Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

4012 - Influensaovervåking 2012-13, uke 40

Publisert Oppdatert


Første uke av årets influensaovervåking viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 40 var lav og godt under terskelen for utbrudd. Det ble påvist ett influensavirus i Norge sist uke.


Epidemiologisk overvåking

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 40/2012 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4.

 
Fig1ILI 2012-13 uke 40.
Fig1ILI 2012-13 uke 40.
Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte "fyrtårnleger") inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ved inngangen til ny influensasesong er tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer svært lav/ingen influensaaktivitet. Sist uke ble 350 prøver analysert, hvorav ett influensa A-virus ble påvist. Antallet influensaviruspåvisninger ved landets mikrobiologiske laboratorier har vært få og sporadiske igjennom sommeren.

 
Fig2_vir_u40-2013.
Fig2_vir_u40-2013.
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Influensavaksine

Kommunene starter straks vaksinering av risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden. Alle som skal delta på Hajj anbefales å vaksineres av Saudi Arabiske myndigheter; se egen sak om dette.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 39 var lav, og det er ingen tegn på at influensasesongen har startet. Av 17 land som rapporterte i uke 39 hadde ingen påvist influensavirus.

På verdensbasis er det nedadgående/lav aktivitet. På den nordlige halvkule er det svært lav aktivitet, mens det på den sørlige halvkule er nedadgående aktivitet. Både Australia og Sør-Afrika har vært igjennom sitt årlige utbrudd og rapportere nå om lav intensitet. Argentina opplever imidlertid et noe sent utbrudd og har fortsatt en del påvisninger av influensavirus.

Lenker

  • WHOs influensasider
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)

Tall fra influensaovervåkingen

Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

20

0,4

0,2

0,4

0,5

0,3

0,6

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger

Serologi

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

40

350

1

0

0

0

0,3 %

34

0

0

Total

350

1

0

0

0

 

34

0

0

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

 

Type A:

1