Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommeren 2009, uke 35

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom som ble registrert på landets legekontorer og legevakter i uke 35 var noe økende sammenliknet med foregående uker. Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over elleve hundre, og øker ikke raskt. Fortsatt er de fleste (over nitti prosent) laboratorietestene negative for influensavirus. Det høye antallet konsultasjoner for influensaliknende sykdom er derfor ikke enklar indikasjon på omfattende smitte innenlands, og trolig er andre infeksjoner årsak til symptomene hos mange av pasientene.


Har du funnet en feil?

Samlet tyder overvåkningsdataene på at influensaviruset har etablert seg i Norge. Vi forventer fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd med mulighet for en videre økning av influensaaktiviteten. Vi vet ikke om en slik eventuell økning da vil innvarsle hovedbølgen eller bare være en mindre bølge av epidemien. De fleste tilfellene er nå knyttet til smitte i Norge.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet den gjeldende uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom har vært ganske høy de siste tre ukene, og aktiviteten i uke 35 lå høyere enn de foregående ukene (figur 1). I uke 35 fikk 4,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Figur 2 viser aldersfordelingen på dem som har fått stilt diagnosen ”influensaliknende sykdom” (antall per 1000 konsultasjoner) siden uke 20. Andelen er høyest i aldersgruppen 15-64 år.

Figur 1-uke35-2009.jpg

Figur2 uke35-2009.jpg

 

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,0

35

4,4

4,4

4,7

4,8

3,6

4,6

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Bekreftede tilfeller

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemmer helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller vil etter hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Per 2. september var det innrapportert 1153 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). To tredeler av tilfellene er i alderen 10-29 år. I aldersgruppen 20-29 år er det 59 % menn. Ellers er det få kjønnsforskjeller (figur 3). Litt over halvparten av er smittet i utlandet, en firedel er smittet i Norge, og for resten er smittested ukjent (figur 4).

Figur3, uke 35-2009.jpg

 

Figur4, uke 35-2009.jpg

 

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30, men det var ingen videre nedgang i uke 35. Noe av nedgangen kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. Men andelen av prøver der en finner virus er lav og avtagende og data fra den virologiske overvåkingen indikerer ikke en økende forekomst av influensa i Norge nå.

Fra og med uke 18 og til og med uke 34 er det innrapportert 931 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 540 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 25 influensavirus A(H3N2) og 85 influensavirus B (tabell 2, figur 5). I de siste fire ukene har omkring 99 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom de fire siste ukene, påvises virus kun i rundt 5 prosent. Denne andelen er vesentlig lavere enn under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn ligger mellom 50 og 100 prosent.   

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

59

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

56

0

0

0

53

4

0

35

2533

1118

72

62

0

1

0

68

7

0

Total

16487

7755

540

931

7

25

85

1814

76

14

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

1503

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6,5 %

19

30

518

5,8 %

20

25

567

4,4 %

21

22

324

6,8 %

22

8

352

2,3 %

23

13

337

3,9 %

24

10

201

5,0 %

25

13

284

4,6 %

26

22

285

7,7 %

27

16

346

4,6 %

28

54

549

9,8 %

29

200

914

21,9 %

30

364

2213

16,4 %

31

293

2415

12,1 %

32

166

1506

11,0 %

33

104

1549

6,7 %

34

89

1226

7,3 %

35

135

2533

5,3 %

Tabell 3. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke.

 

Figur5, uke 35-2009.jpg