Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1212 - Influensaovervåking 2011-12, uke 12

Publisert Oppdatert


I uke 12 fortsatte influensaaktiviteten å avta. Antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller var høyt men er omtrent halvert i forhold til toppregistreringene i uke 8-9. Influensavirus A(H3N2) dominerer. Selv om influensatoppen nå er passert må vi også i ukene framover regne med et betydelig antall influensatilfeller.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 12 fortsatte aktiviteten å avta. Totalt i landet fikk 1,8 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er fortsatt over grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %, men region Midt og Nord har aktivitet som nå er under denne grensen.

Fig1ILI 2011-12 uke 12.
Fig1ILI 2011-12 uke 12.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport ettersom innrapportering blir mer komplett.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uke har tolv sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 82 pasienter på intensivavdeling var det én pasient med påvist influensa; denne var i aldergruppene 65+. I uke 11 var det seks pasienter med registrert influensainfeksjon, blant 72 innlagte. Disse var likt fordelt i gruppen 15-64 og >65 år. 

I tillegg har Folkehelseinstituttet fått rapportert om flere utbrudd av influensa blant beboere på sykehjem.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig antall av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

35

0

1

13

21

Totalt inneliggende pasienter

800

10

9

326

455

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u12-2012.
Fig2_vir_u12-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Forekomsten av laboratoriebekreftet influensa økte markant siden midten av desember fram til en topp i uke 8-9. I uke 12 hadde antallet falt til omtrent halvparten av toppnoteringen i uke 8, men antallet anses likevel fortsatt som høyt (figur 2 og tabell 4).

For uke 12 er det fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier rapportert påvisning av 378 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, ett A(H1)pdm09, hittil elleve influensavirus som ved FHI er subtypebestemt som A(H3) samt 15 influensavirus B. Antallet viruspåvisninger holder seg høyt i alle deler av landet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er fortsatt høy, men avtakende.  

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 240 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 97 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. Kun få prøver kom inn i uke 12 og det ble ikke påvist influensavirus i noen av dem. Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og fortsatt gir utbrudd over hele landet, men at forekomsten nå er klart fallende. Det kan anes en svak økning i influensavirus B-forekomst.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. De fleste influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer også.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009(H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009(H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.
I februar utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 - uke 20/2012

pr. 28/3-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

50

0 / (0%)

42

0 / (0%)

56

56 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

 

 

H1 (2009)

16

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

WHO meldte den 16 mars at det verden over nå hovedsakelig sirkulerer influensa A(H3N2)-virus, men med noe influensa B (dominerer i Kina) og litt A(H1N1)pdm09 i tillegg. Aktiviteten ser ut til å ha passert toppen i Nord-Afrika, Midtøsten og noen land sør i Europa. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en stor andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine. Influensaaktiviteten i tropiske områder var stort sett lav. I noen få områder er det mange påvisninger av A(H1N1)pdm09; i Mexico og Mellom-Amerika er det dette viruset som dominerer. Den sørlige halvkule har få påvisninger av influensavirus.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 11 var på retur i mange land. Indikatorene er stort sett lavere enn de var forrige vinter. 40 % av prøvene som ble innsendt fra fyrtårn testet positivt for influensa. Sykehusovervåkingen viser en nedgang i antall pasienter med alvorlig luftveisinfeksjoner, mens andelen influensapositive prøver blant disse er stabil på rundt 30 %.

Siden uke 40 har 94 % av alle påviste influensavirus i Europaregionen vært influensa A, og 95 % av disse har vært av subtypen A(H3N2). Et flertall av undersøkte influensa B-virus tilhører Victoria-slektslinjen, dvs samsvarende med B-viruset som er i vinterens vaksine. Andelen av influensavirus B er økende, og i fire land rapporterte man at B-virus ko-dominerer med A(H3N2).

I Danmark var det i uke 12 fortsatt uvanlig lav influensaaktivitet, med få viruspåvisninger. I Sverige har influensaaktiviteten nådd en topp og er nå på vei ned, men fortsatt påvises det en god del influensavirus. Som i Norge er det dominans av influensa A(H3N2).

I Canada fortsatte influensaaktiviteten å stige i uke 10, og med en økende andel av prøver som er positive for influensa. Influensa B-virus utgjorde i uke 11 over 50 % av alle virusfunnene, og blant influensa A-funnene var circa en tredjedel A(H1N1)pdm09 og resten A(H3N2). Mange utbrudd på institusjoner og skoler er registrert. I USA er aktiviteten høy i enkelte områder, men sesongen så langt har vært relativt mild, og kommet sent på året. Tyve stater rapporterte om utbredt influensaaktivitet. USA påviser flest influensa A(H3N2)-virus, men med økende andel A(H1N1)pdm09, samt rundt 5 % influensa type B. A(H1N1)pdm09 er mest utbredt i sør/sørvest, noe som rimer med at Mexico påviser mest av dette viruset nå.

Lenker

 Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0,9

0,8

0,8

1,3

0,6

1,4

2

1,0

0,8

1,0

1,2

0,8

1,3

3

1,0

0,8

1,1

1,5

0,7

1,0

4

1,1

1,0

1,1

1,7

0,8

0,8

5

1,5

1,3

1,6

2,1

0,9

1,3

6

1,9

2,1

2,0

2,6

0,8

1,4

7

2,6

2,7

3,0

3,2

1,3

2,1

8

2,8

3,0

3,4

3,3

1,5

2,1

9

2,7

2,7

3,1

3,3

2,2

2,2

10

2,5

2,3

3,3

2,8

1,7

2,0

11

2,1

2,2

2,4

2,4

1,5

1,9

12

1,8

1,5

2,6

2,1

1,3

1,2

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard,

Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

28

1

40

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

253

3

63

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

390

2

54

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

512

3

62

8

28.9 %

171

10

0

8

2275

713

5

57

15

34.7 %

148

7

0

9

2334

673

4

52

6

31.5 %

161

17

0

10

1714

467

4

44

5

30.3 %

53

9

0

11

2045

466

1

34

12

25.1 %

186

10

0

12

1891

378

1

11

16

21.5 %

120

12

0

Total

29101

4249

38

704

89

 

2422

157

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

4991