Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 1

Publisert Oppdatert


Influensaaktiviteten har fortsatt å tilta etter jule- og nyttårshelgen og det pågår nå betydelige influensautbrudd i store deler av landet. Andelen legekonsultasjoner med influensaliknende sykdom var høyest i overvåkingsregionene Vest, Sør og Øst, mens det ser ut til å være noe lavere aktivitet i Midt- og Nord-Norge. Antallet laboratoriepåvist influensa er også høyt og voksende. De fleste påviste virus er influensavirus B mens om lag en femdel er influensavirus A(H1N1) 2009. Til sammen 11 pasienter med A(H1N1) 2009-infeksjon er varslet innlagt i intensivavdelinger, disse tallene inkluderer ikke pasienter med andre influensavirusinfeksjoner. Ingen dødsfall er varslet. Det forventes at aktiviteten kan fortsette å stige de nærmeste ukene. Folkehelseinstituttet minner om at det nå haster å vaksinere seg for å redusere risikoen for influensa og komplikasjoner av sykdommen. Vi anbefaler særlig vaksinen til eldre, gravide og personer med alvorlig underliggende sykdom og til helsepersonell med pasientkontakt.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

I uke 1/2011 fikk 3,7 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 5). Dette er en fortsatt markant stigning siden uken før og indikerer middels til høy influensaktivitet. Aktiviteten er høyest i overvåkingsregionene Vest, Sør og Øst, mens det ser ut til å være noe roligere i Midt- og Nord-Norge.

Fig1_ILI_u01-2011.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 5 lenger ned i rapporten. 

Sykehusinnleggelser og dødsfall

Folkehelseinstituttet har bedt alle sykehus varsle oss om innleggelser på sykehus og på intensivavdelinger, samt om dødsfall, for pasienter med påvist influensa A(H1N1) 2009 (Figur 2, tabell 1, 2 og 3). Det er pr.12.1 varslet om til sammen 11 bekreftede tilfeller innlagt i intensivavdeling, og ingen dødsfall. Totalt antall innleggelser grunnet influensainfeksjon er sannsynligvis høyere, siden pasienter med andre influensavirus ikke rapporteres til Folkehelseinstituttet på samme måte. Majoriteten av pasientene i Norge med influensainfeksjon har fått påvist influensavirus type B.

Fig2_hosp_u01-2011.jpg


Figur 2. Nye sykehusinnlagte tilfeller av influensa A(H1N1) 2009 per uke, sesongen 2010-11.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

35

5

0

5

24

1

Derav i intensivavdeling

11

1

0

0

10

0

Tabell 1. Aldersfordeling av pasienter innlagt på sykehus og på intensivavdelinger for pasienter med A(H1N1) 2009 influensa for sesongen 2010-2011 (kumulativ insidens)

Tidsrom

Innlagt sykehus

Derav innlagt intensiv

Antall rapporterende sykehus

Uke 51

2

0

8

Uke 52

9

2

17

Uke 1

4

2

22

Uke 2

20

7

33

Tabell 2. Antall inneliggende pasienter (prevalens) med influensa A(H1N1) 2009, på sykehus og intensivavdelinger per kalenderuke.

 

Kjønn

Alder (år)

Fylke

Innlagt intensiv (uke og år)

Risikogruppe

1

Gutt

0-1

Oslo

51-2010

Nei

2

Mann

60-69

Buskerud

52-2010

Ja

3

Mann

30-39

Hordaland

51-2010

Ja

4

Mann

40-49

Oppland

52-2010

Nei

5

Kvinne

30-39

Vestfold

01-2011

Nei

6

Kvinne

60-69

Finnmark

01-2011

Ja

7

Mann

50-59

Møre og Romsdal

01-2011

Nei

8

Mann

30-39

Telemark

01-2011

Nei

9

Mann

40-49

Vestfold

01-2011

Nei

10

Mann

40-49

Vestfold

01-2011

Nei

11

Mann

40-49

Rogaland

01-2011

Nei

Tabell 3. Oversikt over varslede pasienter som er eller har vært innlagt i intensivavdeling med influensa A(H1N1) 2009.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Den 

 økende tendensen i influensaviruspåvisninger har fortsatt etter jule- og nyttårshelgen og det påvises nå et stort antall influensainfeksjoner i størsteparten av landet. Det er fortsatt influensavirus B som dominerer (ca 80%), men influensavirus A er også vanlig forekommende. Blant A-virusene er det H1N1 2009-virus som er vanligst (ca 90%) mens H3N2-virus opptrer mer sporadisk.Andelen prøver som tester positivt på influensavirus ligger nå på et høyt nivå (figur 2, tabell 6).

Fig3_vir_u01-2011.jpg


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 6 lenger ned i rapporten.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har andelen hvor det blir funnet influensavirus vært meget høy de siste fire ukene og det er stor sannsynlighet for at influensasymptomer skyldes influensavirusinfeksjon.
I løpet av ukene 39 til og med 52 er det rapportert 157 tilfeller av A(H1N1) 2009-virus. 18 virus er identifisert som A(H3)-virus og 43 influensa A-virus er ikke nærmere karakterisert. Det er registrert 848 influensavirus type B. Alle så nær som to av 150 undersøkte influensa B-virus er av B/Victoria/2/87-genotypen.
I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både A(H1N1) 2009-, A(H3N2)- og B-virus.
En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert det siste året, inkludert den influensa B-varianten som nå dominerer, har vist god overensstemmelse med de virus som er i kommende vinters influensavaksine.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

pr. 12/1-11

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

1

0 (0,0%) 

1

0 (0,0%) 

3

3 (100,0%)

B

3

0 (0,0%)

5

0 (0,0%)

0

 

H1 2009

34

0 (0,0%)

3

0 (0,0%)

35

35 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.


Tabell 4. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa hadde i uke 52 økt, med høyest intensitet i vest. Mens Danmark, Irland og Storbritannia meldte om høy intensitet, ble middels kraftig influensaaktivitet meldt fra Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal og Spania. Utstrakt aktivitet ble også meldt fra Nederland og Sveits. I Europaregionen forøvrig ble det stort sett meldt om aktivitet av lav intensitet. Andelen av prøver der en fant influensavirus økte også og lå på et forholdsvis høyt nivå (45%).
Både influensa A(H1N1) 2009, influensa B samt noe influensa A(H3N2) blir påvist, med overvekt av A(H1N1) 2009 i de fleste land.
I forbindelse med stor influensaaktivitet i Storbritannia meldes det om en mange alvorlige sykdomstilfeller forårsaket av pandemisk H1N1-virus.
WHO rapporterer (30. desember) at influensaaktiviteten er økende Nord-Amerika og i deler av Europa, særlig i Storbritannia. Det er også økende aktivitet andre steder på den nordlige halvkule, inkludert Midt-Østen og i ikke-tropiske deler av Asia. Influensasesongen synes dermed å være i gang på den nordlige halvkule. Influensavirus H1N1(2009), A(H3N2) og B sirkulerer og det er store regionale forskjeller på hvilket virus som dominerer.
Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om pandemisk A(H1N1)-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen.
Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste året, for det meste i Kina.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 5. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,7

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,8

50

0,9

1,0

1,3

0,7

0,6

0,6

51

1,5

1,7

1,8

1,7

0,8

1,1

52

2,5

2,3

2,5

3,3

1,3

3,2

1

3,7

3,8

4,0

4,7

2,2

2,1

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 6: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

135

3

1

0

0

1

0

1,5 %

43

0

0

41

131

10

0

0

0

0

1

0,8 %

88

0

0

42

149

9

0

1

0

0

0

0,7 %

45

1

0

43

196

14

0

1

0

1

0

1,0 %

59

0

0

44

230

12

0

0

0

0

2

0,9 %

68

0

0

45

199

10

0

0

0

0

0

0,0 %

50

2

0

46

200

18

0

0

0

0

1

0,5 %

75

1

0

47

258

22

0

3

0

0

7

3,9 %

67

2

0

48

358

36

0

3

0

0

18

5,9 %

69

3

0

49

358

41

0

7

0

2

24

9,2 %

45

2

0

50

492

90

0

18

0

2

90

22,4 %

9

4

2

51

572

54

2

27

0

3

141

30,2 %

11

15

0

52

628

49

12

22

0

3

177

34,1 %

41

11

8

1

1178

184

28

73

0

2

333

37,0 %

131

7

7

Total

6882

714

43

157

0

18

848

 

1242

65

19

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

218