Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1012 - Influensaovervåking 2011-12, uke 10

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 10 var litt lavere enn de to foregående ukene. Alle landets regioner har aktivitet over utbruddsgrensen. Antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller var høyt men viste også nedgang fra foregående uke. Influensavirus A(H3N2) dominerer. Det kan se ut som vi nå har passert en influensatopp, men også i ukene framover må en regne med et betydelig antall influensatilfeller.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 10 var aktiviteten noe lavere enn de to foregående ukene. Totalt i landet fikk 2,5 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er over grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. I Region Sør er det fortsatt økende aktivitet.

Fig1ILI 2011-12 uke 10.
Fig1ILI 2011-12 uke 10.


Fig 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene kan bli justert opp eller ned ved neste rapport.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uke har åtte sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 66 pasienter på intensivavdeling var det ingen nye pasienter med påvist influensa. For oppsummerte tall, se tabellen under.
I tillegg har Folkehelseinstituttet fått rapportert om flere utbrudd av influensa blant beboere på sykehjem.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig antall av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.
 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

14

0

1

2

11

Totalt inneliggende pasienter

565

7

11

264

313

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u10-2012.
Fig2_vir_u10-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har økt markant siden midten av desember, og antallet har vært forholdsvis høyt siden slutten av januar (figur 2 og tabell 4). Siste ukes tall er ikke komplette, men de foreløpige tallene indikerer nedgang etter en topp i uke 8-9.

For uke 10 er det fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier rapportert påvisning av 488 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 4 A(H1)pdm09, hittil 13 influensavirus som ved FHI er subtypebestemt som A(H3) og 5 influensavirus B (ett av dem identifisert ved FHI som Victoria-slektslinje). Antallet viruspåvisninger er nå høyt i alle deler av landet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er fortsatt høy.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 229 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 91 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. I uke 10 ble det påvist 10 A(H3)-virus, og andelen influensapositive prøver har vært høy (omkring to tredjedeler) siden midten av januar. Dette viser at en høy andel av pasienter med influensasymptomer i denne perioden faktisk har hatt influensa.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og gir utbrudd over hele landet, men at forekomsten nå ser ut til å være fallende.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. De fleste influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer også.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.

I februar utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 - uke 20/2012

pr. 14/3-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

50

0 / (0%)

42

0 / (0%)

56

56 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

16

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

WHO meldte den 2 mars at det verden over nå hovedsakelig sirkulerer influensa A(H3N2)-virus, men med noe influensa B (spesielt i Kina) og litt A(H1N1)pdm09 i tillegg. Aktiviteten ser ut til å ha passert toppen i nord-Afrika, Midtøsten og noen land sør i Europa. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en stor andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine. Influensaaktiviteten i tropiske områder var stort sett lav. I noen få områder er det mange påvisninger av A(H1N1)pdm09; i Mexico er det dette viruset som dominerer.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 9 var utbredt og middels intens i de fleste landene, stort sett med økende eller stabil tendens. Aktiviteten ser ut til å være ganske ulik fra land til land, med høyest aktivitet i sør- og nordvest-Europa. Enkelte land (f.eks. Albania, Bulgaria, Italia og Spania) melder nå om fallende aktivitet. Indikatorene er stort sett lavere enn de var forrige vinter. Over 40 % av prøvene som ble innsendt fra fyrtårn testet positivt for influensa. I sykehusovervåkingen andelen influensapositive prøver nå fallende. I Danmark var det i uke 9 fortsatt uvanlig lav influensaaktivitet, med få viruspåvisninger. I Sverige har influensaaktiviteten fortsatt å øke i uke 9, og det påvises flere influensavirus enn noen gang tidligere. Som i Norge er det dominans av influensa A(H3N2), og siste ukes økning fant sted utenfor storbyområdene. Siden uke 40 har 95 % av alle påviste influensavirus i Europaregionen vært influensa A, og 96 % av disse har vært av subtypen A(H3N2). 70% av undersøkte influensa B-virus har vært av Victoria-slektslinjen, dvs samsvarende med B-viruset som er i vinterens vaksine.

I Canada fortsatte influensaaktiviteten å stige i uke 9 en svak stigning sammenliknet med uken før, og med en økende andel av prøver som er positive for influensa. Influensa B-virus utgjorde i uke åtte 47 % av alle virusfunnene, og blant influensa A-funnene var A(H1N1)pdm09 nesten like utbredt som A(H3N2). Flere utbrudd på institusjoner og skoler er registrert.

I USA øker aktiviteten og over 21 % av prøvene var positive for influensa i uke 9; noe som indikerer at sesongen er i gang, selv om aktiviteten jevnt over er lav og sykdomsforekomsten nasjonalt ligger under utbruddsgrensen. Ni stater rapporterer nå om utbredt influensaaktivitet. USA påviser flest influensa A(H3N2)-virus, men med økende andel A(H1N1)pdm09, samt rundt 5 % influensa type B. A(H1N1)pdm09 er mest utbredt i sør/sørvest, noe som rimer med at Mexico påviser mest av dette viruset nå.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.4

2

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

3

1.0

0.8

1.1

1.5

0.7

1.0

4

1.1

1.0

1.1

1.7

0.8

0.8

5

1.5

1.3

1.6

2.1

0.9

1.3

6

1.9

2.1

2.0

2.6

0.8

1.4

7

2.6

2.7

3.0

3.2

1.3

2.1

8

2.8

3.0

3.4

3.3

1.5

2.1

9

2.8

2.7

3.1

3.3

2.2

2.4

10

2.5

2.2

3.4

2.8

1.8

2.2

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard,
Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

28

1

40

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

253

3

63

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

390

2

54

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

512

3

62

8

28.9 %

171

10

0

8

2275

715

5

55

15

34.7 %

148

7

0

9

2334

695

2

32

6

31.5 %

161

17

0

10

1714

488

4

23

5

30.3 %

53

9

0

Total

25165

3450

34

616

61

 

2116

135

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

4100