Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommer 2009, uke 36

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom som ble registrert på landets legekontorer og legevakter i uke 36 var noe synkende sammenliknet med forrige uke. Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over tolv hundre, og øker ikke raskt. Fortsatt er de fleste (over nitti prosent) laboratorietestene negative for influensavirus. Det høye antallet konsultasjoner for influensaliknende sykdom er derfor ikke enklar indikasjon på omfattende smitte innenlands. I perioder med lav forekomst av influensavirus vil en stor andel av pasienter med influensasymptomer ha annen sykdom enn influensa.


Har du funnet en feil?

Samlet tyder overvåkningsdataene på at influensaviruset har etablert seg i Norge. Vi forventer fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd med mulighet for en videre økning av influensaaktiviteten. Vi vet ikke om en slik eventuell økning da vil innvarsle hovedbølgen eller bare være en mindre bølge av epidemien. De fleste tilfellene er nå knyttet til smitte i Norge.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom har vært ganske høy de siste ukene, men det var ingen ytterligere økning i uke 36 (figur 1), da 4,1 % av dem som gikk til legen fikk diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Figur 2 viser aldersfordelingen på dem som har fått stilt diagnosen ”influensaliknende sykdom” (antall per 1000 konsultasjoner) siden uke 20. Andelen er høyest i aldersgruppen 15-64 år.

Fig1_u3609.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Fig2a-u3609.jpg.jpg

Figur 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 1000 konsultasjoner per uke.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,0

35

4,4

4,3

4,6

4,8

3,5

5,3

36

4,1

4,0

4,6

4,4

3,7

3,7

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall innlagte i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 36 er 6, hvorav 3 i intensivavdeling. Siden 1. september har det vært 11 innleggelser, hvorav 4 i intensivavdeling, og to personer har dødd av sykdommen. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Bekreftede tilfeller

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemmer helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Per 9. september var det innrapportert 1223 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). To tredeler av tilfellene er i alderen 10-29 år. I aldersgruppen 20-29 år er det 58 % menn. Ellers er det få kjønnsforskjeller (figur 3). Under halvparten av er smittet i Norge, en liten andel er smittet i ulandet, og for resten er smittested ukjent (figur 4).

Fig3-u3609.jpg.jpg

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS per 2. september 2009, alder og kjønnsfordelt.

Fig4-u3609.jpg.jpg

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS per 2. september 2009, etter prøvetakingsuke og antatt smittested. Data for siste uker er ikke fullstendig og kan bli endret.

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30. Tallene for uke 36 er ufullstendige da ikke alle laboratorier har rapportert ennå. Noe av nedgangen kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. Andelen av prøver der en finner virus er lav men ser ut til å ha stabilisert seg rundt 5 prosent.

Fra og med uke 18 og til og med uke 36 er det innrapportert 1006 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 556 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 25 influensavirus A(H3N2) og 85 influensavirus B (tabell 2, figur 5). I de siste fire ukene har omkring 99 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom de fire siste ukene, påvises virus kun i rundt 5 prosent. Denne andelen er vesentlig lavere enn under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn ligger mellom 50 og 100 prosent.   

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2533

1118

72

70

0

1

0

68

7

0

36

1294

1016

16

65

0

0

0

95

10

0

Total

17781

8771

556

1006

7

25

85

1909

86

14

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

1594

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6,5 %

19

30

518

5,8 %

20

25

567

4,4 %

21

22

324

6,8 %

22

8

352

2,3 %

23

13

337

3,9 %

24

10

201

5,0 %

25

13

284

4,6 %

26

22

285

7,7 %

27

16

346

4,6 %

28

54

549

9,8 %

29

200

914

21,9 %

30

364

2213

16,4 %

31

293

2415

12,1 %

32

166

1506

11,0 %

33

105

1549

6,7 %

34

90

1226

7,3 %

35

143

2533

5,6 %

36

81

1294

6,3 %

Tabell 3. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke.

virfig-u3609.jpg.jpg

Figur 5. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.