Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 43

Publisert Oppdatert


Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller har økt markant i uke 43, da nærmere tusen pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Vi ser også en klar økning i andelen av prøver som tester positivt på influensavirus. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 43 var den pandemiske stammen. Den økte aktiviteten er primært i Sør-Norge, mens Nord-Norge ser ut til å være mindre hardt rammet foreløpig.


Har du funnet en feil?

Samlet tyder overvåkningsdataene på at det pandemiske influensaviruset nå sprer seg epidemisk i store deler av landet, særlig i sentrale strøk i Sør-Norge. Det er sannsynlig at aktiviteten vil øke ytterligere i ukene som kommer, også i områder som hittil er mindre berørt.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom toppet seg i uke 35 og har deretter vært synkende (figur 1). I uke 43 fikk 4,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”, dette var en markant oppgang siden uken før. Høyest andel var i Region Øst og Sør med henholdsvis 5,3 % og 4,8 %.

Figur 1 uke 43 2009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.    

 

   

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3.8

3.7

4.5

3.6

3.8

3.3

38

2.9

2.8

3.3

2.9

2.7

2.8

39

2.1

1.9

2.7

1.9

2.1

1.8

40

1.7

1.5

2.1

2.0

1.4

1.5

41

1.7

1.6

2.2

1.8

1.6

1.2

42

1.8

1.9

2.3

2.0

1.3

1.3

43

4.3

5.3

4.8

3.7

3.0

1.7


Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 43 var 18, hvorav 3 på intensivavdeling (tabell 2). De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 144 innleggelser, hvorav 27 på intensivavdeling. Per. 28. oktober har 13 personer dødd av sykdommen. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.- 7. september

0

4

8. - 14. september

12 (4)

14

15. - 21. september

6 (3)

17

22. - 28. september

8 (3)

17

29. september - 5. oktober

8 (5)

17

6. - 12. oktober

4 (1)

17

13. - 19. oktober

15 (4)

17

20. - 26. oktober

18 (3)

15


Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A(H1N1) i de angitte tidsrom

 

uke 43.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

144

33

11

30

58

12

Derav i intensivavdeling

27

0

2

9

15

1


Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 26. oktober 2009, aldersfordelt.

Laboratoriebekreftet influensa

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller rapportert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Bekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Per 28. oktober var det i MSIS-systemet innrapportert 2820 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). Det er siste uke rapportert 729 nye tilfeller til MSIS.

To tredeler av tilfellene er i alderen 10-29 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 3). Av de med kjent smittested er de fleste smittet i Norge (figur 4).

 

alder og kjønn uke 43 2009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt.

 

figur 4 uke 43 2009.jpg
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, etter prøvetakingsuke og antatt smittested. Data for siste uker er ikke fullstendig og kan bli endret.

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

Rutinemessig virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Både antallet rapporterte laboratoriepåvisninger og andelen prøver som tester positivt på influensavirus har økt markant i uke 43. ukene, (tabell 5). Nærmere tusen pasienter testet positivt på influensavirus, og andelen positive prøver økte til 42 %, fra 21 % i uka før. Dette reflekterer betydelig influensaaktivitet, særlig i befolkningstette strøk i Sør-Norge.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, er andelen med påvist virus nå også økende, men bildet varierer fra sted til sted. Prosenten positive synes å være høyere for eksempel i Oslo-området enn i mindre befolkningstette områder samt i nord. Samlet ble det pandemiske viruset påvist i 62 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 43.  

Fra og med uke 18 og til og med uke 42 er det innrapportert 2195 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 1196 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 87 influensavirus B (tabell 4, figur 5). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika. I de siste fire ukene har 98 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

Figur 2. uke 43 2009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

 

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1922

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

915

23

77

0

0

0

125

11

0

38

1698

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1280

853

10

97

0

0

1

130

8

0

40

947

498

7

79

0

0

0

150

2

1

41

1016

773

13

139

0

0

0

108

11

0

42

1215

835

66

179

0

3

1

108

5

0

43

2385

1379

495

499

0

0

0

46

5

0

Total

29152

14880

1196

2195

7

28

87

2899

132

15

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

3426

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

 

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6.5 %

19

30

518

5.8 %

20

25

567

4.4 %

21

22

324

6.8 %

22

8

352

2.3 %

23

13

337

3.9 %

24

10

201

5.0 %

25

13

284

4.6 %

26

22

285

7.7 %

27

16

346

4.6 %

28

54

549

9.8 %

29

200

914

21.9 %

30

364

2213

16.4 %

31

293

2415

12.1 %

32

166

1506

11.0 %

33

105

1549

6.8 %

34

90

1226

7.3 %

35

168

2722

6.2 %

36

107

1922

5.6 %

37

100

2013

5.0 %

38

94

1698

5.5 %

39

108

1280

8.4 %

40

86

947

9.1 %

41

152

1016

15.0 %

42

249

1215

20.5 %

43

994

2385

41.7 %


Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.