Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4711 - Influensaovervåking 2011-12, uke 47

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 47 var på samme nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. I uke 47 ble det påvist to influensavirus A som ikke er subtypebestemt og ett influensavirus A(H3). I ukene 40-47 er det i alt påvist 14 influensa A(H3N2)-virus, fem influensa A som ikke er subtypebestemt og fem influensa B-virus.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 47 fikk 0,6 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

Fig1ILI 2011-12 uke 47.
Fig1ILI 2011-12 uke 47.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

 

Fig2_vir_u47-2011.
Fig2_vir_u47-2011.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Ved inngangen til ny influensasesong er tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer lav influensaaktivitet, men sporadiske tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40. En svakt økende tendens kan spores.

I uke 47 ble det påvist tre influensavirus A ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Ett av disse er subtypebestemt ved FHI som influensavirus A(H3).

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 47 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist ett influensavirus A(H3) i uke 44 og ett influensavirus B i uke 45.

I ukene 40-47 er det i alt påvist 14 influensa A(H3)-virus og fem influensa B-virus, samt fem influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i Hordaland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oslo og Akershus, og influensa B-virus i Buskerud, Vestfold  og i Vest-Agder.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De to første A(H3)-virusene fra uke 40 og 41 har blitt sekvensanalysert og viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Disse to første H3-virusene har også fått verifisert N-subtype N2 og det er all grunn til å anta at også de andre H3-virusene er H3N2.

Verdens Helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene er i full gang med å vaksinere risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.  

 

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

 

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 46 var fortsatt lav, med sporadiske tilfeller av laboratoriebekreftede influensavirus. Både influensa A(H1N1)pdm09, A(H3N2) og influensa B er blitt påvist.

På verdensbasis sirkulerer det også lite influensavirus. WHO rapporterer 18/21. november at influensaaktiviteten i ikke-tropiske land på den nordlige halvkule har holdt seg lav. Merkbar influensaaktivitet har kun blitt rapportert for noen få land i tropiske strøk, inkludert Nicaragua, Kamerun og Kambodsja. Ikke-tropiske land på den sørlige halvkule rapporterer nå at influensaaktiviteten er overstått, men noe influensavirus A(H3N2) forekommer fortsatt i Australia. 

I USA har en det siste året påvist smitte hos et titalls mennesker av et influensa A(H3N2)-virus som har sirkulert hos gris siden 1990-tallet. Dette kjente viruset, kalt svineopprinnelse-trippel reassortant H3N2 (S-OtrH3N2), har siden 2009-pandemien fått tilført ett av sine åtte gener fra H1N1-pandemistammen. Disse sykdomstilfellene har alle vært milde og har stort sett forekommet hos barn som har vært i kontakt med griser. For de siste tre tilfellene har en derimot ikke kunnet påvise slik kontakt og sannsynligvis har det forekommet begrenset smitte mellom mennesker. En har ikke funnet flere tilfeller i forbindelse med disse tre, som alle var i samme barnehage, og en vurderer at det nye viruset ikke smitter særlig effektivt mellom mennesker. Det anses derfor ikke per i dag som noen vesentlig folkehelserisiko, men FHI vil følge utviklingen nøye framover. 

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,7

41

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

42

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,8

43

0,6

0,5

0,5

0,6

0,8

0,7

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,7

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,8

47

0,6

0,5

0,5

0,6

0,8

0,7

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

1

0

2

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

2

0

5

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

2

0

1

0

0.4 %

96

0

0

Total

4523

1178

5

0

14

5

 

496

7

0

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

19