Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1013 - Influensaovervåking 2012-13, uke 10

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 10 fortsatte å gå ned. Antall viruspåvisninger ligger nå langt under toppen i uke 2. Det er nå influensavirus B som dominerer. Mens antallet influensavirus A har vært fallende siden midten av januar, ser vi nå de første tegn på at influensavirus B også er på retur.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

I uke 10 2013 fikk 1,7 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2), noe som er en nedgang sammenliknet med forrige uke. Det er rapportert om ett utbrudd i helseinstitusjon forårsaket av influensavirus den siste uken. 

 
 
Fig1ILI 2012-13 uke 10.
Fig1ILI 2012-13 uke 10.
 

Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Overvåkingssystemet for influensaliknende sykdom
 

201 legekontorer og legevakter («vakttårn») spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasienten som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen «influensaliknende sykdom». Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15 % av Norges befolkning. Overvåkingen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 til og med uke 20 på våren.

 

Virologisk overvåking

Foreløpige tall fra laboratorierapportene (17 av 18 laboratorier har rapportert) for uke 10 viser at forekomsten av influensa A fortsetter å falle, og for første gang også en nedgang for influensa B. Influensa B er siden uke 8 mer tallrik enn influensa A.

Påvisningene ligger fortsatt på et nivå som indikerer betydelig forekomst av influensavirus (figur 2 og tabell 3). I uke 10/2013 er det rapportert resultat fra 2208 prøver analysert for influensavirus. Blant disse undersøkte prøvene er det påvist 211 influensavirus A og 341 influensavirus B. 68 av influensa A-virusene i uke 9 er identifisert som A(H1)pdm09 og foreløpig ingen A(H3). De resterende 143 har ikke blitt subtypebestemt.

Mens det er mange laboratorier som tester for H1pdm09-subtypen, er det kun prøver som kommer til Folkehelseinstituttet som testes for H3-subtype. Derfor er H3-virus mye mer underrapportert enn H1pdm09-virus og H3-testing skjer mer i etterkant. Likevel er det klart at A(H1N1)pdm09-virus har dominert på landsbasis. 521 av hittil 559 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til denne gruppen.

 
 
Fig2_vir_u10.
Fig2_vir_u10.
 Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2012. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Blant kun 2 hittil analyserte prøver sendt inn fra fyrtårnleger i uke 10 er det funnet 1 influensa B-virus tilhørende Yamagata-genotypen. Antallet fyrtårnprøver er nå lavt men andelen hvor vi finner influensavirus holder seg høy.

Fordelingen av de ulike virusene kan se ut å være noe jevnere enn dataene fra de andre laboratoriene antyder: Hittil denne sesongen har ca. halvparten av influensavirus i fyrtårnprøver være A(H1N1)pdm09, ca. 20% har vært A(H3N2), og ca. 25% har vært influensavirus B av Yamagata-genotypen. De resterende prosentene er stort sett A- eller B-virus som ikke er nærmere identifisert.

Systemet for virologisk overvåking
 

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset «serologi» i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte «fyrtårnleger») inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstuttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Influensavaksine

Vi anbefaler alle i risikogruppene å ta sesonginfluensavaksine hvert år. Sesongens vaksine inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres.

Virusfunn hittil i vinter tyder på at det er godt samsvar mellom virus vaksinen dekker og sirkulerende virus. Vaksine er fortsatt tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet. For personer i risikogruppene som blir syke og ikke har vaksinert seg, kan antivirale medisiner være aktuelt. Disse pasientene bør oppsøke lege for å få dette vurdert. Antivirale medisiner bør startes opp innen 48 timer etter symptomstart for å få effekt.

Sammensetningen for neste års influensavaksine er vedtatt av Verdens Helseorganisasjon. Den vil bestå av følgende virussammensetning:

  • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknende virus
  • A(H3N2)virus A/Victoria/361/201
  • B/Massachusetts/2/2012-liknende virus (Yamagata lineage)

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

I årets sesong er det blitt testet 62 influensa A(H1N1)pdm09-virus, og ingen av disse har vært resistente mot oseltamivir eller zanamivir (se tabell 1).

Tabell 1: Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen 2012-13

pr. 13/3-13

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H3

12

0 / (0%)

12

0 / (0%)

0

 

B

2

0 / (0%)

0

0 / (0%)

-

-

H1pdm09

105

0 / (0%)

14

0/(0%)

5

5/(100%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i WHOs Europaregion har nådd toppen i flere land, særlig i vest og sentralt i regionen. Noen få land rapporterer fortsatt om øktende aktivitet. Majoriteten av land har nå medium influensaaktivitet, men noen få har nå gått ned til lavt aktivitetsnivå. Antall viruspåvisninger er synkende for regionen som helhet.

Totalt ble det påvist 6215 positive influensaprøver i WHOs Europaregion i uke 9. Det ble påvist 3911 influensa A-virus (2547 ble subtypet hvorav 1748 var A(H1N1)pdm09 og 799 var A(H3N2) samt 2304 influensa B-virus. Antall pasienter og andel positive prøver for influensa hos sykehusinnlagte var omtrent på samme nivå som uken før.

I Danmark melder man om synkende influensaaktivitet, men fortsatt er det en del aktivitet. Til forskjell fra mange andre europeiske land er det influensa A(H3N2)-virus som har dominert i Danmark men med en økende andel influensa B-virus, som nå står for over halvparten av viruspåvisningene. I Sverige ser influensatoppen til å være forbi, og det er nå økende andel av influensa B-påvisninger.  

USA har synkende influensaaktivitet i hele landet, og både primær- og spesialisthelsetjenesten melder om nedadgående tall. Dødsfall relatert til influensa og lungebetennelse er redusert kraftig de siste ukene men er fortsatt over terskelverdien. Disse dødsfallene er hovedsakelig hos eldre. USA har påvist flest influensa A(H3N2)-virus denne sesongen, med et stabilt antall influensa B-virus som nå er i flertall. Canada har også en klar overvekt av influensa A(H3N2)-virus, men med synkende aktivitet siste uker, bortsett fra siste uken hvor man så en liten økning i viruspåvisninger.

I de tempererte områdene i Asia er det nedadgående influensaaktivitet unntatt i Mongolia. I Nord-Afrika er det en del aktivitet, og det påvises mest influensa A(H1N1)-virus. I Karibia, Sentral Amerika og det tropiske Sør-Amerika er det stort sett lav influensaaktivitet.

  • EuroFlu - dekker WHOs Europaregion  
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)    
  • WHOs influensasider

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2: Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

 Epiuke/week

 Totalt

 Region øst

 Region sør

 Region vest

 Region midt

Region nord 

 40

0,4 

 0,3

0,4 

 0,5

0,4 

0,4 

 41

0,4

 0,3

 0,4

 0,5

 0,4

 0,5

 42

0,4

 0,3

 0,4

 0,7

 0,3

 0,3

 43

0,5

 0,4

 0,4

 0,6

 0,5

 0,5

 44

0,5

 0,4

 0,6

 0,6

 0,4

 0,5

 45

0,5

 0,4

 0,5

 0,6

 0,6

 0,6

 46

0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,6

 47

0,6

 0,4

 0,6

 0,8

 0,6

 0,7

48

0,6

0,5

0,6

0,7

0,4

0,6

49

0,7

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

50

1,2

1,1

1,2

1,2

1,4

0,8

51

1,6

2,0

1,5

1,2

1,5

1,2

52

2,2

2,3

2,4

1,9

1,9

1,9

1

5,2

4,9

5,8

5,0

6,6

3,7

2

5,7

5,9

5,8

5,8

5,7

4,8

3

4,0

3,8

4,3

4,1

3,8

3,8

4

3,6

3,2

3,9

4,4

3,2

3,1

5

3,3

2,8

3,3

4,7

2,7

2,8

6

3,0

2,7

2,9

4,4

2,5

2,3

7

2,6

2,3

2,7

4,0

2,0

2,0

8

2,5

2,2

2,8

3,6

1,7

1,8

9

2,1

1,8

1,9

34

1,4

2,0

10

1,7

1,4

1,5

2,7

1,1

1,5

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3: Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. 
 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

421

1

1

1

0

0.7 %

38

0

0

41

615

2

0

1

4

1.1 %

60

0

0

42

663

3

2

5

2

1.8 %

63

0

0

43

747

1

6

8

4

2.5 %

87

2

0

44

885

9

10

3

7

3.3 %

70

0

0

45

995

5

13

4

18

4.0 %

60

0

0

46

1010

7

10

2

23

4.2 %

80

2

0

47

1144

5

8

6

34

4.6 %

99

7

0

48

1106

13

14

6

27

5.4 %

79

5

0

49

1174

10

26

15

36

7.4 %

62

2

0

50

1583

89

69

15

88

16.5 %

108

8

0

51

1724

246

97

11

115

27.2 %

76

1

0

52

1460

191

121

14

94

28.2 %

3

0

0

1

3976

586

474

31

269

34.2 %

42

2

0

2

5551

487

716

27

255

26,8 %

255

25

5

3

3758

345

442

23

166

26.0 %

158

13

3

4

3546

332

458

21

217

29.0 %

161

8

2

5

3330

257

474

32

262

30.8 %

132

10

3

6

2748

281

342

9

350

35.7 %

114

15

3

7

2949

224

241

26

415

30.7 %

180

22

10

8

2710

178

179

16

430

29.6 %

99

29

1

9

2499

190

99

6

390

27.4 %

82

11

3

10

2208

143

68

0

341

25,0 %

83

9

12

Total

46802

3605

3870

282

3547

 

2191

171

42

Uke/

week

Prøver/

Specimens

A(utypet)

not

subtyped

A(H1)

pdm09

A(H3) B

%

positive

Prøver/

specimens

A B
   

Type A: 7757