Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4411 - Influensaovervåking 2011-12, uke 44

Publisert Oppdatert

Fjerde uke av årets influensaovervåking viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 44 var på samme nivå som forrige uke og godt under terskelen for utbrudd. I uke 44 ble det påvist to influensavirus A(H3N2), ett influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt ett influensa B-virus. I ukene 40-44 er det i alt påvist syv influensa A(H3N2)-virus og tre influensa B-virus.

Fjerde uke av årets influensaovervåking viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 44 var på samme nivå som forrige uke og godt under terskelen for utbrudd. I uke 44 ble det påvist to influensavirus A(H3N2), ett influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt ett influensa B-virus. I ukene 40-44 er det i alt påvist syv influensa A(H3N2)-virus og tre influensa B-virus.


Epidemiologisk overvåking

I uke 44 fikk 0,5 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4.

Fig1ILI 2011-12 uke 44.
Fig1ILI 2011-12 uke 44.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u44-2011.
Fig2_vir_u44-2011.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Ved inngangen til ny influensasesong er tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer lav influensaaktivitet, men sporadiske tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40. En svakt økende tendens kan spores.

Siste uke er det  rapportert to  influensa A-virus samt ett influensa B-virus fra laboratoriene, ett av influensa A-virusene er subtypebestemt som A(H3) på Folkehelseinstituttet.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 26 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, og i uke 44 ble det første influensaviruset fra denne delen av overvåkingen påvist, et influensa A(H3)-virus fra en pasient i Oslo.

I ukene 40-44 er det i alt påvist sju influensa A(H3)-virus og tre influensa B-virus, samt ett influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i Hordaland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oslo og Akershus, og influensa B-virus i Buskerud, Vestfold  i uke 41.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De to første A(H3)-virusene fra uke 40 og 42 har blitt sekvensanalysert og viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Disse to første H3-virusene har også fått verifisert N-subtype N2 og det er all grunn til å anta at også de andre H3-virusene er H3N2.

Verdens Helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene er i full gang med å vaksinere risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 43 var fortsatt lav, med sporadiske tilfeller av laboratoriebekreftede influensavirus. Både influensa A(H1N1)pdm09, A(H3N2) og influensa B er blitt påvist.

På verdensbasis sirkulerer det også lite influensavirus. På den nordlige halvkule er det svært lav aktivitet. På den sørlige halvkule er det nedadgående aktivitet med flest influensa A(H3N2)-virus som påvises, men med en betydelig andel influensavirus B i tillegg.

WHO rapporterer 4. november om noe aktivitet i Cuba, den Dominikanske Republikk, Honduras, Kamerun, samt sør- og sørøst-Asia. I både Sør-Afrika og sør-Amerika er det fortsatt lav aktivitet. I Australia og New Zealand påvises det fortsatt en noen influensavirus, men aktiviteten er dalende. Australia har hatt en sesong med flest influensa A(H1N1)pdm09-virus men med en økende andel influensa A(H3N2) de siste ukene, mens New Zealand har hatt mest influensa B med en økende andel A(H3N2).

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,3

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,4

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,4

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,4

0,6

0,7

0,7

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Tab2_vir_u44-2011.
Tab2_vir_u44-2011.