Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommeren 2009, uke 32

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom som registreres på landets legekontorer og legevakter i uke 32 var på samme nivå som uke 31. Antall bekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over 800. Den økte oppmerksomheten rundt epidemien medfører at flere enn normalt oppsøker lege på grunn av influensaliknende symptomer og det økte antallet slike konsultasjoner er derfor ikke enklar indikasjon på omfattende smitte innenlands.


Har du funnet en feil?

En stor andel av innsendte prøver er negative for influensavirus, noe som også tyder på at sykdomstallene er usikre. Samlet tyder overvåkningsdataene på at influensaviruset nå har etablert seg i Norge. Vi forventer fortsatt økende antall sporadiske tilfeller med flere klynger med mulighet for en videre økning når ferien er slutt og skolene og arbeidsplasser fungerer som normalt igjen. Vi vet ikke om den økningen da vil innvarsle hovedbølgen eller bare være en første, mindre bølge. En stor andel av laboratoriebekreftet influensa er fortsatt knyttet til utenlandsopphold eller kontakt med personer som har vært utenlands eller er kjent smittet, men andelen smittede i Norge er økende.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende nese), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet den gjeldende uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom har vært stigende de siste ukene, men aktiviteten i uke 32 lå på samme nivå som uken før (figur 1). I uke 32 fikk 3,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Figur 2 viser aldersfordelingen på dem som har fått stilt diagnosen ”influensaliknende sykdom” (antall per 1000 konsultasjoner) siden uke 20. Andelen er høyest blant personer under 15 år.

Fig1_u3209.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Fig2-u3209.jpg.jpg

 Figur 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 1000 konsultasjoner per uke.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,7

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Virologisk overvåking

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemmer helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller vil etter hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Pr 12. august var det innrapportert 824 laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa A(H1N1) til MSIS. De fleste tilfellene er i alderen 10-29 år og 55 % er menn (figur 3). Over halvparten av disse (58%) er smittet i utlandet, 21 % er smittet i Norge, for resten er smittested ukjent (figur 4).

Fig3_03209.jpg.jpg

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS pr 4. august 2009, alder og kjønnsfordelt.

Fig4-u3209.jpg.jpg

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS pr 4. august 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste uke er ikke fullstendig og kan bli endret.

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

Ordinær virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30. Noe av dette kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. Men andelen av prøver der en finner virus har også avtatt og data fra den virologiske overvåkingen indikerer ikke en økende forekomst av influensa i Norge nå.

Fra og med uke 18 og til og med uke 32 er det innrapportert 602 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 249 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt seks influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 21 influensavirus A(H3N2) og 81 influensavirus B (Figur 5). I de siste syv ukene har over 99 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet også i hovedsak er dette viruset.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom de to siste ukene, påvises virus kun i rundt 5 prosent. Denne andelen er vesentlig lavere enn under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn ligger mellom 50 og 100 prosent.   

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

tested for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

308

102

2

0

3

1

16

170

5

5

19

445

144

3

2

0

7

16

70

1

1

20

493

245

2

1

2

4

12

102

1

1

21

269

122

2

1

1

3

14

55

0

0

22

211

68

2

0

0

0

2

127

1

1

23

246

48

0

1

0

1

5

67

1

0

24

199

96

0

5

0

2

2

25

0

0

25

239

210

1

6

0

0

5

92

2

0

26

212

141

4

13

0

1

2

108

6

0

27

319

121

0

9

0

0

3

15

0

0

28

530

239

23

21

0

1

1

25

0

0

29

871

750

24

142

0

0

1

111

0

1

30

1815

1215

62

206

0

0

2

142

15

1

31

2066

547

85

111

0

0

0

87

4

1

32

1518

755

39

84

0

1

0

124

3

3

Total

9741

4803

249

602

6

21

81

1320

39

14

 

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

 

878

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

virfig-u3209.jpg.jpg

Figur 5. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.