Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 52 og 53

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller var lav i både uke 52 og 53. I uke 52 og 53 fikk henholdsvis 14 og 11 pasienter laboratoriepåvist influensa. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 52 og 53 var den pandemiske stammen. Tallene indikerer nå influensaaktivitet under terskelen for influensautbrudd. Antall rapporterte innleggelser på sykehus og intensivavdeling var synkende sammenliknet med de foregående ukene. På grunn av juleferie er det kommet inn færre rapporter enn ellers, så tallene er derfor mer usikre.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Uke 52 og 53 viste omtrent samme aktivitetsnivå på landsbasis. I uke 52 og 53 fikk henholdsvis 1,2 % og 0,8 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2). Det kan se ut som om høstens pandemi nå er over. Ukene fremover vil vise om det oppstår en tredje bølge med det pandemiske viruset, eller om andre sesonginfluensavirus vil sirkulere.

Fig1_u52530910.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

ILI alle aar uke 52 og 53.jpg.jpg

Figur 2. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

1,9

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,8

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,1

19,0

12,9

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

9,9

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

7,9

8,1

10,2

48

5,3

4,3

5,8

5,1

5,3

7,2

49

3,5

3,0

3,7

3,2

3,4

5,4

50

2,3

2,2

2,4

2,3

2,4

2,7

51

1,6

1,7

1,9

1,5

1,3

1,5

52

1,2

1,2

1,4

0,7

1,3

1,6

53

0,8

0,6

1,0

0,8

1,1

1,4

Epiuke/week

 

Totalt

Region

øst

Region

sør

Region

vest

Region midt

Region nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall uke 52 og 53

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 22. desember – 28. desember var 2, begge pasientene var innlagt i intensivavdeling (tabell 2). Antall inneliggende i perioden 29. desember til 4. januar var 4, hvorav 2 i intensivavdeling. Merk at noen pasienter kan være overført mellom to sykehus innenfor den oppgitt tidsperioden, og dermed være dobbeltregistrert. De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 1317 innleggelser (til og med 4. januar), hvorav 172 på intensivavdeling. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.) Per 6. januar har det vært 29 dødsfall knyttet til infeksjon med A(H1N1).

Totalt har det per 6. januar 2010 vært 29 dødsfall knyttet til bekreftet infeksjon med A(H1N1).

En kvinne og en gutt fra Østfold, to kvinner fra Hedmark, to barn, to menn og fire kvinner fra Oslo, ett barn fra Vest-Agder, en mann fra Hordaland, en kvinne fra Rogaland, tre menn fra Oppland, en mann fra Telemark, en tenåring fra Vestfold, tre kvinner og en mann fra Akershus, en mann i 50-årene fra Sør-Trøndelag, en kvinne fra Rogaland, en kvinne fra Buskerud, en mann fra Aust-Agder og en dansk mann som oppholdt seg i Norge.

Av de døde er seks i aldersgruppen 0-19 år, ni i aldersgruppen 20 - 39, ti i aldersgruppen 40 – 59 og fire i gruppen over 60 år. For 23 av de døde er det rapportert at de har hatt underliggende sykdom som har medført økt risiko for alvorlig sykdom ved influensa. Da innsamling og bearbeiding av informasjonen fortsatt pågår, kan disse opplysningene komme til å bli endret senere.

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.- 7. september

0

4

8. - 14. september

12 (4)

14

15. - 21. september

6 (3)

17

22. - 28. september

8 (3)

17

29. september - 5. oktober

8 (5)

17

6. - 12. oktober

4 (1)

17

13. - 19. oktober

15 (4)

17

20. - 26. oktober

18 (3)

15

27. oktober – 2. november

69 (4)

19

3. – 9. november

86 (13)

23

10. – 16. november

89 (24)

23

17. – 23. november

60 (13)

22

24. – 30. november

37 (19)

24

1.- 7. desember

27 (15)

20

8.- 14. desember

14 (5)

17

15. -21. desember

5 (4)

18

22. – 28. desember

2 (2)

15

29. desember – 4. januar

4 (2)

10

Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A (H1N1) i de angitte tidsrom

Figinneliggendepasb_u52530910.jpg.jpg

Figur 3: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

1317

319

198

227

488

85

Derav i intensivavdeling

172

9

12

38

103

10

Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 4. januar 2010, aldersfordelt.

Laboratoriebekreftet influensa

Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet. Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller rapportert aggregert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid. Det er også en forsinkelse i innsendingen og innleggelsen av data i MSIS-databasen. Tall i MSIS-databasen er derfor lavere enn det reelle tallet på bekreftede tilfeller. Tall som rapporteres ukentlig og aggregert fra laboratoriene gir derfor i øyeblikket en mer oppdatert oversikt.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selv om siste ukes tall er ufullstendige, indikerer de at antallet laboratoriepåvisninger fortsatte å gå ned. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus var også synkende (tabell 5) og er nå forholdsvis lav. 14 pasienter (uke 52) og 11 pasienter (uke 53) testet positivt på influensavirus. Vi har nå kommet ned på tall som indikerer lav influensaaktivitet.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har både antallet påvisninger og andelen med påvist virus falt til et lavt nivå de siste ukene. Det ble ikke påvist influensavirus i noen av de seks fyrtårnprøvene tatt i uke 52 og 53. Fra og med uke 18 og til og med uke 53 er det innrapportert 8128 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 4630 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 29 influensavirus A(H3N2) og 91 influensavirus B (tabell 4, figur 4). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika, mens de to siste type B-virusene var importert fra Asia og Midtøsten. Med unntak av ett enkelt A(H3N2)-virus i uke 50, har alle karakteriserte influensa A-virus de siste fire ukene vært det pandemiske A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

virfig-u5309.jpg.jpg

Figur 4. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

3

1

108

5

0

43

3637

2016

603

862

0

0

0

187

14

0

44

5812

2870

1136

1295

0

0

2

311

35

0

45

6351

3254

1333

1476

0

0

0

192

16

0

46

4520

3006

387

1340

0

0

0

158

20

0

47

2464

1561

226

560

0

0

0

141

19

0

48

1973

1491

131

410

0

0

1

164

27

0

49

1182

734

69

249

0

0

1

106

0

0

50

832

413

16

92

0

1

0

105

3

0

51

619

272

11

43

0

0

0

118

18

0

52

323

191

2

12

0

0

0

18

0

0

53

176

125

4

7

0

0

0

20

8

0

Total

55156

29791

4630

8128

7

29

91

4373

287

15

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

12794

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. 

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6,5 %

19

30

518

5,8 %

20

25

567

4,4 %

21

22

324

6,8 %

22

8

352

2,3 %

23

13

337

3,9 %

24

10

201

5,0 %

25

13

284

4,6 %

26

22

285

7,7 %

27

16

346

4,6 %

28

54

549

9,8 %

29

200

914

21,9 %

30

364

2213

16,4 %

31

293

2415

12,1 %

32

166

1506

11,0 %

33

105

1549

6,8 %

34

90

1226

7,3 %

35

168

2722

6,2 %

36

107

1928

5,5 %

37

101

2013

5,0 %

38

94

1718

5,5 %

39

110

1295

8,5 %

40

94

1036

9,1 %

41

176

1117

15,8 %

42

311

1484

21,0 %

43

1465

3637

40,3 %

44

2433

5812

41,9 %

45

2809

6351

44,2 %

46

1727

4520

38,2 %

47

786

2464

31,9 %

48

542

1973

27,5 %

49

319

1182

27,0 %

50

109

832

13,1 %

51

54

619

8,7 %

52

14

323

4,3 %

53

11

176

6,3 %

Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Flere av laboratoriene har gjort endringer i testrutinene underveis for å kunne ta unna de mange prøvene, og dette har også påvirket tallene som blir registrert for antallet som er testet for influensa. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over fem hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 6). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 6. januar 2010

0 % (n=711)*

0 % (n=30)

100 % (n=233)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.
Tabell 6. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-10

Bekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til MSIS/Folkehelseinstituttet. Meldingsplikten for andre leger er nå endret, og det er nå bare nødvendig å sende inn MSIS-meldingsskjema ved påvist influensavirus når pasienten er vaksinert med Pandemrix, eller har en pneumoni, eller er innlagt på sykehus. Vi får derfor ikke lenger informasjon om smittested; dette vil uansett være vanskelig å fastslå for mange.

Per 21. desember var det i MSIS-databasen innrapportert ca. 9600 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 4000 meldinger rapportert, men ikke lagt inn i databasen, og disse er derfor ikke inkludert i figur 3. Samlet betyr det at det per 6. januar er rapport om rundt fjorten tusen laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa (H1N1). Størstedelen (71 %) er under 30 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 5). 

Alderogkjønn_u52530910.jpg.jpg

Figur 5. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt.