Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4812 - Influensaovervåking 2012-13, uke 48

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 48 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av testede pasienter der man finner influensavirus, er moderat men økende. Siste uke ble det påvist 31 influensavirus A og 24 influensavirus B.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 48/2012 fikk 0,5 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

 
 
Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte "fyrtårnleger") inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger på et nivå som indikerer moderat og svakt tiltakende forekomst av influensavirus (figur 2 og tabell 2). Sist uke ble 978 prøver analysert, blant disse ble det påvist 31 influensa A-virus og 24 influensa B-virus. I motsetning til uken før var det nå en viss nedgang for influensa B og økt antall influensa A.
8 av siste ukes influensa A-virus var A(H1)pdm09 og 2 var A(H3). De resterende 21 har ikke blitt subtypebestemt ennå, men flere av dem har testet negativt for H1pdm09 på primærlaboratorium eller skriver seg fra deler av landet som har hatt mye A(H3)-virus i foregående uker. H3-virus er altså mer underrapportert enn H1pdm09-virus. Tidligere i høst, da flertallet av A-virus kom til FHI for subtyping, har flertallet av undersøkte A-virus vært A(H3).
49 av hittil 50 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til Yamagata-gruppen. Det er altså fortsatt for tidlig å si hva som eventuelt blir vinterens dominerende influensavirus.

Blant prøver sendt inn fra fyrtårnleger i uke 48 ble det funnet ett influensa A- og ett influensa B-virus.

 
 
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Influensavaksine

Kommunene er nå i full gang med vaksinering av risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Det er ikke for sent å ta vaksinen. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i WHOs Europaregion i uke 47 var fortsatt lav, men tolv land rapporterte om økende klinisk influensaaktivitet og antall viruspåvisninger er økende, med totalt 143 positive prøver. Det ble påvist 77 influensa A-virus (41 ble subtypet hvorav 28 var A(H3N2) og 13 var H1pdm09) samt 66 influensa B-virus. Det ble rapportert om to influensa B-virus påvist hos pasienter på sykehus.

På verdensbasis rapporteres det om økende antall sporadiske influensapåvisninger i mange land på den nordlige halvkule. USA melder at årets utbrudd har startet tidligere enn vanlig. På den sørlige halvkule er influensasesongen nå overstått. I sør og sørøst-Asia er det nedadgående aktivitet, bortsett fra i Kambodsja som har økende antall påvisninger av influensa A(H3N2). I Afrika sør for Sahara er det fremdeles en del aktivitet men nå nedadgående. I Kamerun påvises A(H3N2), Etiopia og Ghana rapporterer om influensa A(H1N1)pdm09, mens Madagaskar, Kenya og Togo melder om (lavt antall av) influensa B.

Lenker

 

  • WHOs influensasider
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)

 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Epiuke Totalt Region øst Region sør Region vest Region midt Region nord
40 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
41 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5
42 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3
43 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
44 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5
45 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
46 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6
47 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7
48 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 0,7

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger

Serologi

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

40

357

0

0

1

0

0,3 %

38

0

0

41

559

2

0

1

4

1,3 %

60

0

0

42

617

3

2

5

2

1,9 %

63

0

0

43

686

2

4

8

4

2,6 %

87

2

0

44

809

11

9

2

7

3,6 %

70

0

0

45

905

6

12

3

15

4,0 %

60

0

0

46

900

7

10

0

22

4,3 %

80

2

0

47

953

5

8

3

31

4,9 %

99

7

0

48

978

21

8

2

24

5,6 %

79

5

0

Total

6764

57

53

25

109

 

636

16

0

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

 

Type A:

135