Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 16

Publisert Oppdatert

Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 16 var lav, og det ble kun rapportert ett laboratoriebekreftet tilfelle med pandemisk influensa A(H1N1) og to med influensavirus type B. Influensaaktiviteten er godt under terskelen for influensautbrudd. Det er lite sannsynlig at det før sommeren vil komme et nytt, stort utbrudd av influensa.

Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 16 var lav, og det ble kun rapportert ett laboratoriebekreftet tilfelle med pandemisk influensa A(H1N1) og to med influensavirus type B. Influensaaktiviteten er godt under terskelen for influensautbrudd. Det er lite sannsynlig at det før sommeren vil komme et nytt, stort utbrudd av influensa.


Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

I uke 16 fikk 0,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2).

Fig1_u160910.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Ili-alleaar_u16-2010.jpg

Figur 2. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

1,9

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,8

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,1

19,0

12,9

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

9,9

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

7,9

8,1

10,2

48

5,3

4,3

5,8

5,0

5,3

7,3

49

3,5

3,0

3,7

3,2

3,4

5,4

50

2,3

2,2

2,4

2,3

2,4

2,6

51

1,6

1,7

1,9

1,5

1,3

1,5

52

1,2

1,2

1,4

0,7

1,3

1,4

53

1,0

0,7

1,0

1,2

1,1

1,4

1

1,0

1,0

1,1

1,0

0,8

1,2

2

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

0,9

3

0,6

0,6

0,7

0,5

0,4

0,7

4

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,8

5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,3

0,6

7

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

8

0,6

0,6

0,7

0,5

0,3

0,5

9

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,4

10

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

11

0,4

0,5

0,6

0,4

0,2

0,4

12

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

13

0,3

0,2

0,3

0,4

0,3

0,4

14

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,4

15

0,4

0,4

0,3

0,5

0,2

0,5

16

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

Epiuke/week

 

Totalt

Region øst

Region

sør

Region

vest

Region midt

Region nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger nå på et nivå som indikerer meget lav influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 3, tabell 2). Det er rapportert om et fåtall funn av influensavirus type B de siste ukene, fra ulike deler av landet, noe som tyder på sporadisk sirkulasjon av slike virus. I uke 16 er det også innrapportert ett funn av pandemisk A(H1N1). Dette er det første slike funnet siden før påske. Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus ligget på et meget lavt nivå en lang periode nå.

Fra og med uke 18/2009 og til og med uke 15/2010 er det innrapportert 8193 laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt 4859 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 31 influensavirus A(H3N2) og 112 (20 i 2010) influensavirus B (tabell 2, figur 3).
Sirkulasjon i Norge av det pandemiske A(H1N1)-viruset er nå på det nærmeste opphørt og en kan ikke lenger regne det som overveiende sannsynlig at et påvist influensa A-virus er pandemiviruset. Det er derfor nå ønskelig at påviste influensavirus A i størst mulig grad blir subtypebestemt enten ved opprinnelig laboratorium eller ved influensasenteret på FHI.

virfigA-u1610.jpg.jpg
virfigB-u1610.jpg.jpg

Figur 3. A) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 52/2009. B) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

6,5 %

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

5,8 %

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

4,4 %

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

6,8 %

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

4

2,6 %

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

3,9 %

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

5,0 %

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

4,6 %

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

7,7 %

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

4,6 %

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

9,8 %

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

21,9 %

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

16,4 %

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

12,1 %

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

11,0 %

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

6,8 %

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

7,3 %

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

6,2 %

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

5,5 %

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

5,0 %

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

5,5 %

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

8,5 %

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

9,1 %

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

15,8 %

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

4

1

21,0 %

108

5

0

43

3668

2023

608

869

0

0

0

40,3 %

187

14

0

44

5827

2885

1136

1309

0

0

2

42,0 %

311

35

0

45

6351

3254

1333

1475

0

0

0

44,2 %

192

16

0

46

4777

3006

492

1340

0

0

0

38,4 %

263

41

0

47

2596

1561

263

560

0

0

0

31,7 %

254

41

0

48

2110

1491

177

410

0

0

1

27,9 %

291

57

0

49

1360

816

83

262

0

0

1

25,4 %

217

18

0

50

896

413

20

92

0

1

0

12,6 %

210

5

0

51

679

272

13

41

0

0

0

8,0 %

209

19

0

52

397

191

9

14

0

1

0

6,0 %

78

2

0

53

302

129

8

13

0

0

0

7,0 %

20

8

0

1

340

110

4

10

0

0

0

4,1 %

44

9

0

2

267

92

0

3

0

0

0

1,1 %

54

2

1

3

260

47

0

1

0

0

1

0,8 %

21

3

0

4

314

34

1

0

0

0

0

0,3 %

63

4

0

5

258

40

0

0

0

0

2

0,8 %

18

0

0

6

288

36

0

2

0

0

0

0,7 %

41

2

0

7

342

41

0

0

0

0

0

0,0 %

20

0

0

8

334

53

0

7

0

0

0

2,1 %

37

4

0

9

354

60

0

1

0

0

0

0,3 %

17

0

0

10

311

31

0

0

0

0

0

0,0 %

59

10

1

11

324

52

0

1

0

0

1

0,6 %

12

0

0

12

307

2

0

0

0

0

6

2,0 %

0

0

0

13

182

20

0

0

0

0

2

1,1 %

18

1

0

14

183

24

0

0

0

0

2

1,1 %

5

2

0

15

108

21

0

0

0

0

4

3,7 %

12

1

0

16

121

13

0

1

0

0

2

2,5 %

14

0

0

Total

60523

30575

4859

8193

7

31

112

 

5520

421

17

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

13090

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009-10

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 28. april 2010

0 % (n= 881)*

0 % (n=33)

100 % (n=258)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.
Tabell 3. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-10

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 15 lav i alle land som rapporterte til ECDC. Blant alle påviste influensavirus fra både fyrtårn og andre leger var influensavirus B det vanligste, med 32 av 49 (65 %) påviste virus.

I uke 15 ble det meldt om ett nytt dødsfall i Europa, ingen i Norge. Totalt i Europa er det rapportert om 1848 dødsfall relatert til infeksjon med ny influensa A(H1N1), derav 29 i Norge.

I USA var det nedadgående aktivitet i uke 15, og alle stater rapporterte om aktivitet under terskelen for utbrudd. I Canada har aktiviteten vært lav de siste 17 ukene.

Globalt er pandemisk influensa H1N1 mest aktiv i deler av Sørøst-Asia, Vest- og Øst-Afrika, og i tropiske deler av Latinamerika. Det er fortsatt lite influensaaktivitet på den sørlige halvkule. Influensa B fortsetter å sirkulere som dominerende virus i Øst-Asia. Sporadiske påvisninger av A(H3N2)-virus er rapportert i Asia, Øst-Europa og østlige Afrika, med høyest rapporterte tall i Indonesia og Tanzania.  

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/