Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommeren 2009 uke 31

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom som registreres på landets legekontorer og legevakter fortsatte å øke i uke 31. Antall bekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over 600. - En stor andel av laboratoriebekreftet influensa er fortsatt knyttet til utenlandsopphold eller kontakt med personer som har vært utenlands eller er kjent smittet, men andelen smittede i Norge er økende, sier overlege Hans Blystad på Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Den økte oppmerksomheten rundt epidemien medfører at flere enn normalt oppsøker lege på grunn av influensaliknende symptomer og det økte antallet slike konsultasjoner er derfor ikke en klar indikasjon på omfattende smitte innenlands. Samlet tyder likevel overvåkningsdataene på at influensaepidemien nå er i ferd med å etablere seg i Norge.  

Folkehelseinstituttet følger utviklingen og overvåker influensa A(H1N1) situasjonen ved å innhente data via flere ulike systemer. Samlet gir dette en god oversikt over epidemiens utvikling i Norge. På grunn av utbredelsen av ny influensa A(H1N1) (svineinfluensa) fortsetter overvåkingen i år helt til neste normale overvåkingsperiode for influensa begynner i uke 40.

1. Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende nese), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet den gjeldende uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom er klart stigende de tre siste ukene (Figur 1). I uke 31 fikk 3,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Figur 2 viser aldersfordelingen på dem som har fått stilt diagnosen ”influensaliknende sykdom” (antall per 1000 konsultasjoner) siden uke 20. Andelen er høyest blant personer under 15 år. Den regionale oversikten (Tabell 1) viser at andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt er økende i alle helseregioner.

Den økte oppmerksomheten rundt epidemien medfører at flere enn normalt oppsøker lege på grunn av influensaliknende symptomer og det økte antallet slike konsultasjoner er derfor ikke en klar indikasjon på omfattende smitte innenlands. Dette støttes av at en stor andel av de prøvene som tas fra pasienter med ”influensaliknende sykdom” er negative for influensavirus.

 

Figur 1 uke 31.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

 

 

Figur 2 uke 31.gif

Figur 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 1000 konsultasjoner per uke. 

 

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

     18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

     19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

     20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

     28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

     29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

     30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

     31

3,4

3,0

3,2

4,4

3,6

2,5

 

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Helseregion ØST:
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

2. Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller vil etter hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Pr 4. august var det innrapportert 630 laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa A(H1N1) til MSIS. De fleste tilfellene er i alderen 10-29 år og 55 % er menn (Figur 3). Over halvparten av disse (52%) er smittet i utlandet, 15 % er smittet i Norge, men for 33 % er smittested ukjent (Figur 4).

 

Figur 3 uke 31.jpg

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS pr 4. august 2009, alder og kjønnsfordelt.

  

Figur 4 uke 31.jpg

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfellerav influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS pr 4. august 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste uke er ikke fullstendig og kan bli endret.

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

3. Øvrig virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemmer helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Fra og med uke 18 og til og med uke 31 er det innrapportert 514 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 214 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt seks influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 20 influensavirus A(H3N2) og 81 influensavirus B (Figur 5). De tre siste ukene er det ikke påvist andre virus enn det nye influensaviruset, og i de siste seks ukene har over 99% av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet også i hovedsak er dette viruset.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom de to siste ukene, påvises virus kun i rundt 5 prosent. Denne andelen er vesentlig lavere enn under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn ligger mellom 50 og 100 prosent.   

 

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

tested for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

308

102

2

0

3

1

16

170

5

5

19

445

144

3

2

0

7

16

70

1

1

20

493

245

2

1

2

4

12

102

1

1

21

269

122

2

1

1

3

14

55

0

0

22

211

68

2

0

0

0

2

127

1

1

23

246

48

0

1

0

1

5

67

1

0

24

199

96

0

5

0

2

2

25

0

0

25

239

210

1

6

0

0

5

92

2

0

26

212

141

4

13

0

1

2

108

6

0

27

319

121

0

9

0

0

3

15

0

0

28

530

239

23

21

0

1

1

25

0

0

29

871

748

25

141

0

0

1

111

0

1

30

1815

1212

62

206

0

0

2

142

15

1

31

2066

538

88

108

0

0

0

87

4

1

Total

8223

4034

214

514

6

20

81

1196

36

11

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Figur 5 uke 31.jpg

Figur 5. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.