Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1312 - Influensaovervåking 2011-12, uke 13-14

Publisert Oppdatert


De to siste ukene har influensaaktiviteten fortsatt å avta, og er nå for landet som helhet under utbruddsgrensen. Det påvises imidlertid fortsatt influensavirus, og det rapporteres fortsatt om influensasyke pasienter på intensivavdelingene. Influensavirus A(H3N2) dominerer.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 13 og 14 fortsatte aktiviteten å avta, og nivået er nå for landet som helhet under utbruddsgrensen, som er satt til 1,4 %. Totalt fikk henholdsvis 1,3 og 0,7 % av pasientene som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Tallene for uke 14 er imidlertid basert på få rapporter og er derfor usikre.

Fig1ILI 2011-12 uke 14.
Fig1ILI 2011-12 uke 14.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport ettersom innrapportering blir mer komplett.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uke har ti sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 52 pasienter på intensivavdeling var det tre pasient med påvist influensa; én i aldersgruppen 15-64 år og to i aldergruppene 65+. I uke 14 var det fem pasienter med registrert influensainfeksjon blant totalt 31 inneliggende pasienter, alle i aldersgruppen 15-64 år.

I tillegg har Folkehelseinstituttet fått rapportert om flere utbrudd av influensa blant beboere på sykehjem.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig antall av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.
 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

50

0

1

23

26

Totalt inneliggende pasienter

909

10

9

379

514

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u14-2012.
Fig2_vir_u14-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Forekomsten av laboratoriebekreftet influensa økte markant siden midten av desember fram til en topp i uke 8-9 og har deretter vært avtakende. I uke 13 hadde antallet falt til omtrent en tredjedel av toppnoteringen i uke 8; for uke 14 (påskeuken) var tallene enda lavere men kanskje ikke helt representative (figur 2 og tabell 4).

For uke 13 og 14 er det fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier rapportert påvisning av 384 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, sju A(H1)pdm09, hittil 19 influensavirus som ved FHI er subtypebestemt som A(H3) samt 26 influensavirus B. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er avtakende.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 245 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 99 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. Kun få prøver er kommet inn de siste ukene og andelen influensapositive har avtatt også her. I uke 13 og 14 ble det påvist influensavirus i to av fem prøver.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og fortsatt gir utbrudd, men at forekomsten nå er klart fallende. Det kan anes en svak økning i influensavirus B-forekomst.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Omtrent halvparten av de influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer like hyppig.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009(H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009(H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule. I februar utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 – uke 20/2012

pr. 28/3-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

50

0 / (0%)

42

0 / (0%)

56

56 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

16

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

WHO meldte 30. mars at influensaaktiviteten stort sett er nedadgående på den nordlige halvkule. Det er fortsatt influensa A(H3N2)-virus som påvises, men med noe influensa B (dominerer i Kina) og noen få A(H1N1)pdm09 i tillegg.

Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en stor andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine. Influensaaktiviteten i tropiske områder var stort sett lav. I noen få områder er det mange påvisninger av A(H1N1)pdm09; i Mexico og Mellom-Amerika er det dette viruset som dominerer. Den sørlige halvkule har få påvisninger av influensavirus.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 13 var på retur i de fleste land. Indikatorene er stort sett lavere enn de var forrige vinter. Andelen av prøver innsendt fra fyrtårn som testen positivt for influensa var under 40 %, en nedgang fra tidligere uker. Sykehusovervåkingen viser en nedgang i antall pasienter med alvorlig luftveisinfeksjoner, og andelen influensapositive prøver blant disse er nedadgående. Siden uke 40 har 92 % av alle påviste influensavirus i Europaregionen vært influensa A, og 91 % av disse har vært av subtypen A(H3N2).

I Danmark har det vært uvanlig lav influensaaktivitet hele sesongen, med få viruspåvisninger. I Sverige har influensaaktiviteten vært unormalt høy, men er nå på retur etter en topp i uke 9-10. Som i Norge har det vært dominans av influensa A(H3N2).

I Canada rapporterer nå en nedgang i influensaaktiviteten, men med fortsatt mange utbrudd både i institusjoner, sykehus og skoler. Rundt 10 % av A(H3N2)-virusene har vist redusert titre opp mot vaksinetypen. I USA er aktiviteten på vei ned, men det er usikkert om toppen er nådd. Ti stater rapporterte om utbredt influensaaktivitet. USA påviser flest influensa A(H3N2)-virus, men med rundt 22 % A(H1N1)pdm09, samt rundt 14 % influensa type B. A(H1N1)pdm09 er mest utbredt i sør/sørvest, noe som rimer med at Mexico påviser mest av dette viruset nå.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0,9

0,8

0,8

1,3

0,6

1,4

2

1,0

0,8

1,0

1,2

0,8

1,3

3

1,0

0,8

1,1

1,5

0,7

1,0

4

1,1

1,0

1,1

1,7

0,8

0,8

5

1,5

1,3

1,6

2,1

0,9

1,3

6

1,9

2,1

2,0

2,6

0,8

1,4

7

2,6

2,7

3,0

3,2

1,3

2,1

8

2,8

3,0

3,4

3,3

1,5

2,1

9

2,7

2,7

3,1

3,3

2,2

2,2

10

2,5

2,3

3,3

2,8

1,7

2,0

11

2,1

2,2

2,4

2,4

1,5

1,9

12

1,8

1,5

2,6

2,1

1,3

1,2

13

1,2

1,0

1,5

1,1

1,4

1,5

14

0,7

0,5

0,7

0,7

0.9

2,1

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard,

Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

   

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

27

1

41

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

253

3

63

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

390

2

54

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

512

3

62

8

28.9 %

171

10

0

8

2275

713

5

57

15

34.7 %

148

7

0

9

2334

673

4

52

6

31.5 %

161

17

0

10

1714

465

4

46

5

30.3 %

53

9

0

11

2045

464

1

36

12

25.1 %

186

10

0

12

1891

361

3

26

16

21.5 %

120

12

0

13

1435

264

4

19

19

21.3 %

94

17

0

14

804

120

3

2

7

16.4 %

89

4

0

Total

31340

4612

47

744

115

 

2605

178

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

5403