Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1912 - Influensaovervåking 2011-12, uke 19

Publisert Oppdatert


Influensaaktiviteten har nå stabilisert seg på et lavt nivå i hele landet. Det påvises imidlertid fortsatt influensavirus, og det rapporteres om enkeltutbrudd og om pasienter med influensa innlagt på intensivavdelinger. Influensavirus A(H3N2) dominerer.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 19 var på samme nivå som uken før. Aktiviteten er godt under utbruddsgrensen i alle landets regioner. Totalt fikk 0,4 % av pasientene som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom”.

Fig1ILI 2011-12 uke 19.
Fig1ILI 2011-12 uke 19.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport ettersom innrapportering blir mer komplett.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken.

Denne uken rapporterte syv sykehus om totalt 44 pasienter innlagt på intensivavdeling; av disse hadde fire påvist influensainfeksjon. To av disse var i aldersgruppen 15-64 og to i aldersgruppen over 65 år. Neste uke vil være siste rapportering for denne sesongen.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig antall av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.
 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

69

0

1

29

39

Totalt inneliggende pasienter

1125

11

9

478

627

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u19-2012.
Fig2_vir_u19-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Forekomsten av laboratoriebekreftet influensa økte markant siden midten av desember fram til en topp i uke 8-9 og har deretter vært avtakende. I uke 19 ble det kun rapportert ganske få virusfunn (figur 2 og tabell 4). For uke 19 er det fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier rapportert påvisning av 18 influensavirus A som ikke er subtypebestemt samt seks influensavirus B. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er lavt, 3% sammenlignet med 35% i uke 8.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 253 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 104 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. Kun få prøver er kommet inn de siste ukene, men andelen influensapositive har ikke avtatt så mye og ligger fortsatt på omtrent halvparten av prøvene.

I alt har influensavirusene denne sesongen vært 97% influensa A og 3% influensa B. Av subtypede influensa A har mer enn 94% vært subtype A(H3). Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og fortsatt gir utbrudd, men at forekomsten nå har falt til ganske lavt nivå.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Omtrent halvparten av de influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer like hyppig.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset fra 2009. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009(H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009(H3N2)-liknende virus; samt et B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule. I februar utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin). I USA er det siden uke 40 i fjor totalt påvist resistens mot oseltamivir i seksten (1,4 %) av de testede influensa A(H1N1)pdm09-virusene.

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 – uke 20/2012

pr. 16/5-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

50

0 / (0%)

42

0 / (0%)

56

56 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

27

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

WHO meldte 11. mai at influensaaktiviteten på den nordlige halvkule og i tempererte områder er over toppen og synker de fleste steder. Det er fortsatt noen influensa A(H3N2)-virus som påvises, men med en økende andel influensa B og noen få A(H1N1)pdm09 i tillegg. Influensaaktiviteten i tropiske områder er fortsatt lav.

Den sørlige halvkule har få påvisninger av influensavirus, men i Australia har man rapportert om både influensa A- og B virus kontinuerlig siden august. I Sør-Afrika er det siste uker rapportert om noen få men økende antall influensa B-funn.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 18 var lav i de fleste land. Indikatorene er stort sett lavere enn de var forrige vinter. Andelen av prøver innsendt fra fyrtårn som testet positivt for influensa fortsatte å avta og var på rundt 14 %. Sykehusovervåkingen viser at antall pasienter med alvorlig luftveisinfeksjoner er på vei ned, og ingen av prøvene testet positivt for influensavirus i uke 18.

Som forventet, mot slutten av sesongen har andelen influensa B virus vært jevnt stigende, men absolutt antall viruspåvisninger er på vei ned.

Både i Sverige og i Danmark er sesongen stort sett over. Mens Sverige har rapportert om uvanlig mye influensa denne vinteren, har det motsatte vært tilfelle i Danmark. Som i Norge har det vært dominans av influensa A(H3N2).I Canada rapporteres om videre nedgang i influensaaktiviteten, men med fortsatt utbrudd både på sykehjem og skoler. Rundt 10 % av A(H3N2)-virusene har vist redusert titre opp mot vaksinetypen. Canada har denne sesongen hatt en overvekt av influensa B-virus. I USA er aktiviteten nå lav, men andelen positive prøver er fortsatt over 10 %. To stater rapporterte om utbredt influensaaktivitet. USA påviste uke 17 fortsatt en overvekt av influensa A(H3N2)-virus, men med rundt 13 % A(H1N1)pdm09, og litt over en tredjedel influensa type B. Rundt 20 % av A(H3N2)-virusene har vist redusert titre opp mot vaksinetypen.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0,9

0,8

0,8

1,3

0,6

1,4

2

1,0

0,8

1,0

1,2

0,8

1,3

3

1,0

0,8

1,1

1,5

0,7

1,0

4

1,1

1,0

1,1

1,7

0,8

0,8

5

1,5

1,3

1,6

2,1

0,9

1,3

6

1,9

2,1

2,0

2,6

0,8

1,4

7

2,6

2,7

3,0

3,2

1,3

2,1

8

2,8

3,0

3,4

3,3

1,5

2,1

9

2,7

2,7

3,1

3,2

2,1

2,2

10

2,5

2,3

3,3

2,8

1,7

2,1

11

2,1

2,2

2,3

2,3

1,5

1,9

12

1,8

1,6

2,5

2,1

1,5

1,2

13

1,3

1,1

1,6

1,2

1,4

1,3

14

0,9

0,7

0,8

0,8

1,1

1,5

15

0,8

0,5

1,0

0,9

0,7

0,9

16

0,7

0,6

0,8

0,7

0,6

0,7

17

0,5

0,5

0,6

0,7

0,4

0,5

18

0,4

0,4

0,3

0,4

0,2

0,7

19

0,4

0,4

0,4

0,7

0,2

0,5

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

27

1

41

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

253

3

63

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

390

2

54

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

511

4

62

8

28.9 %

171

10

0

8

2275

713

5

57

15

34.7 %

148

7

0

9

2334

673

4

52

6

31.5 %

161

17

0

10

1714

465

4

46

5

30.3 %

53

9

0

11

2045

464

1

36

12

25.1 %

186

10

0

12

1891

354

3

33

16

21.5 %

120

12

0

13

1435

255

4

28

19

21.3 %

94

17

0

14

914

129

3

9

7

16.2 %

89

4

0

15

979

100

3

19

7

13.2 %

37

11

0

16

874

44

0

21

10

8.6 %

127

13

0

17

858

36

0

12

5

6.2 %

68

7

0

18

760

37

0

4

12

7.0 %

72

9

0

19

760

18

0

1

6

3.3 %

119

7

1

Total

35681

4839

51

824

155

 

3028

225

3

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

5714