Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Influensaovervåking 2010-11, uke 5

Publisert Oppdatert


I uke 5 ble det registrert fortsatt nedgang i forekomsten av influensaliknende sykdom i størstedelen av landet, etter en topp i uke 3. Antallet laboratoriepåvist influensa fortsatte også å avta. Tallene for både sykdomsforekomst og laboratoriefunn indikerer middels høy og avtakende influensaaktivitet. Influensavirus type B er fortsatt i flertall mens om lag en tredjedel er influensavirus A, hovedsaklig A(H1N1) 2009.


Til sammen 28 pasienter med A(H1N1) 2009-infeksjon er varslet innlagt i intensivavdelinger, disse tallene inkluderer ikke pasienter med andre influensavirusinfeksjoner. I siste uke ble det varslet ett dødsfall med influensa A(H1N1), hos en kvinne i femtiårene fra Hedmark med alvorlig underliggende sykdom. I tillegg er det tidligere varslet to dødsfall forårsaket av influensa B.

Selv om influensautbruddet nå er i tilbakegang er muligheten for å bli smittet fortsatt betydelig, og slik vil det trolig være ennå i noen uker. Vaksinering nå kan derfor gi viktig beskyttelse for noen. Men for andre vil vaksinasjon nå komme for sent siden det tar noe tid før immunitet utvikler seg. Folkehelseinstituttet anbefaler særlig vaksinen til eldre, gravide og personer med alvorlig underliggende sykdom og til helsepersonell med pasientkontakt.

Sannsynligheten er fortsatt høy for at klinisk influensaliknende sykdom skyldes influensavirus. Pasienter kan derfor ha god effekt av nevraminidasehemmere som Tamiflu eller Relenza som forebyggende behandling etter eksponering, eller i løpet av 48 timer fra start av typiske symptomer på influensa.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke 5/2011 fikk 3,1 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 5). Dette er en nedgang fra 4,0 % i uke 3 og indikerer middels til høy, men avtakende influensaktivitet. Aktiviteten var høyest i overvåkingsregion Vest.

Fig1_ILI_u05-2011.
Fig1_ILI_u05-2011.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 5 lenger ned i rapporten. 

Sykehusinnleggelser og dødsfall

Folkehelseinstituttet har bedt alle sykehus varsle oss om innleggelser på sykehus og på intensivavdelinger, samt om dødsfall, for pasienter med påvist influensa A(H1N1) 2009 (Figur 2, tabell 1, 2 og 3).

Det er pr.9.2 på telefon varslet om til sammen 32 bekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) 2009 innlagt i intensivavdeling. I siste uke ble det varslet ett dødsfall med influensa A(H1N1), hos en kvinne i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom. I tillegg er det tidligere varslet om to dødsfall forårsaket av influensa B.

I vårt internettbaserte registreringsverktøy er det registrert totalt 32 innleggelser i intensivavdelinger fra de 41 sykehusene som har rapportert, og ved siste registrering var tre pasienter inneliggende på intensivavdelinger. Noe av diskrepansen mellom de varslede og de Internett-registrerte tilfellene kan skyldes overflytting av pasienter fra en avdeling til en annen. Totalt antall innleggelser grunnet influensainfeksjon er sannsynligvis høyere, siden pasienter med andre influensavirus ikke rapporteres til Folkehelseinstituttet på samme måte. I tillegg regner vi med at en viss andel av pasienter innlagt med lungebetennelse sannsynligvis ikke er testet på influensavirus. Majoriteten av pasientene i Norge med influensainfeksjon har fått påvist influensavirus type B.

Fig2_hosp_u05-2011.
Fig2_hosp_u05-2011.

Figur 2. Nye sykehusinnlagte tilfeller av influensa A(H1N1) 2009 per uke, sesongen 2010-11.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

141

28

2

19

83

9

Derav i intensivavdeling

32

3

1

1

25

2

Tabell 1. Aldersfordeling av pasienter innlagt på sykehus og på intensivavdelinger for pasienter med A(H1N1) 2009 influensa for sesongen 2010-2011 (kumulativ insidens)

 

Tidsrom

Innlagt sykehus

Derav innlagt intensiv

Antall rapporterende sykehus

Uke50

1

0

10

Uke51

3

3

19

Uke52

7

5

25

Uke 1

8

5

39

Uke 2

18

7

42

Uke 3

19

3

53

Uke 4

8

5

50

Uke 5

7

3

41

Tabell 2. Antall inneliggende pasienter (prevalens) med influensa A(H1N1) 2009, på sykehus og intensivavdelinger per kalenderuke.

 

#

M/K

Alder

Fylke

Inn på intensiv i uke

Risiko-gruppe

1

M

0-1

Oslo

51

Nei

2

M

60-69

Buskerud

52

Ja

3

M

30-39

Hordaland

51

Ja

4

M

40-49

Oppland

52

Nei

5

K

30-39

Vestfold

1

Nei

6

K

60-69

Finnmark

1

Ja

7

M

50-59

Møre og Romsdal

1

Nei

8

M

30-39

Telemark

1

Nei

9

M

40-49

Vestfold

1

Nei

10

M

40-49

Vestfold

1

Nei

11

M

40-49

Rogaland

1

(Ja)

12

M

50-59

Buskerud

2

Nei

13

M

30-39

Sverige

2

Nei

14

M

70-79

Vest Agder

2

(Alder)

15

K

60-69

Hordaland

3

Ja

16

K

50-59

Hordaland

52

Nei

17

M

50-59

Aust-Agder

3

Nei

18

M

30-39

Rogaland

3

Nei

19

K

0-1

Nordland

5

Nei

20

M

60-70

Buskerud

4

Ja

21

M

30-40

Finnmark

5

Ja

22

M

15-19

Vestfold

4

Ja

23

M

0-1

Oslo

5

Nei

24

K

50-59

Hedmark

5

Ja

25

M

10-15

Vest-Agder

5

Ja

26

M

50-59

Finnmark

5

Nei

27

K

40-49

Nordland

5

Nei

28

K

30-39

Akershus

5

Nei

 

Tabell 3. Oversikt over varslede pasienter som er eller har vært innlagt i intensivavdeling med influensa A(H1N1) 2009.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Antallet influensaviruspåvisninger ved landets mikrobiologiske laboratorier er høyt, men antyder en fallende tendens siden uke 3. Det er fortsatt influensavirus B som dominerer (ca 70%), men influensavirus A er også vanlig forekommende. Blant A-virusene er det H1N1 2009-virus som er vanligst (over 90%) mens H3N2-virus opptrer mer sporadisk. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus ligger omtrent på det samme høye nivået som de fire foregående ukene (figur 3, tabell 6).

Fig_vir_u05-2011.
Fig_vir_u05-2011.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 6 lenger ned i rapporten.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har andelen hvor det blir funnet influensavirus vært meget høy de siste åtte ukene. Dette viser at det fortsatt er høy sannsynlighet for at influensasymptomer faktisk skyldes infeksjon med influensavirus.
I løpet av ukene 39/2010 til og med 5/2011 er det rapportert 643 tilfeller av A(H1N1) 2009-virus. 26 virus er identifisert som A(H3)-virus og 151 influensa A-virus er ikke nærmere identifisert. Det er registrert 2337 influensavirus type B. Alle så nær som fem av 331 undersøkte influensa B-virus er av B/Victoria/2/87-genotypen, dvs den slektslinjen av influensavirus B som er representert i vinterens vaksine.
I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både A(H1N1) 2009-, A(H3N2)- og B-virus.
En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert det siste året, inkludert den influensa B-varianten som nå dominerer, har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

pr. 9/2-11

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

1

0 (0,0%)

1

0 (100,0%)

6

6 (100,0%)

B

5

0 (0,0%)

5

0 (100,0%)

 

2 (100,0%)

ny H1

45

0 (0,0%)

3

0 (100,0%)

36

36 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 4. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen var i uke 4/2011 økende i majoriteten av land, og med omfattende aktivitet i 23 land. To land (Georgia og Luxembourg) meldte om meget høy influensaaktivitet, 8 meldte høy aktivitet, og 26 land meldte om middels kraftig influensaaktivitet. Andelen av overvåkingsprøver (tilsvarende våre ”fyrtårnprøver”) der en fant influensavirus holder seg på et forholdsvis høyt nivå (46%).
Både influensa A(H1N1) 2009, influensa B samt noe influensa A(H3N2) blir påvist, med overvekt av A(H1N1) 2009 i de fleste (19) land. 13 land rapporterte at influensavirus A og B ko-dominerer. I regionen er det kun fire land, inkludert Norge, som registrerer dominans av influensavirus B.
I forbindelse med stor og økende influensaaktivitet i Storbritannia meldes det om en mange alvorlige sykdomstilfeller forårsaket av H1N1(2009)-virus. Men aktiviteten der er avtakende.
WHO rapporterer (28. januar) at influensaaktiviteten, dominert av A(H3N2)-virus, flere steder i Nord-Amerika ser ut til å flate ut mens toppen ikke synes å være nådd andre steder. Mens det er nedgang i Storbritannia, øker det i Europa generelt, særlig i vest. I Nord-Afrika og nordlige Asia har aktiviteten nylig passert toppen og er avtakende. I tropene har flere land i sørlige Asia meldt om økende aktivitet, hovedsaklig med H1N1(2009)-virus. Influensavirus H1N1(2009), A(H3N2) og B sirkulerer og det er store regionale forskjeller på hvilket virus som dominerer.
Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om pandemisk A(H1N1)-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen, men virus som likner vaksinestammen synes å være mest vanlig.
Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste året, for det meste i Kina.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 5. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,7

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,8

50

0,9

1,0

1,3

0,7

0,6

0,6

51

1,5

1,6

1,7

1,7

0,8

1,1

52

2,5

2,3

2,5

3,2

1,3

3,2

1

3,4

3,2

3,9

4,4

2,5

2,3

2

3,3

3,0

3,6

4,6

2,7

2,7

3

4,0

3,7

4,1

5,4

3,0

3,2

4

3,3

2,2

3,4

5,0

2,8

3,4

5

3,1

2,4

3,3

4,3

2,8

2,8

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 6: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

135

3

1

0

0

1

0

1,5 %

43

0

0

41

131

10

0

0

0

0

1

0,8 %

88

0

0

42

149

9

0

1

0

0

0

0,7 %

45

1

0

43

196

14

0

1

0

1

0

1,0 %

59

0

0

44

230

12

0

0

0

0

2

0,9 %

68

0

0

45

199

10

0

0

0

0

0

0,0 %

50

2

0

46

200

18

0

0

0

0

1

0,5 %

75

1

0

47

258

22

0

3

0

0

7

3,9 %

67

2

0

48

358

36

0

3

0

0

18

5,9 %

69

3

0

49

358

41

0

7

0

2

24

9,2 %

45

2

0

50

492

90

0

18

0

2

90

22,4 %

9

4

2

51

572

54

2

27

0

3

141

30,2 %

11

15

0

52

628

49

12

22

0

3

177

34,1 %

41

11

8

1

1400

207

15

103

0

5

377

35,7 %

131

7

7

2

1613

252

18

112

0

4

373

31,4 %

166

7

13

3

1809

340

50

123

0

2

444

34,2 %

244

6

23

4

1793

410

24

131

0

3

407

31,5 %

209

13

20

5

1255

158

29

91

0

0

275

31,5 %

46

8

10

Total

13574

1897

151

644

0

30

2387

 

1907

99

85

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

825