Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 41

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 41 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. Det er ikke rapportert inn laboratoriebekreftede influensatilfeller i uke 41, mens det var to tilfeller i uke 40.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

 

 201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40. 

I uke 41 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 2). Dette er en lav andel, noe som er normalt for denne tiden av året.

Fig1_ILI_u41-2010.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 1 lenger ned i rapporten.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

 
 Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ved inngangen til ny influensasesong ligger tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer meget lav influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 3, tabell 3).

I uke 39 og 40 ble det rapportert to laboratoriebekreftede tilfelle av influensa A-virus i Troms, det første hos en person som hadde reist i Afrika. Viruset fra uke 39 er identifisert som pandemisk A(H1N1)-virus. I uke 40 er det også påvist influensa A hos en person i Oslo, som senere er identifisert som et A(H3N2)-virus.
Det er ikke påvist influensavirus blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom denne uka. Både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus ligget på et meget lavt nivå gjennom hele 2010 så langt.  

En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert dette året har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine. 

Fra og med uke 21/2010 og til og med uke 41/2010 er det innrapportert to laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt ett influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt fem influensavirus A(H3N2) og 50 (alle på forsommeren) influensavirus B (figur 2 og tabell 3). I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året.  Globalt er det utstrakt sirkulasjon av både 2009(pandemisk) A(H1N1) og A(H3N2)-virus. Det er høyst usikkert hva som blir fremherskende virus i Norge i vinter. Det er derfor ønskelig nå tidlig i sesongen at påviste influensavirus A i størst mulig grad blir subtypebestemt enten ved opprinnelig laboratorium eller ved influensasenteret på FHI.    

Fig2_vir_u41-2010.jpg

Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

 
 Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-2010

2009-2010

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 20. oktober 2010

0 % (n= 884)*

0 % (n=36)

100 % (n=258)

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 40 lav i de fleste land som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor.

Sporadisk forekomst av influensa A(H3N2), pandemisk influensa A(H1N1) og influensa B-virus rapporteres. Det er for tidlig å si hva slags virus som kommer til å dominere denne vinteren.

Globalt er influensaaktiviteten for det meste avtakende i de ikke-tropiske delene av den sørlige halvkule. Influensasesongen synes ennå ikke å ha begynt på den nordlige halvkule. Influensavirus A(H3N2) er for tiden det vanligst forekommende viruset, men i enkelte områder er det fortsatt aktiv spredning av pandemisk A(H1N1). Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009.

Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste halvåret, for det meste i Kina.

Lenker

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

144

7

0

0

0

0

12

8,3 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

29

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

22

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

29

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

26

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

15

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

44

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

18

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

102

0

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

79

3

1

0

0

1

0

2,5 %

17

0

0

41

85

9

0

0

0

0

0

0,0 %

48

0

0

Total

1955

167

1

2

0

5

50

 

484

17

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

8