Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 48

Publisert Oppdatert


Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede sank i alle landets regioner i uke 48. Omkring440 pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Tallene indikerer fortsatt høy influensaaktivitet sammenliknet med vanlig sesonginfluensa. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 48 var den pandemiske stammen. Antall rapporterte innleggelser på sykehus var synkende sammenliknet med de fire foregående ukene.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Uke 48 viste en nedgang i aktiviteten for alle regioner. I uke 48 fikk 5,1 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2). Høyest aktivitet var det i Region Nord, med 6,6 %. Nedgangen i influensaaktivitet kan fortsette de neste ukene, men en tredje bølge på vinteren kan ikke utelukkes. Eventuelt kan aktiviteten flate seg ut og legge seg på et høyere nivå enn det vi vanligvis ser.

Fig1_u480910.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

IlI_u48alleaar.jpg

Figur 2. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

 

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

2,0

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,9

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,0

19,0

13,2

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

10,0

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

8,1

8,1

10,2

48

5,1

4,3

5,3

5,1

5,4

6,6

Epiuke/week

 

Totalt

Region

øst

Region

sør

Region

vest

Region midt

Region nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 24. november – 30. november var 37, hvorav 19 på intensivavdeling (tabell 2). Merk at noen pasienter kan være overført mellom to sykehus innenfor den oppgitt tidsperioden, og dermed være dobbeltregistrert. De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 1206 innleggelser (til og med 30. november), hvorav 151 på intensivavdeling. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Det er ikke rapportert om nye dødsfall siden forrige oppdatering. Per 2. desember har det vært 25 dødsfall knyttet til infeksjon med A(H1N1).

En kvinne og en gutt fra Østfold, to kvinner fra Hedmark, to barn, en mann og tre kvinner fra Oslo, ett barn fra Vest-Agder, en mann fra Hordaland, en kvinne fra Rogaland, tre menn fra Oppland, en mann fra Telemark, en tenåring fra Vestfold, tre kvinner og en mann fra Akershus, en mann i 50-årene fra Sør-Trøndelag og en dansk mann som oppholdt seg i Norge.

Av de omkomne er sju under 20 år, åtte i aldersgruppen 20 - 40, seks i aldersgruppen 40 - 60 og tre i gruppen over 60 år. 21 av de omkomne har hatt underliggende sykdom som har medført økt risiko for alvorlig sykdom ved influensa. De tre som ikke tilhørte risikogruppene var i aldersgruppene 20-40 og 40-60.

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.- 7. september

0

4

8. – 14. september

12 (4)

14

15. – 21. september

6 (3)

17

22. – 28. september

8 (3)

17

29. september – 5. oktober

8 (5)

17

6. – 12. oktober

4 (1)

17

13. – 19. oktober

15 (4)

17

20. – 26. oktober

18 (3)

15

27. oktober – 2. november

69 (4)

19

3. november – 9. november

86 (13)

23

10. november – 16. november

89 (24)

23

17. november – 23. november

60 (13)

22

24. november – 30. november

37 (19)

24

Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A(H1N1) i de angitte tidsrom, 2009

Figinneliggendepas_u480910.jpg.jpg

Figur 2: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

1206

282

182

209

453

80

Derav i intensivavdeling

151

7

10

33

92

9

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 30. november 2009, aldersfordelt. 

Laboratoriebekreftet influensa

Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet. Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller rapportert aggregert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid. Det er også en forsinkelse i innsendingen og innleggelsen av data i MSIS-databasen. Tall i MSIS-databasen er derfor lavere enn det reelle tallet på bekreftede tilfeller. Tall som rapporteres ukentlig og aggregert fra laboratoriene gir derfor i øyeblikket en mer oppdatert oversikt.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selv om siste ukes tall er ufullstendige, indikerer de at antallet laboratoriepåvisninger fortsatte å gå ned. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus var fortsatt høy men også den klart synkende (tabell 5).

Omkring 440 pasienter testet positivt på influensavirus. Selv om tendensen er synkende indikerer dette høye tallet fortsatt betydelig influensaaktivitet. Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, er andelen med påvist virus også klart avtakende. Samlet ble det pandemiske viruset påvist i 27 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 48.  

Fra og med uke 18 og til og med uke 48 er det innrapportert 7657 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 4274 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 89 influensavirus B (tabell 4, figur 4). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika. I de siste fire ukene har alle karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

virfig-u4809.jpg.jpg

Figur 4. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

3

1

108

5

0

43

3637

2016

603

862

0

0

0

187

14

0

44

5812

2870

1136

1294

0

0

2

311

35

0

45

5927

3254

1123

1476

0

0

0

87

4

0

46

4520

3006

387

1340

0

0

0

158

20

0

47

2464

1561

226

550

0

0

0

141

19

0

48

1834

1389

87

353

0

0

0

164

27

0

Total

51461

27954

4274

7657

7

28

89

3901

246

15

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

11966

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6,5 %

19

30

518

5,8 %

20

25

567

4,4 %

21

22

324

6,8 %

22

8

352

2,3 %

23

13

337

3,9 %

24

10

201

5,0 %

25

13

284

4,6 %

26

22

285

7,7 %

27

16

346

4,6 %

28

54

549

9,8 %

29

200

914

21,9 %

30

364

2213

16,4 %

31

293

2415

12,1 %

32

166

1506

11,0 %

33

105

1549

6,8 %

34

90

1226

7,3 %

35

168

2722

6,2 %

36

107

1928

5,5 %

37

101

2013

5,0 %

38

94

1718

5,5 %

39

110

1295

8,5 %

40

94

1036

9,1 %

41

176

1117

15,8 %

42

311

1484

21,0 %

43

1465

3637

40,3 %

44

2432

5812

41,8 %

45

2599

5927

43,9 %

46

1727

4520

38,2 %

47

776

2464

31,5 %

48

440

1834

24,0 %

Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Flere av laboratoriene har nå gjort endringer i testrutinene for å kunne ta unna de mange prøvene, og dette har også påvirket tallene som blir registrert for antallet som er testet for influensa. FHI har derfor revidert utregningen av antallet undersøkte prøver og dette har ført til lavere prosentanslag for de siste ukene enn de som ble publisert i rapportene for uke 44 og 45.  Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over fem hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 6). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 25. november

0 % (n=561)*

0 % (n=20)

100 % (n=138)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.
Tabell 6. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009

Bekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til MSIS/Folkehelseinstituttet. Meldingsplikten for andre leger er nå endret, og det er nå bare nødvendig å sende inn MSIS-meldingsskjema ved påvist influensavirus når pasienten er vaksinert med Pandemrix, eller har en pneumoni, eller er innlagt på sykehus. Vi får derfor ikke lenger informasjon om smittested; dette vil uansett være vanskelig å fastslå for mange.

Per 2. desember var det i MSIS-databasen innrapportert ca. 5900 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 6000 meldinger rapportert, men ikke lagt inn i databasen, og disse er derfor ikke inkludert i figur 3. Samlet betyr det at det per 2. desember er rapport noe under tolv tusen laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa (H1N1). Størstedelen (70 %) er under 30 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 3).

Alderogkjønn_u480910.jpg.jpg

Figur 5. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt.