Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4512 - Influensaovervåking 2012-13, uke 45

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 45 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av testede pasienter der man finner influensavirus, er nokså lavt men økende. Det ble påvist 21 influensavirus A og 15 influensavirus B i Norge sist uke.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 45/2012 fikk 0,6 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

 
Fig1ILI 2012-13 uke 45.
Fig1ILI 2012-13 uke 45.
Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte "fyrtårnleger") inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger på et nivå som indikerer lav men tiltakende forekomst av smitte med influensavirus (figur 2 og tabell 2). Sist uke ble 905 prøver analysert, hvorav 21 influensa A-virus og 15 influensa B-virus ble påvist. 11 av siste ukes influensa A-virus var A(H1N1)pdm09, 1 var A(H3N2). De resterende 9 har ikke blitt subtypebestemt ennå, men mange av dem skriver seg fra deler av landet som har hatt mest A(H3N2)-virus i foregående uker eller de har testet negativt for H1pdm09 på primærlaboratorium. Tidligere i høst har flertallet av undersøkte A-virus vært A(H3N2). 15 av hittil 16 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen, i likhet med de fleste B-virusene de siste månedene. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til Yamagata-gruppen. Av de tre forekommende influensavirusene er det dermed ingen som har tatt noen klar ledelse hittil.

I uke 45 ble influensavirus for første gang denne sesongen påvist i prøver innsendt fra nettverket av overvåkingspraksiser (influensa-fyrtårn). Hos en pasient på Vestlandet er det påvist A(H3N2)-virus, mens det hos en pasient på Sørlandet er påvist influensavirus A som vi ikke har rukket å subtypebestemme ennå. I mange av «fyrtårnprøvene» fra oktober og november er det påvist rhinovirus, som er et vanlig forekommende forkjølelsesvirus på denne tiden av året.

 
Fig2_vir_u45-2013.
Fig2_vir_u45-2013.
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Influensavaksine

Kommunene er nå i full gang med vaksinering av risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 44 var lav, og det er ingen tydelige tegn på at influensasesongen har startet. Det ble påvist 46 influensa A-virus (20 ble subtypet hvorav åtte var A(H3N2) og 12 var H1pdm09) samt 16 influensa B-virus.

På verdensbasis meldes det om noe økende antall sporadiske influensapåvisninger i mange land på den nordlige halvkule, men fortsatt lav aktivitet. På den sørlige halvkule er influensasesongen nå overstått. I tropiske områder er det noe aktivitet i Nicaragua, Costa Rica (begge influensa B), India, Sri Lanka, Nepal og Kambodsja (blandet bilde med A(H1N1)pdm09 og B i disse tre landene). I Afrika sør for Sahara melder Kamerun og Etiopia om økende antall influensafunn.

Tall fra influensaovervåkingen

Tallene i tabell 1 viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Tabell 1
EpiukeTotaltRegion østRegion sørRegion vestRegion midtRegion nord
400,40,30,40,50,40,4
410,40,30,40,50,40,5
420,40,30,40,70,30,3
430,50,40,50,60,50,5
440,50,40,60,60,30,6
450,60,50,50,80,60,7

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
ViruspåvisningerSerologi
UKEPrøverA(utypet)A(H1) pdm09A (H3)B% positivePrøverAB
4035700100,3 %3800
4155920141,3 %6000
4261732521,3 %6300
4368634742,6 %8720
44809128273,6 %7000
459059111154,0 %6000
Total39332925173237820
Type A:71