Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1113 - Influensaovervåking 2012-13, uke 11

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at både forekomsten av influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 11 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært fallende siden midten av januar, mens influensa B først nådde toppen i slutten av februar.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

I uke 11 2013 fikk 1,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Aktiviteten er nå under utbruddsgrensen på 1,4 % i flere regioner. Det er ikke rapportert om utbrudd i helseinstitusjon forårsaket av influensavirus den siste uken.

 
 
Fig1ILI 2012-13 uke 11.
Fig1ILI 2012-13 uke 11.
 

Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Overvåkingssystemet for influensaliknende sykdom
 

201 legekontorer og legevakter («vakttårn») spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasienten som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen «influensaliknende sykdom». Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15 % av Norges befolkning. Overvåkingen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 til og med uke 20 på våren.

 

Virologisk overvåking

Foreløpige tall fra laboratorierapportene (17 av 18 laboratorier har rapportert) for uke 11 viser at forekomsten av influensa A fortsetter å falle, mens influensa B holdt seg på samme nivå som foregående uke. Influensa B har siden uke 8 vært mer tallrik enn influensa A. Påvisningene ligger fortsatt på et nivå som indikerer betydelig forekomst av influensavirus (figur 2 og tabell 3). I uke 11/2013 er det rapportert resultat fra 2094 prøver analysert for influensavirus. Blant disse undersøkte prøvene er det påvist 166 influensavirus A og 342 influensavirus B. 47 av influensa A-virusene i uke 11 er identifisert som A(H1)pdm09 og foreløpig ingen A(H3). De resterende 119 har ikke blitt subtypebestemt. Mens det er mange laboratorier som tester for H1pdm09-subtypen, er det kun prøver som kommer til Folkehelseinstituttet som testes for H3-subtype. Derfor er H3-virus mye mer underrapportert enn H1pdm09-virus og H3-testing skjer mer i etterkant. Likevel er det klart at A(H1N1)pdm09-virus har dominert på landsbasis. 564 av hittil 590 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til denne gruppen.

 
 
Fig2_vir_u11.
Fig2_vir_u11.
 Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2012. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.
Systemet for virologisk overvåking
 

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset «serologi» i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte «fyrtårnleger») inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstuttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Influensavaksine

Blant kun 5 hittil analyserte prøver sendt inn fra fyrtårnleger i uke 10 er det funnet 2 influensa A(H1N1)pdm09-virus og 2 influensa B-virus tilhørende Yamagata-genotypen. Antallet fyrtårnprøver er nå lavt men andelen hvor vi finner influensavirus holder seg høy. Fordelingen av de ulike virusene kan se ut å være noe jevnere enn dataene fra de andre laboratoriene antyder: Hittil denne sesongen har ca. halvparten av influensavirus i fyrtårnprøver være A(H1N1)pdm09, ca. 20% har vært A(H3N2), og ca. 25% har vært influensavirus B av Yamagata-genotypen. De resterende prosentene er stort sett A- eller B-virus som ikke er nærmere identifisert.

Sammensetningen for neste års influensavaksine er vedtatt av Verdens Helseorganisasjon. Den vil bestå av følgende virussammensetning:

  •  A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknende virus
  • A(H3N2)virus A/Victoria/361/201
  • B/Massachusetts/2/2012-liknende virus (Yamagata lineage)

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over ni hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Ingen av virusene testet i årets sesong har vært resistente mot oseltamivir eller zanamivir (se tabell 1).

Tabell 1: Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen 2012-13

pr. 20/3-13

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H3

12

0 / (0%)

12

0 / (0%)

0

 

B

2

0 / (0%)

0

0 / (0%)

-

-

H1pdm09

105

0 / (0%)

14

0/(0%)

5

5/(100%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i WHOs Europaregion er på retur i de fleste land i regionen. Noen få land rapporterer fortsatt om øktende aktivitet. Majoriteten av land har medium influensaaktivitet, men noen få har gått ned til lavt aktivitetsnivå. Antall viruspåvisninger er synkende for regionen som helhet.

Totalt ble det påvist 5980 positive influensaprøver i WHOs Europaregion i uke 10. Det ble påvist 3638 influensa A-virus (2185 ble subtypet hvorav 1459 var A(H1N1)pdm09 og 726 var A(H3N2) samt 2342 influensa B-virus. Antall pasienter og andel positive prøver for influensa hos sykehusinnlagte var omtrent på samme nivå som uken før.

I Danmark er flere av indikatorene på influensaaktivitet på vei ned. Til forskjell fra mange andre europeiske land er det influensa A(H3N2)-virus som har dominert i Danmark men med en økende andel influensa B-virus, som nå står for 2/3 av påvisningene. I Sverige er influensatoppen forbi, og det er økende andel av influensa B-påvisninger, som utgjør nesten halvparten av påvisningene. 

I USA viste de fleste overvåkingssystemene en nedgang i influensaaktiviteten, men tallen i primærhelsetjenesten gikk noe opp. Dødsfall relatert til influensa og lungebetennelse er redusert kraftig de siste ukene men er fortsatt over terskelverdien. Disse dødsfallene er hovedsakelig hos eldre. USA har påvist flest influensa A(H3N2)-virus denne sesongen, med et stabilt antall influensa B-virus som nå er i flertall. Canada har også en klar overvekt av influensa A(H3N2)-virus, og med synkende aktivitet siste uken. I de tempererte områdene i Asia er det nedadgående influensaaktivitet unntatt i Mongolia og Sør-Korea. I de tropiske områdene i verden er det stort sett lav aktivitet.

  • EuroFlu - dekker WHOs Europaregion  
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)    
  • WHOs influensasider

Tall fra influensaovervåkingen

 

Tabell 2: Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

 Epiuke/week

 Totalt

 Region øst

 Region sør

 Region vest

 Region midt

Region nord 

 40

0,4 

 0,3

0,4 

 0,5

0,4 

0,4 

 41

0,4

 0,3

 0,4

 0,5

 0,4

 0,5

 42

0,4

 0,3

 0,4

 0,7

 0,3

 0,3

 43

0,5

 0,4

 0,4

 0,6

 0,5

 0,5

 44

0,5

 0,4

 0,6

 0,6

 0,4

 0,5

 45

0,5

 0,4

 0,5

 0,6

 0,6

 0,6

 46

0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,6

 47

0,6

 0,4

 0,6

 0,8

 0,6

 0,7

48

0,6

0,5

0,6

0,7

0,4

0,6

49

0,7

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

50

1,2

1,1

1,2

1,2

1,4

0,8

51

1,6

2,0

1,5

1,2

1,5

1,2

52

2,2

2,3

2,4

1,9

1,9

1,9

1

5,2

4,9

5,8

5,0

6,6

3,7

2

5,7

5,9

5,8

5,8

5,7

4,8

3

4,0

3,8

4,3

4,1

3,8

3,8

4

3,6

3,2

3,9

4,4

3,2

3,1

5

3,3

2,8

3,3

4,7

2,7

2,8

6

3,0

2,7

2,9

4,4

2,5

2,3

7

2,6

2,3

2,7

4,0

2,0

2,0

8

2,5

2,2

2,8

3,6

1,7

1,8

9

2,1

1,9

2,0

3,3

1,4

2,0

10

1,7

1,5

1,6

2,7

1,0

1,5

11

1,4

1,1

1,6

2,2

0,7

0,8

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

421

1

1

1

0

0,7 %

38

0

0

41

615

2

0

1

4

1,1 %

60

0

0

42

663

3

2

5

2

1,8 %

63

0

0

43

747

1

6

8

4

2,5 %

87

2

0

44

885

9

10

3

7

3,3 %

70

0

0

45

995

5

13

4

18

4,0 %

60

0

0

46

1010

7

10

2

23

4,2 %

80

2

0

47

1144

5

8

6

34

4,6 %

99

7

0

48

1106

13

14

6

27

5,4 %

79

5

0

49

1174

10

26

15

36

7,4 %

62

2

0

50

1583

89

69

15

88

16,5 %

108

8

0

51

1724

246

97

11

115

27,2 %

76

1

0

52

1460

191

121

14

94

28,8 %

3

0

0

1

3976

586

474

31

269

34,2 %

42

2

0

2

5551

487

716

27

255

26,8 %

255

25

5

3

3758

345

442

23

166

26,0 %

158

13

3

4

3546

332

458

21

217

29,0 %

161

8

2

5

3330

257

474

32

262

30,8 %

132

10

3

6

2748

278

343

11

350

35,7 %

114

15

3

7

2949

223

241

27

415

30,7 %

180

22

10

8

2710

170

180

23

430

29,6 %

99

29

1

9

2610

174

107

17

390

26,4 %

82

11

3

10

2286

139

72

8

344

24,6 %

83

9

12

11

2094

119

47

0

342

24,3 %

100

6

4

Total

49085

3692

3931

311

3892

 

2291

177

46

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

7934