Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 40

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 40 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. Ett tilfelle av influensa A-virus er laboratorieverifisert i Nord-Norge. Dette er den første rapporten for sesongen 2010-11.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke 40 fikk 0,5 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 2). Dette er en lav andel, noe som er normalt for denne tiden av året.

Fig1_ILI_u40-2010.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 1 lenger ned i rapporten.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ved inngangen til ny influensasesong ligger tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer meget lav influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 2, tabell 3).

I uke 39 og 40 ble det rapportert to laboratoriebekreftede tilfelle av influensa A-virus i Nordnorge, det første hos en person som hadde reist i Afrika. Viruset fra uke 39 er identifisert som pandemisk A(H1N1)-virus.
Det er ikke påvist influensavirus blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom denne uka. Både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus ligget på et meget lavt nivå gjennom hele 2010 så langt.  

En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert dette året har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine. 

Fra og med uke 21/2010 og til og med uke 40/2010 er det innrapportert to laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt ett influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt fire influensavirus A(H3N2) og 50 (alle på forsommeren) influensavirus B (figur 2 og tabell 2). I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året.  
Globalt er det utstrakt sirkulasjon av både 2009(pandemisk) A(H1N1) og A(H3N2)-virus. Det er høyst usikkert hva som blir fremherskende virus i Norge i vinter. Det er derfor ønskelig nå tidlig i sesongen at påviste influensavirus A i størst mulig grad blir subtypebestemt enten ved opprinnelig laboratorium eller ved influensasenteret på FHI. 

Fig2_vir_u39-2010.jpg.jpg

 

Figur 2. A) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-10

2009-10

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 26. august 2010

0 % (n= 884)*

0 % (n=36)

100 % (n=258)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 39 lav i alle land som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor.

Globalt er influensaaktiviteten for tiden mest intens i temperate deler av den sørlige halvkule og i områder av Asia, særlig i sør- og sørøst-Asia. I India og Thailand pågår fortsatt utbrudd av pandemisk H1N1-virus. I sørlige Kina sirkulerer først og fremst A(H3N2)-virus. Chile har rapportert markant økning i influensaaktiviteten de siste ukene, med pandemisk H1N1 samt H3N2- og B-virus. Det er uvanlig at influensautbrudd kommer så sent på året i Chile, og intensiteten overstiger i enkelte områder nivået man så sist vinter. I Australia ser man også et utbrudd forholdsvis sent i sesongen, her sirkulerer både pandemisk H1N1-virus og influensavirus B. I New Zealand er utbruddet, som har vært forholdsvis kraftig og dominert av pandemisk H1N1-virus, på det nærmeste overstått. Også i Sør-Afrika, som har hatt et utbrudd med blandet innslag av de ulike influensavirusene men mest influensa B, er aktiviteten avtakende.

Ytterst få virus av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste halvåret, for det meste i Kina.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,9

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

144

7

0

0

0

0

12

8,3 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

29

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

22

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

29

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

26

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

15

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

44

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

18

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

102

0

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

78

2

1

0

0

0

0

1,3 %

17

0

0

Total

1869

157

0

2

0

4

50

 

436

17

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

6