Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

4911 - Influensaovervåking 2011-12, uke 49

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 49 var på omtrent samme nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. I uke 49 ble det påvist 15 influensavirus A som ikke er subtypebestemt og fire influensavirus A(H3). Antallet påvisninger de to siste ukene er høyere enn i foregående uker, men tallene er fortsatt forholdsvis lave. Det foreligger således ingen indikasjon på at noe større utbrudd er nært forestående.


Epidemiologisk overvåking

I uke 49 fikk 0,7 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. Det sirkulerer fortsatt mye Mycoplasma pneumoniae, som kan gi et influensaliknende sykdomsbilde.

Fig1ILI 2011-12 uke 49.
Fig1ILI 2011-12 uke 49.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u49-2011.
Fig2_vir_u49-2011.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40. I uke 49 ble det påvist 15 influensavirus A som ikke er subtypebestemt og fire influensavirus A(H3) ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Antallet påvisninger de to siste ukene er høyere enn i foregående uker, men tallene er fortsatt forholdsvis lave.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 61 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist ett influensavirus A(H3) i uke 48 og ett i uke 44, samt ett influensavirus B i uke 45.

I ukene 40-49 er det i alt påvist 30 influensa A(H3)-virus og seks influensa B-virus, samt 25 influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i alle deler av landet, mens influensa B-virus er påvist i Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Troms. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus sirkulerer og kan gi lokale mindre utbrudd mange steder i landet, uten at vi nå ser større utbruddsaktivitet.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De to første A(H3)-virusene fra uke 40 og 41 har blitt sekvensanalysert og viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Disse to første H3-virusene har også fått verifisert N-subtype N2 og det er all grunn til å anta at også de andre H3-virusene er H3N2.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 48 var fortsatt lav, med sporadiske tilfeller av laboratoriebekreftede influensavirus. Både influensa A(H3N2), influensa B og A(H1N1)pdm09 har blitt påvist. Verken Sverige eller Danmark rapporterer om økt influensaaktivitet.

På verdensbasis sirkulerer det også lite influensavirus. WHO rapporterer 2. desember at influensaaktiviteten i ikke-tropiske land på den nordlige halvkule har holdt seg lav bortsett fra en liten økning i noen regioner i Canada. Merkbar influensaaktivitet har kun blitt rapportert for noen få land i Central Amerika, inkludert Costa Rica og Honduras. Ikke-tropiske land på den sørlige halvkule rapporterer nå at influensasesongen er over, men Australia påviser fortsatt noen influensa A(H3N2)-virus og influensa type B.

I USA har en det siste året påvist smitte hos et titalls mennesker av et influensa A(H3N2)-virus som har sirkulert hos gris siden 1990-tallet. Dette kjente viruset, kalt svineopprinnelse-trippel reassortant H3N2 (S-OtrH3N2), har siden 2009-pandemien fått tilført ett av sine åtte gener fra H1N1-pandemistammen. Disse sykdomstilfellene har alle vært milde og har stort sett forekommet hos barn som har vært i kontakt med griser. For de siste tre tilfellene har en derimot ikke kunnet påvise slik kontakt og sannsynligvis har det forekommet begrenset smitte mellom mennesker. En har ikke funnet flere tilfeller i forbindelse med disse tre, som alle var i samme barnehage, og en vurderer at det nye viruset ikke smitter særlig effektivt mellom mennesker. Det anses derfor ikke per i dag som noen folkehelserisiko, men FHI vil følge utviklingen nøye framover. 

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

ILI tab u49.
ILI tab u49.

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

1

0

2

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

1

0

6

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

1

0

2

0

0.4 %

96

0

0

48

754

155

7

0

10

1

2.4 %

30

4

0

49

561

179

15

0

4

0

3.4 %

81

6

0

Total

5838

1512

25

0

30

6

 

607

17

0

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

55