Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 48

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 48 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. De to siste ukene har det vært en økning av antallet laboratoriepåvist influensa B, først og fremst i Vestfold fylke. Det kan se ut til at der foregår et lokalt utbrudd i dette fylket, mens det i landet forøvrig kun forekommer sporadiske influensatilfeller. Det er for tidlig å utpeke influensa B som vinterens dominerende virus, og det er ikke holdepunkt for at noe større influensautbrudd er nært forestående.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke 48 fikk 0,6 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 2). Dette er en lav andel, noe som er normalt for denne tiden av året.

Fig1_ILI_u48-2010.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 1 lenger ned i rapporten. 

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Det forholdsvis lave antallet influensaviruspåvisninger indikerer liten influensaaktivitet. En stor andel av påvisningene av influensavirus B i uke 48 er fra Vestfold fylke hvor det kan se ut til å pågå et lokalt utbrudd. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er økende, men fortsatt forholdsvis lavt (figur 3, tabell 3). Men det er ikke holdepunkt for at noe større utbrudd er nært forestående.

Fig2_vir_u48-2010.jpg


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten. 

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, ble det i uke 44 funnet ett tilfelle med influensavirus B. Både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus har ligget på et meget lavt nivå gjennom hele 2010 så langt. 

I løpet av ukene 39 til og med 48 er det rapportert seks tilfeller av pandemisk A(H1N1)-virus,. To virus er identifisert som A(H3)-virus og to influensa A-virus er ikke nærmere karakterisert. Det er registrert 26 influensavirus type B, alle så nær som to i løpet av de tre siste ukene.

I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både 2009 (pandemisk) A(H1N1), A(H3N2)- og B-virus. Selv om influensa B-virus nå har tatt en foreløpig ledelse, er det for tidlig å si hva som blir det fremherskende influensaviruset i Norge i vinter. 

En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert dette året har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine. 

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

pr. 8/12-10

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

0

 

0

 

3

3 (100,0%)

B

1

0 (0,0%)

2

0 (0,0%)

0

 

pandem.H1

1

0 (0,0%)

1

0 (0,0%)

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 47 altoverveiende lav i de landene som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor.

Sporadisk forekomst av influensa A(H3N2), pandemisk influensa A(H1N1) og influensa B-virus rapporteres, med en svak overvekt av influensa B. Det er for tidlig å si hva slags virus som kommer til å dominere denne vinteren.

WHO rapporterer at influensaaktiviteten globalt holder seg lav, med unntak av en del tropiske områder i Asia og i Sør-Amerika. Selv om influensasesongen på den sørlige halvkule skulle være overstått, meldes det om influensaepidemier enkelte steder i nordvestlige Argentina. Influensasesongen synes ennå ikke å ha kommet ordentlig i gang på den nordlige halvkule. Influensavirus A(H3N2) er for tiden det vanligst forekommende viruset, influensa B-virus i noe mindre grad, mens pandemisk A(H1N1) påvises i lavt til moderat omfang i Asia og sporadisk i verden forøvrig.

Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om pandemisk A(H1N1)-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen.

Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste halvåret, for det meste i Kina.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,8

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,5

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,9

47

0,5

0,5

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,8

0,3

0,7

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

129

3

1

0

0

1

0

1,6 %

23

0

0

41

127

10

0

0

0

0

0

0,0 %

58

0

0

42

131

9

0

1

0

0

0

0,8 %

23

1

0

43

178

14

0

1

0

1

0

1,1 %

26

0

0

44

223

12

0

0

0

0

2

0,9 %

49

0

0

45

196

10

0

0

0

0

0

0,0 %

25

2

0

46

192

18

0

0

0

0

1

0,5 %

55

1

0

47

228

23

0

1

0

0

6

3,1 %

33

2

0

48

267

36

1

2

0

0

17

7,5 %

47

3

0

Total

3469

297

2

7

0

6

76

 

780

26

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

15