Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensasesongen 2009-10, uke 44

Publisert Oppdatert


Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller fortsatte å øke kraftig i uke 44, da over 1700 pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Det er fortsatt en økning i andelen av prøver som tester positivt på influensavirus. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 44 var den pandemiske stammen. Den økte aktiviteten er primært i Sør-Norge, men også i Nord-Norge er det nå en økning. Også på antall sykehusinnleggelser sees en klar økning siste uke.


Har du funnet en feil?

Samlet tyder overvåkningsdataene på at det pandemiske influensaviruset nå sprer seg epidemisk i store deler av landet, særlig i sentrale strøk i Sør-Norge. Det er sannsynlig at aktiviteten vil øke ytterligere i ukene som kommer, også i områder som hittil er mindre berørt.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Økningen vi så i uke 43 har fortsatt, og i uke 44 fikk 9,1 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Høyest andel var i Region Sør og Øst med henholdsvis 12,4 % og 10,2 %.

Fig1_u440910.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

2,0

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,2

1,8

1,6

1,2

42

1,8

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,1

5,0

4,7

3,6

2,9

1,9

44

9,1

10,2

12,4

8,6

6,2

3,6

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 27. oktober – 2. november var 69, hvorav fire på intensivavdeling (tabell 2). De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 497 innleggelser, hvorav 69 på intensivavdeling. Per 4. november har det vært 15 dødsfall knyttet til infeksjon med A(H1N1). (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.- 7. september

0

4

8. - 14. september

12 (4)

14

15. - 21. september

6 (3)

17

22. - 28. september

8 (3)

17

29. september - 5. oktober

8 (5)

17

6. - 12. oktober

4 (1)

17

13. - 19. oktober

15 (4)

17

20. - 26. oktober

18 (3)

15

27. oktober – 2. november

69 (4)

19

Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A(H1N1) i de angitte tidsrom

Figinneliggendepas_u440910.jpg.jpg

Figur 2: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

497

107

32

101

199

28

Derav i intensivavdeling

68

1

5

19

40

3

Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 2. november 2009, aldersfordelt.

Laboratoriebekreftet influensa

Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet. Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller rapportert aggregert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid. Det er også en forsinkelse i innsendingen og innleggelsen av data i MSIS-databasen. Tall i MSIS-databasen er derfor lavere enn det reelle tallet på bekreftede tilfeller. Tall som rapporteres ukentlig og aggregert fra laboratoriene gir derfor i øyeblikket en mer oppdatert oversikt.

Bekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til MSIS/Folkehelseinstituttet. Meldingsplikten for andre leger er nå endret, og det er nå bare nødvendig å sende inn MSIS-meldingsskjema ved påvist influensavirus når pasienten er vaksinert med Pandemrix, eller har en pneumoni, eller er innlagt på sykehus. Vi får derfor ikke lenger informasjon om smittested; dette vil uansett være vanskelig å fastslå for mange.

Per 4. november var det i MSIS-databasen innrapportert 3047 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 3200 meldinger rapportert, men ikke lagt inn i databasen, og disse fremgår derfor ikke i figur 3. Samlet betyr det at det per 4. november er rapport ca 6300 laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa (H1N1).  

Litt over halvparten (55 %) av tilfellene er i alderen 10-29 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 3). Av de med kjent smittested er de fleste smittet i Norge.

 

Alderogkjønn_u440910.jpg.jpg

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt.

Rutinemessig virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Både antallet rapporterte laboratoriepåvisninger og andelen prøver som tester positivt på influensavirus fortsatte å øke markant i uke 44 (tabell 5). Mer enn 1700 pasienter testet positivt på influensavirus, og andelen positive prøver økte til 53 %, fra 41 % i uka før. Dette reflekterer betydelig influensaaktivitet, særlig i befolkningstette strøk i Sør-Norge. En ser nå også økende aktivitet i Nord-Norge.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, er andelen med påvist virus fortsatt høy, men gikk noe ned fra uke 43. Bildet varierer fra sted til sted. Prosenten positive synes å være høyere for eksempel i Oslo-området enn i mindre befolkningstette områder samt i nord. Den synkende andelen positive reflekterer trolig at det testes aktivt i områder der det foreløpig ikke er så omfattende influensaaktivitet. Samlet ble det pandemiske viruset påvist i 44 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 44.  

Fra og med uke 18 og til og med uke 44 er det innrapportert 3146 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 2137 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 89 influensavirus B (tabell 4, figur 4). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika. I de siste fire ukene har 99,8 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

virfig-u4409.jpg.jpg

Figur 4. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1922

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

915

23

77

0

0

0

125

11

0

38

1698

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1280

853

10

97

0

0

1

130

8

0

40

947

498

7

79

0

0

0

150

2

1

41

1016

773

13

144

0

0

0

108

11

0

42

1215

835

66

181

0

3

1

108

5

0

43

2732

1417

560

554

0

0

0

129

14

58

44

3313

2063

876

889

0

0

2

188

10

0

Total

32812

16981

2137

3146

7

28

89

3170

151

73

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

5318

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6.5 %

19

30

518

5.8 %

20

25

567

4.4 %

21

22

324

6.8 %

22

8

352

2.3 %

23

13

337

3.9 %

24

10

201

5.0 %

25

13

284

4.6 %

26

22

285

7.7 %

27

16

346

4.6 %

28

54

549

9.8 %

29

200

914

21.9 %

30

364

2213

16.4 %

31

293

2415

12.1 %

32

166

1506

11.0 %

33

105

1549

6.8 %

34

90

1226

7.3 %

35

168

2722

6.2 %

36

107

1922

5.6 %

37

100

2013

5,0 %

38

94

1698

5,5 %

39

108

1280

8,4 %

40

86

947

9,1 %

41

157

1016

15,5 %

42

251

1215

20,7 %

43

1114

2732

40,8 %

44

1767

3313

53,3 %

Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har nærmere fire hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 6). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 3. november

0 % (n=398)*

0 % (n=20)

100 % (n=138)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 6. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, 2009