Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 50

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 50 var noe økende, med høyest aktivitet på Sør- og Østlandet. Men aktiviteten er fortsatt under terskelen for influensautbrudd i alle deler av landet. De to siste ukene har det vært en økning av antallet laboratoriepåvist influensa, noe er pandemisk A(H1N1) men det meste er influensavirus B. En stor andel av B-viruspåvisningene er gjort i Vestfold. Det kan se ut til at det foregår lokal utbruddsaktivitet i deler av Østlandsområdet, mens influensaen i landet forøvrig forekommer mer sporadisk. Det er for tidlig å si om den lokale influensa B-aktiviteten vi ser nå er begynnelsen av hovedutbruddet denne vinteren. Flere ulike virus sirkulerer, og i enkelte tidligere sesonger har det på denne tiden av året vært liknende lokal aktivitet som deretter ble erstattet av større utbrudd med andre virus senere på vinteren. Erfaring fra tidligere år er at juleferien flere ganger har lagt en demper på utviklingen av influensautbrudd.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke 50 fikk 0,9 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 2). Andelen er svakt økende, med høyest aktivitet i overvåkingsregion Øst og Sør. Men aktiviteten er fortsatt lav og under terskelen for utbrudd i alle deler av landet.

Fig1_ILI_u50-2010.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 1 lenger ned i rapporten. 

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Økningen i influensaviruspåvisninger de siste ukene indikerer voksende influensaaktivitet. En stor andel av påvisningene av influensavirus B er fortsatt fra Vestfold fylke hvor det kan se ut til å pågå et lokalt utbrudd. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også økende og ligger nå på et forholdsvis høyt nivå (figur 2, tabell 3).

 

Fig2_vir_u50-2010.jpg

Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, var det en fortsatt markant økning i andelen hvor det ble funnet influensavirus i uke 50. Positive prøver var fra Østfold, Oslo, Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms. Andelen har nå vært godt over 50% i to uker og dette betyr at det nå er høy sannsynlighet for at influensaliknende sykdom skyldes ”ekte” influensa.

I løpet av ukene 39 til og med 50 er det rapportert 24 tilfeller av pandemisk A(H1N1)-virus. Fire virus er identifisert som A(H3)-virus og fire influensa A-virus er ikke nærmere karakterisert. Det er registrert 126 influensavirus type B, alle så nær som tre i løpet av de fire siste ukene.

I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både 2009 (pandemisk) A(H1N1), A(H3N2)- og B-virus. Selv om influensa B-virus nå har tatt en foreløpig ledelse, er det for tidlig å si hva som blir det fremherskende influensaviruset i Norge gjennom hovedutbruddet denne vinteren. 

En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert dette året, inkludert den influensa B-varianten som nå dominerer, har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

pr. 22/12-10

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

0

 

0

 

3

3 (100,0%)

B

1

0 (0,0%)

2

0 (0,0%)

 

 

ny H1

2

0 (0,0%)

2

0 (0,0%)

1

1 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 49 altoverveiende lav i de landene som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor, men antallet land som melder om funn av influensavirus er økende. Andelen av prøver der en finner influensavirus øker også.  

Både influensa A(H3N2), pandemisk influensa A(H1N1) og influensa B-virus rapporteres. Det er for tidlig å si hvilket virus som kommer til å dominere denne vinteren.

I forbindelse med voksende aktivitet i Storbritannia meldes det om en økning i antall alvorlige sykdomstilfeller forårsaket av pandemisk H1N1-virus. Se egen sak på FHIs influensanettsider om dette.

WHO rapporterer (17 desember) at influensaaktiviteten er økende i deler av Europa, særlig i Storbritannia. Det er også økende aktivitet andre steder på end norlige halvkule, inkludert Øst-Asia og Nord-Amerika. Influensasesongen synes dermed å være i gang på den nordlige halvkule. Influensavirus A(H3N2) og B og H1N1(2009)-virus sirkulerer og det er store regionale forskjeller på hvilket virus som dominerer.  

Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om pandemisk A(H1N1)-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen.

Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste halvåret, for det meste i Kina.

Lenker

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,8

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,8

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,7

50

0,9

1,0

1,3

0,8

0,5

0,6

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

129

3

1

0

0

1

0

1,6 %

23

0

0

41

127

10

0

0

0

0

0

0,0 %

58

0

0

42

142

9

0

1

0

0

0

0,7 %

23

1

0

43

194

14

0

1

0

1

0

1,0 %

26

0

0

44

223

12

0

0

0

0

2

0,9 %

49

0

0

45

196

10

0

0

0

0

0

0,0 %

25

2

0

46

192

18

0

0

0

0

1

0,5 %

55

1

0

47

228

23

0

1

0

0

6

3,1 %

33

2

0

48

281

36

0

3

0

1

17

7,5 %

47

3

0

49

285

41

1

6

0

0

21

9,8 %

42

2

0

50

403

85

2

11

0

1

79

23,1 %

9

0

0

Total

4198

423

4

25

0

8

176

 

831

28

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

37