Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 30

Publisert Oppdatert

Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 30 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. Ingen tilfeller av laboratoriebekreftet influensa er meldt inn de siste tre ukene. På grunn av den globale pandemisituasjonen videreføres overvåkingen også gjennom sommeren.

Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 30 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. Ingen tilfeller av laboratoriebekreftet influensa er meldt inn de siste tre ukene. På grunn av den globale pandemisituasjonen videreføres overvåkingen også gjennom sommeren.


Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fom uke 40 på høsten tom uke 20 på våren. Pga pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsetter videre utover uke 20 også i år.  

I uke 30 fikk 0,1 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2).

Fig1_u30-0910.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Fig2_ILI alle aar u30-2010.jpg

Figur 2. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

1,9

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,8

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,1

19,0

12,9

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

9,9

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

7,9

8,1

10,2

48

5,3

4,3

5,8

5,0

5,3

7,3

49

3,5

3,0

3,7

3,2

3,4

5,4

50

2,3

2,2

2,4

2,3

2,4

2,6

51

1,6

1,7

1,9

1,5

1,3

1,5

52

1,2

1,2

1,4

0,7

1,3

1,4

53

1,0

0,7

1,0

1,2

1,1

1,4

1

1,0

1,0

1,1

1,0

0,8

1,2

2

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

0,9

3

0,6

0,6

0,7

0,5

0,4

0,7

4

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,8

5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,3

0,6

7

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

8

0,6

0,6

0,7

0,5

0,3

0,5

9

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,4

10

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

11

0,5

0,5

0,6

0,4

0,2

0,4

12

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

13

0,3

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

14

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,4

15

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

16

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

17

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

18

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

19

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,4

20

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

30

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger nå på et nivå som indikerer meget lav influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 3, tabell 2). Ett tilfelle av pandemisk influensa A(H1N1) på Sørlandet i uke 24 var relatert til reise i Sør-Asia og reflekterer neppe sirkulasjon av dette viruset her til lands. Gjennom våren og forsommeren ble det rapportert om et fåtall funn av influensavirus type B ukentlig, fra ulike deler av landet, men dette ser ut til å ha ebbet ut i løpet av juni. Sporadisk sirkulasjon av influensavirus ut på forsommeren har vi sett i mange sesonger, men den har holdt seg noe lenger enn vanlig i år, trolig har dette med at sirkulasjonen av influensavirus B kom sent i gang.
Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus ligget på et meget lavt nivå i flere måneder nå.

Fra og med uke 18/2009 og til og med uke 30/2010 er det innrapportert 8237 laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt 4863 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 31 influensavirus A(H3N2) og 177 (85 i 2010) influensavirus B (figur 3 og tabell 2).
Aktiv sirkulasjon i Norge av det pandemiske A(H1N1)-viruset er for tiden opphørt og en kan ikke regne det som overveiende sannsynlig at et påvist influensa A-virus er pandemiviruset. Det er derfor ønskelig at påviste influensavirus A i størst mulig grad blir subtypebestemt enten ved opprinnelig laboratorium eller ved influensasenteret på FHI. 

virfigA-u3010.jpg

 

virfigB-u3010.jpg

Figur 3. A) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 52/2009. B) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

6,5 %

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

5,8 %

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

4,4 %

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

6,8 %

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

4

2,6 %

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

3,9 %

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

5,0 %

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

4,6 %

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

7,7 %

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

4,6 %

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

9,8 %

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

21,9 %

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

16,4 %

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

12,1 %

213

17

1

32

1639

1062

52

127

0

1

0

11,0 %

179

10

3

33

1638

696

44

63

0

1

1

6,7 %

164

13

0

34

1350

737

34

64

0

0

0

7,3 %

116

5

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

6,2 %

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

5,5 %

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

5,0 %

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

5,5 %

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

8,5 %

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

9,1 %

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

15,8 %

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

4

1

21,0 %

108

5

0

43

3668

2023

608

869

0

0

0

40,3 %

187

14

0

44

5827

2885

1136

1309

0

0

2

42,0 %

311

35

0

45

6351

3254

1333

1481

0

0

0

44,3 %

192

16

0

46

4777

3006

492

1349

0

0

0

38,5 %

263

41

0

47

2596

1561

263

560

0

0

0

31,7 %

254

41

0

48

2110

1491

177

410

0

0

1

27,9 %

291

57

0

49

1360

816

83

268

0

0

1

25,9 %

217

18

0

50

896

413

20

92

0

1

0

12,6 %

210

5

0

51

679

272

13

41

0

0

0

8,0 %

209

19

0

52

397

191

9

14

0

1

0

6,0 %

78

2

0

53

302

129

8

13

0

0

0

7,0 %

20

8

0

1

340

110

4

10

0

0

0

4,1 %

44

9

0

2

267

92

0

3

0

0

0

1,1 %

54

2

1

3

260

47

0

1

0

0

1

0,8 %

21

3

0

4

314

34

1

0

0

0

0

0,3 %

63

4

0

5

258

40

0

0

0

0

2

0,8 %

18

0

0

6

288

36

0

2

0

0

0

0,7 %

41

2

0

7

342

41

0

0

0

0

0

0,0 %

20

0

0

8

334

53

0

7

0

0

0

2,1 %

37

4

0

9

354

60

0

1

0

0

0

0,3 %

17

0

0

10

311

31

0

0

0

0

0

0,0 %

59

10

1

11

324

52

0

1

0

0

1

0,6 %

12

0

0

12

307

2

0

0

0

0

6

2,0 %

0

0

0

13

182

20

0

0

0

0

2

1,1 %

18

1

0

14

204

24

0

0

0

0

5

2,5 %

5

2

0

15

151

21

0

0

0

0

5

3,3 %

12

1

0

16

199

15

0

1

0

0

6

3,5 %

14

0

0

17

143

25

0

0

0

0

6

4,2 %

17

3

0

18

178

26

0

0

0

0

4

2,2 %

17

0

0

19

103

33

0

0

0

0

9

8,7 %

9

0

0

20

147

51

0

0

0

0

6

4,1 %

42

2

0

21

119

32

0

0

0

0

16

13,4 %

6

0

0

22

137

50

0

0

0

0

9

6,6 %

7

0

0

23

76

7

0

0

0

0

3

3,9 %

11

0

0

24

103

22

0

1

0

0

3

3,9 %

8

0

0

25

89

3

0

0

0

0

0

0,0 %

14

0

0

26

73

2

0

0

0

0

0

0,0 %

19

4

2

27

63

2

0

0

0

0

1

1,6 %

14

1

0

28

48

1

0

0

0

0

0

0,0 %

10

0

0

29

51

0

0

0

0

0

0

0,0 %

30

1

0

30

13

5

0

0

0

0

0

0,0 %

6

0

0

Total

62354

30858

4863

8237

7

31

177

 

5924

446

19

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

13138

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

 

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009-10

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 29. juni 2010

0 % (n= 884)*

0 % (n=36)

100 % (n=258)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 3. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-10

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 29 lav i alle land som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor.

Globalt holder aktiviteten av både pandemisk og sesongmessig influensa seg lav. I temperate (dvs. ikke-tropiske) strøk på den sørlige halvkule, som nå er i sin vintersesong, ser en varierende influensaaktivitet, fra lav aktivitet i Chile og Argentina, via lav men tiltakende aktivitet i Australia og New Zealand, til høy og nylig kulminert aktivitet i Sør-Afrika. Betydelig sesong- og pandemisk influensaaktivitet påvises fortsatt i deler av tropene, særlig i Amerika og Sør/Sørøst-Asia. Virologisk varierer bildet fra en blanding av A(H3N2) og B-virus i Sør-Afrika til primært pandemisk A(H1N1) på New Zealand.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/