Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommeren 2009, uke 33

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom som ble registrert på landets legekontorer og legevakter i uke 33 var omtrent på samme nivå som uke 32 og 31. Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over 900, og øker ikke lenger så raskt. Den store oppmerksomheten rundt epidemien i sommer medførte nok at flere enn normalt oppsøkte lege på grunn av influensaliknende symptomer. Trolig var andre infeksjoner årsak til symptomene hos mange av disse. Dette støttes av at en stor andel av innsendte prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom fortsatt er negative for influensavirus. Det høye antallet slike konsultasjoner for influensaliknende sykdom er derfor ikke enklar indikasjon på omfattende smitte innenlands.


Har du funnet en feil?

Samlet tyder likevel overvåkningsdataene på at influensaviruset nå har etablert seg i Norge. Vi forventer fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd med mulighet for en videre økning av influensaaktiviteten nå skolene starter opp igjen etter ferien og arbeidsplasser fungerer som normalt igjen. Vi vet ikke om en slik eventuell økning da vil innvarsle hovedbølgen eller bare være en første, mindre bølge av epidemien. En stor andel av laboratoriebekreftet influensa er fortsatt knyttet til utenlandsopphold eller kontakt med personer som har vært utenlands eller er kjent smittet, men andelen smittede i Norge er økende.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende nese), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet den gjeldende uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom har vært ganske høy de siste tre ukene, men aktiviteten i uke 33 lå på samme nivå som de to foregående ukene (figur 1). I uke 33 fikk 3,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Figur 2 viser aldersfordelingen på dem som har fått stilt diagnosen ”influensaliknende sykdom” (antall per 1000 konsultasjoner) siden uke 20. Andelen er høyest i aldersgruppen 15-64 år.

Figur1_u3309.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Fig2_u3309a.jpg

Figur 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 1000 konsultasjoner per uke.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

2,9

4,0

4,3

2,3

3,9

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Virologisk overvåking

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemmer helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller vil etter hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Per 19. august var det innrapportert 936 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). De fleste tilfellene er i alderen 10-29 år og 53 % er menn (figur 3). Over halvparten av disse (56 %) er smittet i utlandet, 24 % er smittet i Norge, for resten er smittested ukjent (figur 4).

Fig3-u3309.jpg.jpg

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS pr 19. august 2009, alder og kjønnsfordelt.

Fig4-u3309.jpg.jpg

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS pr 19. august 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste uke er ikke fullstendig og kan bli endret.

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

Ordinær virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30. Noe av dette kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. Men andelen av prøver der en finner virus har også avtatt og data fra den virologiske overvåkingen indikerer ikke en økende forekomst av influensa i Norge nå.

Fra og med uke 18 og til og med uke 33 er det innrapportert 653 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 415 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt seks influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 23 influensavirus A(H3N2) og 85 influensavirus B (Figur 5). I de siste fire ukene har over 99 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet også i hovedsak er dette viruset.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom de fire siste ukene, påvises virus kun i rundt 5 prosent. Denne andelen er vesentlig lavere enn under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn ligger mellom 50 og 100 prosent.   

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

530

189

26

21

0

1

1

25

0

0

29

871

597

44

142

0

0

1

111

0

1

30

2004

1133

103

206

0

0

2

142

15

1

31

2266

500

126

112

0

1

0

87

4

1

32

1517

723

50

83

0

1

0

124

3

3

33

1310

534

32

46

0

0

1

88

7

0

Total

12080

4662

415

653

6

23

85

1447

46

14

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

1097

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

virfig-u3309.jpg.jpg

Figur 5. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.