Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1413 - Influensaovervåking 2012-13, uke 14

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 14 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært fallende siden midten av januar, mens influensa B først passerte toppen i slutten av februar.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

 201 legekontorer og legevakter («vakttårn») spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasienten som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen «influensaliknende sykdom». Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15 % av Norges befolkning. Overvåkingen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 til og med uke 20 på våren.

 

I uke 14 2013 fikk 1,0 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Aktiviteten er nå under utbruddsgrensen på 1,4 % i alle regioner. Det er ikke rapportert om utbrudd i helseinstitusjon forårsaket av influensavirus den siste uken.

Fig1ILI 2012-13 uke 14.
Fig1ILI 2012-13 uke 14.


Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset «serologi» i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte «fyrtårnleger») inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstuttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

 

Foreløpige tall fra laboratorierapportene (16 av 18 laboratorier har rapportert) for uke 14 antyder fortsatt fallende forekomst av både influensavirus A og B. Tallene denne uke er omtrent halvert samenlignet med uka før påske. Influensa B har siden uke 8 vært mer tallrik enn influensa A. Påvisningene har nå falt til et nivå som indikerer forholdsvis lav forekomst av influensavirus (figur 2 og tabell 3). For uke 14/2013 er det rapportert resultat fra 1332 prøver analysert for influensavirus. Blant disse undersøkte prøvene er det påvist 68 influensavirus A og 154 influensavirus B. 14 av influensa A-virusene i uke 14 er identifisert som A(H1)pdm09 og foreløpig 2 som A(H3). De resterende 52 har ikke blitt subtypebestemt. Mens det er mange laboratorier som tester for H1pdm09-subtypen, er det kun prøver som kommer til Folkehelseinstituttet som testes for H3-subtype. Derfor er H3-virus mye mer underrapportert enn H1pdm09-virus og H3-testing skjer mer i etterkant. Likevel er det klart at A(H1N1)pdm09-virus dominerte på landsbasis under hovedutbruddet. 706 (96%) av hittil 735 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til denne gruppen.

Fig2_vir_u14.
Fig2_vir_u14.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2012. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Antallet fyrtårnprøver er nå meget lavt men andelen hvor vi finner influensavirus har holdt seg høy. I uke 14 var 3 av 4 prøver positive for influensavirus. Fordelingen av de ulike virusene gjennom sesongen kan se ut å være noe jevnere enn dataene fra de andre laboratoriene antyder: Hittil denne sesongen har ca. halvparten av influensavirus i fyrtårnprøver være A(H1N1)pdm09, ca. 20% har vært A(H3N2), og ca. 25% har vært influensavirus B av Yamagata-genotypen. De resterende prosentene er stort sett A- eller B-virus som ikke er nærmere identifisert.  

Influensavaksine

Vi anbefaler alle i risikogruppene å ta sesonginfluensavaksine hvert år. Sesongens vaksine inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Virusfunn hittil i vinter tyder på at det er godt samsvar mellom virus vaksinen dekker og sirkulerende virus. For personer i risikogruppene som blir syke og ikke har vaksinert seg kan antivirale medisiner være aktuelt. Disse pasientene bør oppsøke lege for å få dette vurdert. Antivirale medisiner bør startes opp innen 48 timer etter symptomstart for å få effekt. Sammensetningen for neste års influensavaksine er vedtatt av Verdens Helseorganisasjon. Den vil bestå av følgende virussammensetning:

  • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknende virus
  • A(H3N2)virus A/Victoria/361/201
  • B/Massachusetts/2/2012-liknende virus (Yamagata lineage)

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over ni hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®). Ingen av virusene testet i årets sesong har vært resistente mot oseltamivir eller zanamivir (se tabell 1).

Tabell 1: Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen 2012-13

pr. 9/4-2013

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H3

12

0 / (0%) 

12

0 / (0%) 

0

 

B

0

 

0

 

 

 

H1pdm09

105

0 / (0%)

14

0 / (0%)

5

5 / (100%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

 

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i WHOs Europaregion er på retur i de fleste land i regionen, og de fleste land har nå lav aktivitet. Antall viruspåvisninger er synkende for regionen som helhet. Noen få land rapporterer fortsatt om en del inneliggende pasienter med luftveisinfeksjon. Totalt ble det påvist 2609 positive influensaprøver i WHOs Europaregion i uke 12. Det ble påvist 1461 influensa A-virus (883 ble subtypet hvorav 452 var A(H1N1)pdm09 og 431 var A(H3N2) samt 1002 influensa B-virus.

I Danmark har det vært en nedgang i influensaaktiviteten de siste ukene, men årets utbrudd er ikke over ennå. Til forskjell fra mange andre europeiske land er det influensa A(H3N2)-virus som har dominert i Danmark men influensa B-virus står nå for de fleste av påvisningene. I Sverige er influensatoppen forbi men andelen positive prøver er fortsatt høy. Influensa B-virus står for majoriteten av viruspåvisningene.

I USA er influensaaktiviteten på retur. Tallene for dødsfall knyttet til influensa og lungebetennelse er redusert kraftig de siste ukene og er nå på terskelverdien. Disse dødsfallene er hovedsakelig hos eldre. USA har påvist flest influensa A(H3N2)-virus denne sesongen, med et stabilt antall influensa B-virus som nå utgjør omtrent ¾ av alle virusfunn. Canada har også hatt en klar overvekt av influensa A(H3N2)-virus, men nå på slutten av sesongen sees det, som i mange land, flest influensa B-virus.

I de tempererte områdene i Asia er det stort synkende lav influensaaktivitet unntatt i Mongolia hvor det fortsatt er en del influensapåvisninger. I Kina påvises for tiden et nytt influensavirus A(H7N), men det er hovedsakelig en del A(H1N1)-virus som sirkulerer i landet.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

41

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,4

0,3

0,4

0,7

0,3

0,3

43

0,5

0,4

0,5

0,6

0,5

0,5

44

0,5

0,4

0,6

0,6

0,4

0,5

45

0,5

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

47

0,6

0,4

0,6

0,8

0,6

0,7

48

0,6

0,5

0,6

0,7

0,4

0,6

49

0,7

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

50

1,2

1,1

1,2

1,2

1,4

0,8

51

1,6

2,0

1,5

1,2

1,5

1,2

52

2,2

2,3

2,4

1,9

1,9

1,9

1

5,2

4,9

5,8

5,0

6,6

3,7

2

5,7

5,9

5,8

5,8

5,7

4,8

3

4,0

3,8

4,3

4,1

3,8

3,8

4

3,6

3,2

3,9

4,4

3,2

3,1

5

3,3

2,8

3,3

4,7

2,7

2,8

6

3,0

2,7

2,9

4,4

2,5

2,3

7

2,6

2,3

2,7

4,0

2,0

2,0

8

2,5

2,2

2,9

3,7

1,7

1,8

9

2,1

1,8

2,0

3,4

1,5

2,0

10

1,7

1,5

1,6

2,8

1,1

1,5

11

1,4

1,2

1,6

2,0

0,9

1,1

12

1,2

1,1

1,4

1,9

0,8

1,1

13

1,1

1,2

0,8

1,2

1,0

1,5

14

1,0

0,7

1,3

1,2

0,7

1,1

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

421

1

1

1

0

0,7 %

38

0

0

41

615

2

0

1

4

1,1 %

60

0

0

42

663

3

2

5

2

1,8 %

63

0

0

43

747

1

6

8

4

2,5 %

87

2

0

44

885

9

10

3

7

3,3 %

70

0

0

45

995

5

13

4

18

4,0 %

60

0

0

46

1010

7

10

2

23

4,2 %

80

2

0

47

1144

5

8

6

34

4,6 %

99

7

0

48

1106

13

14

6

27

5,4 %

79

5

0

49

1174

10

26

15

36

7,4 %

62

2

0

50

1583

89

69

15

88

16,5 %

108

8

0

51

1724

246

97

11

115

27,2 %

76

1

0

52

1460

191

121

14

94

28,8 %

3

0

0

1

3976

586

474

31

269

34,2 %

42

2

0

2

5551

486

716

28

255

26,8 %

255

25

5

3

3758

345

442

23

166

26,0 %

158

13

3

4

3546

332

458

21

217

29,0 %

161

8

2

5

3330

257

474

32

262

30,8 %

132

10

3

6

2748

278

343

11

350

35,7 %

114

15

3

7

2949

223

241

27

415

30,7 %

180

22

10

8

2710

169

180

24

430

29,6 %

99

29

1

9

2610

158

109

31

390

26,4 %

82

11

3

10

2286

116

77

26

344

24,6 %

83

9

12

11

2165

107

58

18

349

24,6 %

100

6

4

12

2181

80

43

12

362

22,8 %

85

11

7

13

1289

50

16

9

184

20,1 %

1

0

0

14

1332

52

14

2

154

16,7 %

107

8

4

Total

53958

3821

4022

386

4599

 

2484

196

57

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

8229