

0

0

0

104

0

0

48

47

0

0

0

0

303

0

0

49

35

0

0

0

0

270

0

1*

50

55

0

0

0

0

285

0

0

51

61

0

0

0

0

109

0

0

52

45

0

0

0

0

38

0

0

01

52

0

0

0

1

222

0

0

02

84

1

0

0

1

351

1

0

03

59

1

0

2

0

385

0

0

04

95

0

0

0

0

300

0

3

05

82

0

0

0

0

440

20

3

06

144

6

1

1

0

350

13

3

07

114

2

0

2

6

457

11

4

08

151

1

2

0

4

377

8

11

09

93

1

0

3

0

465

25

25

10

167

4

1

2

11

449

13

24

11

198

6

2

7

6

468

17

18

12

181

8

0

1

10

529

10

27

13

236

23

2

0

21

506

33

39

14

118

12

0

1

5

343

7

17

15

191

6

1

2

8

483

27

32

16

89

5

1

0

2

113

17

2

17

98

14

0

1

4

263

16

19

18

151

8

0

2

3

292

12

11

19

65

4

0

0

0

56

13

2

20

53

0

2

0

0

80

4

2

21

48

4

1

0

0

42

0

0

22

26

5

4

1

0

0

0

0

23

25

0

0

1

0

0

0

0

24

24

2

0

0

0

0

0

0

25

24

1

0

0

0

53

0

0

26

25

1

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

28

1

1

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

31

1

0

0

1

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

33

23

2

0

0

0

0

0

0

Sum

2903

116

17

30

82

8133

247

243

Uke/
Week

Prøver/
Specimens

A utypet/
Untyped

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

163A

82B

I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn i pasientprøver av influensavirus eller antistoff mot viruset. I tillegg sender et utvalg leger inn pasientprøver direkte til Folkehelseintituttet for påvisning og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

En oppsummering av sesongen 2001/2002 er publisert i MSIS-rapport 33/2002