Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 52

Publisert Oppdatert


Influensaaktiviteten har fortsatt å tilta gjennom jule- og nyttårshelgen og det forekommer nå influensautbrudd av moderat kraftig intensitet i store deler av landet. Andelen legekonsultasjoner med influensalignende sykdom var høyest i overvåkingsregion Sør (Buskerud – Vest-Agder) og Nord (Nordland – Finnmark). Antallet laboratoriepåvist influensa er også forholdsvis høyt, noe er influensavirus A(H1N1) 2009 men det meste er influensavirus B. Til sammen fire pasienter med A(H1N1) 2009-infeksjon er varslet innlagt i intensivavdelinger. Ingen dødsfall er varslet. Det forventes at aktiviteten kan fortsette å stige de nærmeste ukene. Folkehelseinstituttet minner om at det nå haster å vaksinere seg for å redusere risikoen for influensa og komplikasjoner av sykdommen. Vi anbefaler særlig vaksinen til eldre, gravide og personer med alvorlig underliggende sykdom og til helsepersonell med pasientkontakt.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke I uke 52 fikk 2,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 2). Dette er en markant stigning siden uken før og indikerer moderat kraftig influensaktivitet. Aktiviteten er høyest i overvåkingsregion Sør (Buskerud til og med Vest-Agder) og Nord (Nord-Norge).

Fig1_ILI_u52-2010.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 1 lenger ned i rapporten. 

Sykehusinnleggelser og dødsfall

Folkehelseinstituttet har bedt alle sykehus varsle oss om innleggelser i intensivavdelinger av pandemisk A(H1N1) og om dødsfall. Det er nå varslet om fire bekreftede tilfeller innlagt i intensivavdeling, og ingen dødsfall.

 

Kjønn

Alder (år)

Fylke

Innlagt intensiv (uke og år)

Risikogruppe

1

Gutt

0-1

Oslo

51-2010

Nei

2

Mann

60-69

Buskerud

52-2010

Ja

3

Mann

30-39

Hordaland

51-2010

Ja

4

Mann

40-49

Oppland

52-2010

Nei

Tabell 1. Pasienter innlagt i intensivavdelinger med pandemisk A(H1N1)

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Den økende tendensen i influensaviruspåvisninger har fortsatt gjennom jule- og nyttårshelgen og det påvises nå et betydelig antall influensainfeksjoner flere steder i landet. Det er fortsatt influensavirus B som dominerer, men influensavirus A er også vanlig forekommende. Blant A-virusene er det H1N1 2009-virus som er vanligst mens H3N2-virus opptrer mer sporadisk. En stor del av påvisningene av influensavirus B er fortsatt fra Vestfold fylke men virustallene indikerer utbrudd med slike virus flere steder. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus ligger nå på et høyt nivå (figur 2, tabell 3).

Fig2_vir_u52-2010.jpg


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har andelen hvor det blir funnet influensavirus vært meget høy de siste tre ukene og det er nå stor sannsynlighet for at influensasymptomer skyldes influensavirusinfeksjon.
I løpet av ukene 39 til og med 52 er det rapportert 73 tilfeller av A(H1N1) 2009-virus. Ni virus er identifisert som A(H3)-virus og 19 influensa A-virus er ikke nærmere karakterisert. Det er registrert 410 influensavirus type B, de aller fleste i løpet av desember.
I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både A(H1N1) 2009-, A(H3N2)- og B-virus. Selv om influensa B-virus nå har tatt en foreløpig ledelse, er det for tidlig å si hva som blir det fremherskende influensaviruset i Norge gjennom hovedutbruddet denne vinteren.
En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert dette året, inkludert den influensa B-varianten som nå dominerer, har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine.

 

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

pr. 4/1-11

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

0

 

0

 

3

3 (100,0%)

B

1

0 (0,0%)

2

0 (0,0%)

 

 

ny H1

2

0 (0,0%)

2

0 (0,0%)

1

1 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 51 altoverveiende lav i de landene som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor, men antallet land som melder om funn av influensavirus var økende. Det ser ut til å være mest aktivitet i land vest i Europa (Storbritannia, Belgia, Frankrike, Portugal, Spania). Andelen av prøver der en fant influensavirus lå på et middels høyt nivå.
Både influensa A(H1N1) 2009, influensa B samt noe influensa A(H3N2) blir påvist, med overvekt av A(H1N1) 2009.
I forbindelse med voksende aktivitet i Storbritannia meldes det om en økning i antall alvorlige sykdomstilfeller forårsaket av pandemisk H1N1-virus. Se egen sak på FHIs influensanettsider om dette.
WHO rapporterer (30. desember) at influensaaktiviteten er økende Nord-Amerika og i deler av Europa, særlig i Storbritannia. Det er også økende aktivitet andre steder på den nordlige halvkule, inkludert Midt-Østen og i ikke-tropiske deler av Asia. Influensasesongen synes dermed å være i gang på den nordlige halvkule. Influensavirus H1N1(2009), A(H3N2) og B sirkulerer og det er store regionale forskjeller på hvilket virus som dominerer.
Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om pandemisk A(H1N1)-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen.
Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste året, for det meste i Kina.

Lenker

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,8

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,8

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,7

50

0,9

1,0

1,2

0,8

0,6

0,6

51

1,5

1,7

1,8

1,7

0,7

1,0

52

2,3

2,0

4,0

2,2

1,3

3,2

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

135

3

1

0

0

1

0

1,5 %

43

0

0

41

131

10

0

0

0

0

1

0,8 %

88

0

0

42

149

9

0

1

0

0

0

0,7 %

45

1

0

43

196

14

0

1

0

1

0

1,0 %

59

0

0

44

230

12

0

0

0

0

2

0,9 %

68

0

0

45

199

10

0

0

0

0

0

0,0 %

50

2

0

46

200

18

0

0

0

0

1

0,5 %

75

1

0

47

244

22

0

3

0

0

6

3,7 %

67

2

0

48

287

36

0

3

0

1

17

7,3 %

69

3

0

49

285

41

0

6

0

1

22

10,2 %

45

2

0

50

408

90

0

17

0

2

81

24,5 %

9

4

2

51

484

54

0

26

0

3

130

32,9 %

11

15

0

52

541

49

18

15

0

0

150

33,8 %

41

11

8

Total

5287

530

19

74

0

13

460

 

1111

58

12

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

106