Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 42

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom som ble registrert på landets legekontorer og legevakter i uke 42 var svakt økende sammenliknet med foregående uke. Antall laboratoriebekreftede tilfeller er nå godt over to tusen. Vi ser en klar økning i andel positive influensaprøver i ulike regioner, og flere lokale utbrudd er meldt til Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Samlet viser overvåkningsdataene at det pandemiske influensaviruset har etablert seg i Norge. En første topp er passert, slik som i de fleste andre europeiske land. Etter en periode med forholdsvis lav forekomst observeres nå en ny økning av influensaaktiviteten mange steder i Norge. Det er sannsynlig det nye influensaviruset vil dominere fremfor tidligere sesongers influensavirus kommende vinter.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Den registrerte andelen influensaliknende sykdom toppet seg i uke 35 og var deretter vært synkende til uke 40 (figur 1). I uke 42 fikk 1,9 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Høyest andel var i Helseregion Sør med 2,3 %.

Fig1_u420910.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

2,0

1,4

1,5

41

1,7

1,7

2,2

1,8

1,6

1,2

42

1,9

2,0

2,3

2,0

1,3

1,2

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 42 var 15, hvorav 4 på intensivavdeling (tabell 2). De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 142 innleggelser, hvorav 27 på intensivavdeling. Per. 22. oktober har ni personer dødd av sykdommen. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.-7. september

0

4

8. -14. september

12 (4)

14

15. – 21. september

6 (3)

17

22. -28. september

8 (3)

17

29. september – 5. oktober

8 (5)

17

6. oktober – 12.oktober

4 (1)

17

13.-oktober-19. oktober

15 (4)

17

Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A(H1N1) i de angitte tidsrom

Figinneliggendepasc_u420910.jpg.jpg

Figur 2: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

142

33

11

30

57

11

Derav i intensivavdeling

27

0

2

9

15

1

Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 19. oktober 2009, aldersfordelt.

Bekreftede tilfeller

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Per 21. oktober var det i MSIS-systemet innrapportert 2091 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). To tredeler av tilfellene er i alderen 10-29 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 3). Av de med kjent smittested er de fleste smittet i Norge (figur 4).

Alderogkjønn_u420910.jpg.jpg

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt

Fig smitteland_u420910.jpg.jpg

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, etter prøvetakingsuke og antatt smittested. Data for siste uker er ikke fullstendig og kan bli endret.

Slik innhenter du selv data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger passerte en foreløpig topp i uke 29-31 og stabiliserte seg deretter på et lavere nivå. Noe av denne nedgangen kan ha kommet av mer restriktiv prøvetaking. Andelen av prøver der en finner virus var lenge nokså lav, men har økt de siste ukene, (tabell 5). Andelen positive prøver økte i uke 42 til 20 %. Noen laboratorier i Fredrikstad, Oslo, Lillehammer og Bergen hadde en større økning. Dette reflekterer økende influensaaktivitet flere steder i Sør-Norge.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, er andelen med påvist virus nå også økende. Prosenten positive synes å være høyere for eksempel i Oslo-området. En nedgang til 15% fra 28% i uke 41 kom av at færre av prøvene var fra sentrale Østlandet. Foreløpige tall fra uke 43 tyder på ytterligere økt forekomst. 

Fra og med uke 18 og til og med uke 42 er det innrapportert 1665 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 699 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 86 influensavirus B (tabell 4, figur 5). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika. I de siste fire ukene har 98 % av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

 

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1922

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

915

23

77

0

0

0

125

11

0

38

1698

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1280

853

10

97

0

0

1

130

8

0

40

947

498

7

79

0

0

0

150

2

1

41

1016

773

13

139

0

0

0

108

11

0

42

1089

709

64

148

0

3

1

43

3

0

Total

26641

13375

699

1665

7

28

87

2788

125

15

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

2399

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6.5 %

19

30

518

5.8 %

20

25

567

4.4 %

21

22

324

6.8 %

22

8

352

2.3 %

23

13

337

3.9 %

24

10

201

5.0 %

25

13

284

4.6 %

26

22

285

7.7 %

27

16

346

4.6 %

28

54

549

9.8 %

29

200

914

21.9 %

30

364

2213

16.4 %

31

293

2415

12.1 %

32

166

1506

11.0 %

33

105

1549

6.8 %

34

90

1226

7.3 %

35

168

2722

6.2 %

36

107

1922

5.6 %

37

100

2013

5.0 %

38

94

1698

5.5 %

39

108

1280

8.4 %

40

86

947

9.1 %

41

152

1016

15.0 %

42

216

1089

19.8 %

Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

virfignr2-u4209.jpg.jpg

Figur 5. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.