Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4211 - Influensaovervåking 2011-12, uke 42

Publisert Oppdatert


Tredje uke av årets influensaovervåking viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 42 var lav og godt under terskelen for utbrudd. Ingen laboratoriefunn av influensavirus er rapprotert for uke 42. I ukene 40-41 er det i alt påvist to influensa A(H3N2)-virus og ett influensa B-virus.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 42 fikk 0,5 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4. Mattilsynet i Trøndelag har påvist influensa A(H1N1) 2009 (pandemiviruset) hos én svinebesetning. Dette er ikke uventet. Svinebønder er anbefalt å ta den årlige sesonginfluensavaksinen. Det er de siste tre ukene ikke påvist tilfeller av influensa A(H1N1)2009 hos mennesker (se tabell 2).

Det påvises nå mye Mycoplasma Pneumoniae, og denne infeksjonen kan gi symptomer som likner på influensa.

Fig1ILI 2011-12 uke 42.
Fig1ILI 2011-12 uke 42.

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

Ved inngangen til ny influensasesong er tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer svært lav influensaaktivitet. Videre er det kun kommet inn et fåtall prøver fra fyrtårnlegene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40, ingen av disse prøvene har vært positive på influensavirus.

virfig-2011-uke42.
virfig-2011-uke42.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Antallet influensaviruspåvisninger ved landets mikrobiologiske laboratorier har vært få og sporadiske siden forrige sesong. Siste uke er det ikke rapportert noen influensafunn fra laboratoriene. I ukene 40-41 er det i alt påvist to influensa A(H3N2)-virus og ett influensa B-virus. Influensa A(H3)-virus er påvist i Hordaland og Akershus, og ett influensa B-virus i Buskerud i uke 41.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine.

Influensavaksine

Kommunene er i full gang med å vaksinere risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen i den sørlige halvkule. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden. Alle som skal delta på Hajj må vaksineres, se egen sak om dette.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 41 var lav, med få tilfeller av laboratoriebekreftede influensavirus.

På verdensbasis sirkulerer det også lite influensavirus. På den nordlige halvkule er det svært lav aktivitet. På den sørlige halvkule er det nedadgående aktivitet med flest influensa A(H3N2)-virus som påvises, men med en betydelig andel influensavirus B i tillegg.

WHO rapporterer 21. oktober om noe aktivitet i Cuba, Honduras og El Salvador og Kamerun, samt sør- og sørøst-Asia. I både Sør-Afrika og sør-Amerika er det fortsatt lav aktivitet. I Australia og New Zealand er det dalende aktivitet. Australia har hatt en sesong med flest influensa A(H1N1) 2009-virus men med en økende andel influensa A(H3N2) de siste ukene, men med ulik distribusjon av virus i de ulike regionene.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/  

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,5

0,4

0,3

0,3

0,5

41

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. 

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

501

108

0

0

0

0

0.0 %

67

0

0

Total

1131

333

0

0

2

1

 

162

2

0

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

2