Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 45

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 45 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. Det er kun registrert sporadiske tilfeller av laboratoriebekreftet influensa de siste ukene og det det er ingen tegn som tyder på noe nært forestående utbrudd.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke 45 fikk 0,5 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 2). Dette er en lav andel, noe som er normalt for denne tiden av året.

Fig1_ILI_u45-2010.jpg.jpg

 

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 1 lenger ned i rapporten. 

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Det lave antallet influensaviruspåvisninger indikerer liten influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 3, tabell 3). Tendensen er nå at vi finner virus hos pasienter uten registrert reisehistorikk og det forekommer trolig en viss sirkulasjon av influensavirus innenlands. Men det er ikke holdepunkt for at noe utbrudd er nært forestående.

I løpet av ukene 39 til og med 45 er det rapportert to tilfeller av pandemisk A(H1N1)-virus, hos én person som hadde reist i Afrika samt én hvor vi ikke har registrert reise utenlands. To virus er identifisert som A(H3)-virus og ett influensa A-virus som ikke er nærmere karakterisert. Det er registrert to influensavirus type B.  
Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, ble det i uke 44 funnet ett tilfelle med influensavirus B. Både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus har ligget på et meget lavt nivå gjennom hele 2010 så langt.  

En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert dette året har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine. 

Fra og med uke 21/2010 og til og med uke 45/2010 er det innrapportert tre laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt ett influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt seks influensavirus A(H3N2) og 52 (2 i uke 44, de øvrige på forsommeren) influensavirus B (figur 2 og tabell 3). I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året.  Globalt sirkulerer både 2009 (pandemisk) A(H1N1), A(H3N2)- og B-virus. Det er fortsatt usikkert hva som blir det fremherskende influensaviruset i Norge i vinter. 

Fig2_vir_u45-2010.jpg


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Tabell 1.

Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

Til og med 17 november 2010

Oseltamivirresistens  
(Tamiflu®)

Zanamivirresistens
(Relenza®)

Adamantanresistens

Virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanimivir- resistente virus

Antall testet

Antall Amantidin-
resistente virus

A(H1N1)

0

 

0

 

0

 

A(H3N2)

0

 

0

 

1

1 (100,0%)

B

1

0 (0,0%)

2

0 (0,0%)

0

 

ny A(H1N1)

1

0 (0,0%)

1

0 (0,0%)

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 44 lav i de fleste land som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor.

Sporadisk forekomst av influensa A(H3N2), pandemisk influensa A(H1N1) og influensa B-virus rapporteres. Det er for tidlig å si hva slags virus som kommer til å dominere denne vinteren.

Globalt er influensaaktiviteten lav, med unntak av en del områder i tropene, særlig i Sørøst-Asia og i mindre grad i Amerika. I de fleste ikke-tropiske land på den sørlige halvkule er influensautbruddene nå overstått, men det er registrert en ny lokal oppblomstring av pandemisk H1N1-virus enkelte steder i det sørlige Afrika. Influensasesongen synes ennå ikke å ha kommet ordentlig i gang på den nordlige halvkule. Influensavirus A(H3N2) er for tiden det vanligst forekommende viruset, men i enkelte områder er det fortsatt aktiv spredning av pandemisk A(H1N1). Influensavirus type B sirkulerer også.

Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009.

Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste halvåret, for det meste i Kina.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,8

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,5

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,6

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

144

7

0

0

0

0

12

8,3 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

29

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

22

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

29

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

26

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

15

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

44

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

18

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

102

0

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

129

3

1

0

0

1

0

1,6 %

23

0

0

41

127

10

0

0

0

0

0

0,0 %

58

0

0

42

130

9

0

0

0

0

0

0,0 %

23

1

0

43

178

14

0

1

0

1

0

1,1 %

26

0

0

44

223

12

0

0

0

0

2

0,9 %

49

0

0

45

172

8

0

0

0

0

0

0,0 %

25

2

0

Total

2750

211

1

3

0

6

52

 

623

20

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

10