Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 8

Publisert Oppdatert


I uke 8 var det fortsatt nedgang i forekomsten av influensaliknende sykdom i størstedelen av landet, etter en topp i uke 3. Antallet laboratoriepåvist influensa fortsatte også å avta. Tallene for både sykdomsforekomst og laboratoriefunn indikerer moderat og avtakende influensaaktivitet. Influensavirus type B er fortsatt i flertall mens om lag 40% er influensavirus A, hovedsaklig A(H1N1) 2009.


Har du funnet en feil?

Til sammen 33 pasienter med A(H1N1) 2009-infeksjon er varslet innlagt i intensivavdelinger, disse tallene inkluderer ikke pasienter med andre influensavirusinfeksjoner. Det er ikke varslet om dødsfall med bekreftet influensa A(H1N1) i siste uke. Tidligere er det varslet om ett dødsfall med influensa A(H1N1), hos en person i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom, samt to dødsfall forårsaket av influensa B.

Selv om influensautbruddet nå er i tilbakegang er muligheten for å bli smittet fortsatt klart tilstede. Vaksinering nå kan derfor gi viktig beskyttelse for noen. Men for andre vil vaksinasjon nå komme for sent siden det tar noe tid før immunitet utvikler seg. Folkehelseinstituttet anbefaler særlig vaksinen til eldre, gravide og personer med alvorlig underliggende sykdom og til helsepersonell med pasientkontakt.
Sannsynligheten er fortsatt høy for at klinisk influensaliknende sykdom skyldes influensavirus. Pasienter kan derfor ha god effekt av nevraminidasehemmere som Tamiflu eller Relenza som forebyggende behandling etter eksponering, eller i løpet av 48 timer fra start av typiske symptomer på influensa.  

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

 

I uke 8/2011 fikk 1,8 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 3). Dette er en nedgang fra 4,0 % i uke 3 og indikerer moderat og avtakende influensaktivitet. Registrert aktivitet var høyest i overvåkingsregion Nord og lavest i Øst.

Fig1_ILI_u08-2011.
Fig1_ILI_u08-2011.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 5 lenger ned i rapporten. 

Sykehusinnleggelser og dødsfall

Folkehelseinstituttet har bedt alle sykehus varsle oss om innleggelser på sykehus og på intensivavdelinger, samt om dødsfall, for pasienter med påvist influensa A(H1N1) 2009 (Tabell 1).

Det er pr. 2.3 på telefon varslet om til sammen 33 bekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) 2009 innlagt i intensivavdeling. Det er ikke varslet om dødsfall med bekreftet influensa A(H1N1) i siste uke. Tidligere er det varslet om ett dødsfall med influensa A(H1N1), hos en person i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom, samt to dødsfall forårsaket av influensa B.

#

M/K

Alder

Fylke

Inn på intensiv i uke

Risiko-gruppe

1

M

0-1

Oslo

51

Nei

2

M

60-69

Buskerud

52

Ja

3

M

30-39

Hordaland

51

Ja

4

M

40-49

Oppland

52

Nei

5

K

30-39

Vestfold

1

Nei

6

K

60-69

Finnmark

1

Ja

7

M

50-59

Møre og Romsdal

1

Nei

8

M

30-39

Telemark

1

Nei

9

M

40-49

Vestfold

1

Nei

10

M

40-49

Vestfold

1

Nei

11

M

40-49

Rogaland

1

(Ja)

12

M

50-59

Buskerud

2

Nei

13

M

30-39

Sverige

2

Nei

14

M

70-79

Vest Agder

2

(Alder)

15

K

60-69

Hordaland

3

Ja

16

K

50-59

Hordaland

52

Nei

17

M

50-59

Aust-Agder

3

Nei

18

M

30-39

Rogaland

3

Nei

19

K

0-1

Nordland

5

Nei

20

M

60-70

Buskerud

4

Ja

21

M

30-40

Finnmark

5

Ja

22

M

15-19

Vestfold

4

Ja

23

M

0-1

Oslo

5

Nei

24

K

50-59

Hedmark

5

Ja

25

M

10-15

Vest-Agder

5

Ja

26

M

50-59

Finnmark

5

Nei

27

K

40-49

Nordland

5

Nei

28

K

30-39

Akershus

5

Nei

29

M

50-59

Oslo

2

Nei

30

M

40-49

Buskerud

6

Nei

31

M

0-1

Nordland

7

Nei

32

M

40-49

Hordaland

7

Ja

33

M

30-40

Sør-Trøndelag

9

Nei

Tabell 1. Oversikt over varslede pasienter som er eller har vært innlagt i intensivavdeling med influensa A(H1N1) 2009.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antallet influensaviruspåvisninger ved landets mikrobiologiske laboratorier er fortsatt betydelig, men med en klart fallende tendens siden uke 3. Influensavirus B er fortsatt i flertall (ca 62% i uke 8), men influensavirus A er også vanlig forekommende. Blant A-virusene er det H1N1 2009-virus som er vanligst (over 90%) mens H3N2-virus opptrer mer sporadisk. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus har også en fallende tendens (figur 2, tabell 4).

Fig2_vir_u08-2011.
Fig2_vir_u08-2011.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

 

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har andelen hvor vi finner influensavirus vært meget høy de siste 11 ukene. En ser her ikke samme fallende tendens som for influensatestingen på sykehuslaboratoriene, trolig fordi det der testes på pasienter med et bredere spekter av symptomer. Dette indikerer at det fortsatt er høy sannsynlighet for at typiske influensasymptomer faktisk skyldes infeksjon med influensavirus.

I løpet av ukene 39/2010 til og med 7/2011 er det rapportert 876 tilfeller av A(H1N1) 2009-virus. 36 virus er identifisert som A(H3)-virus og 228 influensa A-virus er ikke nærmere identifisert. Det er registrert 2980 influensavirus type B. Alle så nær som seks av 412 undersøkte influensa B-virus er av B/Victoria/2/87-genotypen, dvs den slektslinjen av influensavirus B som er representert i vinterens vaksine.
I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både A(H1N1) 2009-, A(H3N2)- og B-virus.
En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert det siste året, inkludert den influensa B-varianten som nå dominerer, har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine.

WHO-anbefaling om sammensetning av influensavaksine for sesongen 2011-12

Basert blant annet på overvåkingsdata og virus sendt inn fra de nasjonale influensalaboratoriene, har WHO 17. februar gitt sin anbefaling om hva slags virusstammer som bør inngå i neste sesongs influensavaksine. Det anbefales at vaksinen inneholder:
Et A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus.

Dette er den samme anbefalingen som ble gitt for vaksinen vi har hatt denne vinteren. Det faktum at det ikke anses nødvendig med endringer til neste vinter indikerer også at man regner vinterens vaksine som godt samsvarende med de virus som sirkulerer.  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

pr. 2/3-11

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

1

0 (0,0%)

1

0 (0,0%)

6

6 (100,0%)

B

5

0 (0,0%)

5

0 (0,0%)

 

 

H1(2009)

45

0 (0,0%)

3

0 (0,0%)

36

36 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen hadde i uke 7/2011 begynt å avta i regionen som helhet. 18 land meldte om avtakende aktivitet mens 13 land hadde fortsatt økende aktivitet. Ett land, Georgia, meldte om meget høy influensaaktivitet, 9 land meldte høy aktivitet, 25 land meldte om middels kraftig influensaaktivitet, mens 7 land (Norge inkludert) rapporterte at aktiviteten var lav. Andelen av overvåkingsprøver (tilsvarende våre ”fyrtårnprøver”) der en fant influensavirus holder seg på et forholdsvis høyt nivå (42%).
Både influensa A(H1N1) 2009, influensa B samt noe influensa A(H3N2) ble påvist, med overvekt av A(H1N1) 2009 i de fleste land. A(H1N1) 2009 dominerte i 16 land, og dominerte sammen med influensavirus B i 10 land, inkludert Norge. Influensavirus B dominerte i 5 land. Dominans av influensa B har økt de siste ukene i Vesteuropa hvor A(H1N1) 2009-virus var fremherskende gjennom hovedutbruddet. På den annen side ser man at A(H1N1)2009 overtar i en del østeuropeiske land der influensavirus B var i flertall tidligere.

WHO rapporterer (25. februar) at influensaaktiviteten er økende i Nordamerika, der det først og fremst er influensavirus A(H1N1)2009 og B som øker, mens A(H3N2) fortsatt utgjør flertallet i USA. I Europaregionen ser det ut til at toppen er passert i mange land i vest. I tropene karakteriseres aktiviteten som kun sporadisk i Amerika og lav i tropiske strøk av Asia. Ikke-tropiske land på den sørlige halvkule melder om liten influensaaktivitet.
I Nord-Afrika og Midtøsten har influensaaktiviteten vært nedadgående i flere uker. Det meldes om variabel aktivitet i ikke-tropiske deler av Asia, generelt er toppen nådd eller passert de fleste steder. A(H1N1)2009-virus er i flertall.
Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om A(H1N1) 2009-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen, men virus som likner vaksinestammen er i klart flertall.
Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste året, for det meste i Kina.

Lenker

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Pages/index.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,7

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,8

50

0,9

1,0

1,3

0,7

0,6

0,6

51

1,5

1,6

1,7

1,7

0,8

1,1

52

2,5

2,3

2,5

3,2

1,3

3,2

1

3,4

3,2

4,0

4,4

2,5

2,3

2

3,3

3,0

3,7

4,6

2,7

2,7

3

4,0

3,6

4,1

5,4

3,1

3,3

4

3,3

2,2

3,4

5,0

2,8

3,5

5

3,0

2,3

3,2

4,3

2,7

3,1

6

2,5

1,8

2,6

3,4

2,1

3,2

7

2,1

1,7

2,0

2,4

2,2

3,0

8

1,8

1,2

2,0

1,9

1,8

2,7

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

135

3

1

0

0

1

0

1,5 %

43

0

0

41

131

10

0

0

0

0

1

0,8 %

88

0

0

42

149

9

0

1

0

0

0

0,7 %

45

1

0

43

196

14

0

1

0

1

0

1,0 %

59

0

0

44

230

12

0

0

0

0

2

0,9 %

68

0

0

45

199

10

0

0

0

0

0

0,0 %

50

2

0

46

200

18

0

0

0

0

1

0,5 %

75

1

0

47

258

22

0

3

0

0

7

3,9 %

67

2

0

48

358

36

0

3

0

0

18

5,9 %

69

3

0

49

358

41

0

7

0

2

24

9,2 %

45

2

0

50

492

90

2

16

0

2

90

22,4 %

9

4

2

51

572

54

2

27

0

3

141

30,2 %

11

15

0

52

628

49

12

22

0

3

177

34,1 %

41

11

8

1

1400

207

15

103

0

5

377

35,7 %

131

7

7

2

1613

252

24

106

0

4

374

31,5 %

166

7

13

3

1809

340

48

125

0

2

445

34,3 %

244

6

23

4

1793

410

21

133

0

4

407

31,5 %

209

13

20

5

1448

233

25

116

0

5

319

32,1 %

55

8

10

6

1375

317

15

90

0

2

247

25,7 %

169

15

20

7

1184

328

34

70

0

0

167

22,9 %

94

3

13

8

1201

336

29

52

0

2

133

18,0 %

112

5

8

Total

17527

2953

228

877

0

40

2980

 

2291

122

126

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

1145