Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4612 - Influensaovervåking 2012-13, uke 46

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 46 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av testede pasienter der man finner influensavirus, er nokså lavt men økende. Det var særlig influensavirus B som økte sist uke, med 22 påvisninger mens det ble påvist 17 influensavirus A.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 46/2012 fikk 0,5 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

 
 
Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte "fyrtårnleger") inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger på et nivå som indikerer nokså lav men tiltakende forekomst av influensavirus (figur 2 og tabell 2). Sist uke ble 900 prøver analysert, blant disse ble det påvist 17 influensa A-virus og 22 influensa B-virus. Det var altså en viss nedgang for influensa A og økt antall influensa B. 9 av siste ukes influensa A-virus var A(H1N1)pdm09, foreløpig ingen A(H3N2). De resterende 8 har ikke blitt subtypebestemt ennå, men mange av dem skriver seg fra deler av landet som har hatt mest A(H3N2)-virus i foregående uker eller de har testet negativt for H1pdm09 på primærlaboratorium. Tidligere i høst, da flertallet av A-virus kom til FHI for subtyping, har flertallet av undersøkte A-virus vært A(H3N2). Av de tre sirkulerende virusene (influensa A(H1N1)pdm09 / A(H3N2) / B) var mer en 50% influensa B i siste uke. 25 av hittil 26 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til Yamagata-gruppen.

I uke 45 ble influensavirus for første gang denne sesongen påvist i prøver innsendt fra nettverket av overvåkingspraksiser (influensa-fyrtårn). Hos en pasient på Vestlandet er det påvist A(H3N2)-virus, mens det hos en pasient på Sørlandet er påvist influensavirus A(H1N1)pdm09. Det ble ikke funnet influensavirus i noen av fyrtårnprøvene fra uke 46. I mange av «fyrtårnprøvene» fra oktober og november er det påvist rhinovirus, som er et vanlig forekommende forkjølelsesvirus på denne tiden av året.

 
 
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Influensavaksine

Kommunene er nå i full gang med vaksinering av risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Det er ikke for sent å vaksinere seg. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 44 var lav, og det er ingen tydelige tegn på at influensasesongen har startet. Det ble påvist 46 influensa A-virus (20 ble subtypet hvorav åtte var A(H3N2) og 12 var H1pdm09) samt 16 influensa B-virus.

På verdensbasis meldes det om noe økende antall sporadiske influensapåvisninger i mange land på den nordlige halvkule, men fortsatt lav aktivitet. På den sørlige halvkule er influensasesongen nå overstått. I tropiske områder er det noe aktivitet i Nicaragua, Costa Rica (begge influensa B), India, Sri Lanka, Nepal og Kambodsja (blandet bilde med A(H1N1)pdm09 og B i disse tre landene). I Afrika sør for Sahara melder Kamerun og Etiopia om økende antall influensafunn.

Lenker

  • WHOs influensasider
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)

Tall fra influensaovervåkingen

Tallene i tabell 1 viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Tabell 1
Epiuke Totalt Region øst Region sør Region vest Region midt Region nord
40 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
41 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5
42 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3
43 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
44 0,5 0,4 0,6 0,6 0,3 0,6
45 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6
46 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger

Serologi

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

40

357

0

0

1

0

0,3 %

38

0

0

41

559

2

0

1

4

1,3 %

60

0

0

42

617

3

2

5

2

1,3 %

63

0

0

43

686

2

4

8

4

2,6 %

87

2

0

44

809

11

9

2

7

3,6 %

70

0

0

45

905

7

12

2

15

4,0 %

60

0

0

46

900

8

9

0

22

4,3 %

80

2

0

Total

4833

33

36

19

54

 

458

4

0

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

 

Type A:

88