Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1712 - Influensaovervåking 2011-12, uke 17

Publisert Oppdatert


Influensaaktiviteten synker fortsatt og er under utbruddsgrensen i hele landet. Det påvises imidlertid fortsatt influensavirus, og det rapporteres om utbrudd på sykehjem og influensasyke pasienter på intensivavdelinger. Influensavirus A(H3N2) dominerer.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 17 fortsatte aktiviteten å avta. Aktiviteten er godt under utbruddsgrensen i alle landets regioner. Totalt fikk 0,6 % av pasientene som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom”.

Fig1ILI 2011-12 uke 17.
Fig1ILI 2011-12 uke 17.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport ettersom innrapportering blir mer komplett.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uken har det ikke vært rapportering på grunn av fridag 1. mai. Tabellen nedenfor viser derfor oppsummerte tall til og med forrige uke.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig antall av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.

Tabell 1
 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

59

0

1

26

32

Totalt inneliggende pasienter

1017

10

9

434

564

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u17-2012.
Fig2_vir_u17-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Forekomsten av laboratoriebekreftet influensa økte markant siden midten av desember fram til en topp i uke 8-9 og har deretter vært avtakende. I uke 17 hadde antallet falt til omtrent en tjuendedel av toppnoteringen i uke 8 (figur 2 og tabell 4).

For uke 17 er det fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier rapportert påvisning av 31 influensavirus A som ikke er subtypebestemt samt tre influensavirus B. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er avtakende, 79% sammenlignet med 35% i uke 8.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 250 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 102 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. Kun få prøver er kommet inn de siste ukene og andelen influensapositive har avtatt også her og ligger nå på omtrent halvparten av prøvene.

I alt har influensavirusene denne sesongen vært 98% influensa A og 2% influensa B. Av subtypede influensa A har mer enn 94% vært subtype A(H3). Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og fortsatt gir utbrudd, men at forekomsten nå har falt til ganske lavt nivå.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Omtrent halvparten av de influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer like hyppig.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset fra 2009. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009(H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009(H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.
I februar utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin). I USA ble det i uke 16 påvist resistens mot oseltamivir i femten (2 %) av influensa A(H1N1)pdm09-virusene.

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 – uke 20/2012

pr. 20/4-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

50

0 / (0%)

42

0 / (0%)

56

56 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

22

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

WHO meldte 27. april at influensaaktiviteten stort sett er nedadgående på den nordlige halvkule. Det er fortsatt influensa A(H3N2)-virus som påvises, men med en økende andel influensa B og noen få A(H1N1)pdm09 i tillegg. Influensaaktiviteten i tropiske områder er fortsatt lav.

Den sørlige halvkule har fortsatt få påvisninger av influensavirus, men i Australia har man rapportert om både influensa A- og B virus kontinuerlig siden toppen på sist utbrudd (slutten av august).

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 16 var på retur i de fleste land. Indikatorene er stort sett lavere enn de var forrige vinter. Andelen av prøver innsendt fra fyrtårn som testet positivt for influensa var nedadgående og nå på rundt 22 %. Sykehusovervåkingen viser et stabilt antall pasienter med alvorlig luftveisinfeksjoner, og rundt 17 % av prøvene er positive for influensavirus. Som forventet, mot slutten av sesongen har andelen influensa B virus vært jevnt stigende, men absolutt antall viruspåvisninger er på vei ned. I uke 16 var over halvparten av virusene i WHOs Europaregion influensa type B.

I både Danmark og Sverige er det lav og nedadgående influensaaktivitet, men det påvises fortsatt virus i Sverige. Som i Norge har det vært dominans av influensa A(H3N2).

I Canada rapporteres nå en nedgang i influensaaktiviteten, men med fortsatt mange utbrudd både i institusjoner, sykehus og skoler. Rundt 10 % av A(H3N2)-virusene har vist redusert titre opp mot vaksinetypen. Canada har denne sesongen hatt en overvekt av influensa B-virus.

I USA er aktiviteten på vei ned, men andelen positive prøver er fortsatt over 20 %. Fire stater rapporterte om utbredt influensaaktivitet. USA påviste uke 16 fortsatt en overvekt av influensa A(H3N2)-virus, men med rundt 15 % A(H1N1)pdm09, samt en fjerdedel influensa type B. A(H1N1)pdm09 er mest utbredt i sør/sørvest, noe som rimer med at Mexico påviser mest av dette viruset nå. Det totale antall påvisninger er nedadgående.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0,9

0,8

0,8

1,3

0,6

1,4

2

1,0

0,8

1,0

1,2

0,8

1,3

3

1,0

0,8

1,1

1,5

0,7

1,0

4

1,1

1,0

1,1

1,7

0,8

0,8

5

1,5

1,3

1,6

2,1

0,9

1,3

6

1,9

2,1

2,0

2,6

0,8

1,4

7

2,6

2,7

3,0

3,2

1,3

2,1

8

2,8

3,0

3,4

3,3

1,5

2,1

9

2,7

2,7

3,1

3,3

2,2

2,2

10

2,5

2,3

3,3

2,8

1,7

2,0

11

2,1

2,2

2,3

2,3

1,5

1,9

12

1,8

1,5

2,5

2,1

1,5

1,2

13

1,3

1,1

1,6

1,2

1,4

1,3

14

0,9

0,7

0,8

0,8

1,1

1,5

15

0,8

0,5

1,0

0,9

0,7

0,9

16

0,7

0,6

0,8

0,7

0,6

0,7

17

0,6

0,5

0,7

0,6

0,4

0,5

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard,

Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

   

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

27

1

41

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

253

3

63

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

390

2

54

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

511

4

62

8

28.9 %

171

10

0

8

2275

713

5

57

15

34.7 %

148

7

0

9

2334

673

4

52

6

31.5 %

161

17

0

10

1714

465

4

46

5

30.3 %

53

9

0

11

2045

464

1

36

12

25.1 %

186

10

0

12

1891

355

3

32

16

21.5 %

120

12

0

13

1435

256

4

27

19

21.3 %

94

17

0

14

914

129

3

9

7

16.2 %

89

4

0

15

979

101

3

18

7

13.2 %

37

11

0

16

874

56

0

9

10

8.6 %

127

13

0

17

473

31

0

1

3

7.4 %

34

4

0

Total

33776

4794

51

793

135

 

2803

206

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

5638