Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1112 - Influensaovervåking 2011-12, uke 11

Publisert Oppdatert


I uke 11 fortsatte forekomsten av influensaliknende sykdom å avta langsomt, etter en topp i uke 8. Alle landets regioner har fortsatt aktivitet over utbruddsgrensen. Antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller var høyt men ligger også lavere enn toppregistreringene i uke 8-9. Influensavirus A(H3N2) dominerer. Selv om influensatoppen nå er passert må vi også i ukene framover regne med et betydelig antall influensatilfeller.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 11 fortsatte aktiviteten å avta langsomt. Totalt i landet fikk 2,2 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er over grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

Fig1ILI 2011-12 uke 11.
Fig1ILI 2011-12 uke 11.


Fig 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport ettersom innrapportering blir mer komplett.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u11-2012.
Fig2_vir_u11-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 3 lenger ned i rapporten.

Forekomsten av laboratoriebekreftet influensa økte markant siden midten av desember fram til en topp i uke 8-9. I uke 10 og 11 var antallet noe lavere igjen, men fortsatt høyt (figur 2 og tabell 3).

For uke 11 er det fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier rapportert påvisning av 484 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, ett A(H1)pdm09, hittil ti influensavirus som ved FHI er subtypebestemt som A(H3) samt tolv influensavirus B. Antallet viruspåvisninger holder seg høyt i alle deler av landet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er fortsatt høy, men avtakende.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 238 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 97 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. I uke 11 ble det påvist seks A(H3)-virus, og andelen influensapositive prøver har vært høy (omkring to tredjedeler) siden midten av januar. Dette viser at en høy andel av pasienter med influensasymptomer i denne perioden faktisk har hatt influensa.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og gir utbrudd over hele landet, men at forekomsten nå er fallende.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. De fleste influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer også.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule. I februar utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 1. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 - uke 20/2012

pr. 21/3-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

50

0 / (0%)

42

0 / (0%)

56

56 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

16

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

WHO meldte den 16 mars at det verden over nå hovedsakelig sirkulerer influensa A(H3N2)-virus, men med noe influensa B (dominerer i Kina) og litt A(H1N1)pdm09 i tillegg. Aktiviteten ser ut til å ha passert toppen i Nord-Afrika, Midtøsten og noen land sør i Europa. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en stor andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine. Influensaaktiviteten i tropiske områder var stort sett lav. I noen få områder er det mange påvisninger av A(H1N1)pdm09; i Mexico og Mellom-Amerika er det dette viruset som dominerer.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 10 var utbredt og middels intens i de fleste landene, stort sett med stabil eller fallende tendens. Aktiviteten ser ut til å være ganske ulik fra land til land, med høyest aktivitet i Sør- og Nordvest-Europa. Indikatorene er stort sett lavere enn de var forrige vinter. Over 40 % av prøvene som ble innsendt fra fyrtårn testet positivt for influensa. I sykehusovervåkingen andelen influensapositive prøver stabil. I Danmark var det i uke 9 fortsatt uvanlig lav influensaaktivitet, med få viruspåvisninger. I Sverige har influensaaktiviteten nådd en topp og rapporteres som stabil, og det påvises flere influensavirus enn i noen tidligere sesonger. Som i Norge er det dominans av influensa A(H3N2). Siden uke 40 har 94 % av alle påviste influensavirus i Europaregionen vært influensa A, og 95 % av disse har vært av subtypen A(H3N2). Et flertall av undersøkte influensa B-virus tilhører Victoria-slektslinjen, dvs samsvarende med B-viruset som er i vinterens vaksine. Andelen av influensavirus B er økende, og i 4 land rapporterte man at B-virus ko-dominerer med A(H3N2).

I Canada fortsatte influensaaktiviteten å stige i uke 10, og med en økende andel av prøver som er positive for influensa. Influensa B-virus utgjorde i uke 10 52 % av alle virusfunnene, og blant influensa A-funnene var A(H1N1)pdm09 nesten like utbredt som A(H3N2). Flere utbrudd på institusjoner og skoler er registrert. Det er provinsene Ontario og Quebec som rapporterer de fleste influensa B-tilfellene.
I USA holdt influensaaktiviteten seg forhøyet i uke 10 og over 23 % av prøvene var positive for influensa; noe som indikerer at sesongen er i gang, selv om aktiviteten jevnt over var lav og sykdomsforekomsten nasjonalt ligger under utbruddsgrensen. 15 stater rapporterte om utbredt influensaaktivitet. USA påviser flest influensa A(H3N2)-virus, men med økende andel A(H1N1)pdm09, samt rundt 5 % influensa type B. A(H1N1)pdm09 er mest utbredt i sør/sørvest, noe som rimer med at Mexico påviser mest av dette viruset nå.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.4

2

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

3

1.0

0.8

1.1

1.5

0.7

1.0

4

1.1

1.0

1.1

1.7

0.8

0.8

5

1.5

1.3

1.6

2.1

0.9

1.3

6

1.9

2.1

2.0

2.6

0.8

1.4

7

2.6

2.7

3.0

3.2

1.3

2.1

8

2.8

3.0

3.4

3.3

1.5

2.1

9

2.7

2.7

3.1

3.3

2.2

2.2

10

2.5

2.3

3.3

2.9

1.7

2.0

11

2.2

2.4

2.4

2.5

1.4

1.8

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

28

1

40

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

253

3

63

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

390

2

54

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

512

3

62

8

28.9 %

171

10

0

8

2275

714

5

56

15

34.7 %

148

7

0

9

2334

678

3

48

6

31.5 %

161

17

0

10

1714

475

4

36

5

30.3 %

53

9

0

11

2045

484

1

16

12

25.1 %

186

10

0

Total

27210

3903

36

662

73

 

2302

145

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

4601