Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0913 - Influensaovervåking 2012-13, uke 9

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 9 for landet som helhet gikk ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger ligger nå langt under toppen i uke 2. Mens antallet influensa A er klart fallende, har det vært en økning av influensa B de siste ukene og influensa B er nå i flertall.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

201 legekontorer og legevakter («vakttårn») spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasienten som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen «influensaliknende sykdom». Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15 % av Norges befolkning. Overvåkingen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 til og med uke 20 på våren.

I uke 9 2013 fikk 2,0 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2), noe som er en nedgang sammenliknet med forrige uke. Det er ikke rapportert om utbrudd i helseinstitusjoner forårsaket av influensavirus de siste ukene.

Fig1ILI 2012-13 uke 9.
Fig1ILI 2012-13 uke 9.


Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset «serologi» i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte «fyrtårnleger») inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstuttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Foreløpige tall fra laboratorierapportene (17 av 18 laboratorier har rapportert) for uke 9 viser fallende forekomst av influensa A og at en økende tendens for influensa B kanskje har nådd toppen. Influensa B er siden uke 8 mer tallrik enn influensa A. Påvisningene ligger fortsatt på et nivå som indikerer betydelig forekomst av influensavirus (figur 2 og tabell 3). I uke 9/2013 er det rapportert resultat fra 2499 prøver analysert for influensavirus. Blant disse undersøkte prøvene er det påvist 295 influensavirus A og 390 influensavirus B. 99 av influensa A-virusene i uke 9 er identifisert som A(H1)pdm09 og foreløpig 1 A(H3). De resterende 195 har ikke blitt subtypebestemt. Mens det er mange laboratorier som tester for H1pdm09-subtypen, er det kun prøver som kommer til Folkehelseinstituttet som testes for H3-subtype. Derfor er H3-virus mye mer underrapportert enn H1pdm09-virus og H3-testing skjer mer i etterkant. Likevel er det klart at A(H1N1)pdm09-virus har dominert på landsbasis. 468 av hittil 490 undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til denne gruppen.

Fig2_vir_u09.
Fig2_vir_u09.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2012. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Blant kun 2 hittil analyserte prøver sendt inn fra fyrtårnleger i uke 9 er det funnet 1 A(H3N2)-virus. Antallet slike prøver er nå lavt men andelen hvor vi finner influensavirus er fortsatt høy. Fordelingen av de ulike virusene kan se ut å være noe jevnere enn dataene fra de andre laboratoriene antyder.

Influensavaksine

Vi anbefaler alle i risikogruppene å ta sesonginfluensavaksine hvert år. Sesongens vaksine inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Virusfunn hittil i vinter tyder på at det er godt samsvar mellom virus vaksinen dekker og sirkulerende virus. Vaksine er fortsatt tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet. For personer i risikogruppene som blir syke og ikke har vaksinert seg kan antivirale medisiner være aktuelt. Disse pasientene bør oppsøke lege for å få dette vurdert. Antivirale medisiner bør startes opp innen 48 timer etter symptomstart for å få effekt.

Sammensetningen for neste års influensavaksine er vedtatt av Verdens Helseorganisasjon. Den vil bestå av følgende virussammensetning:

  • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknende virus
  • A(H3N2)virus A/Victoria/361/201
  • B/Massachusetts/2/2012-liknende virus (Yamagata lineage)

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®). I årets sesong er det blitt testet 62 influensa A(H1N1)pdm09-virus, og ingen av disse har vært resistente mot oseltamivir eller zanamivir (se tabell 1).

Tabell 1: Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen 2012-13

 

pr. 1/3-13

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

 

 

 

 

 

 

 

H3

12

0 / (0%)

12

0 / (0%)

0

 

B

2

0 / (0%)

0

0 / (0%)

-

-

H1pdm09

105

0 / (0%)

14

0/(0%)

5

5/(100%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i WHOs Europaregion ser ut til å ha nådd toppen i flere land, særlig i nord og vest i regionen, men det er fortsatt land i Øst- og Sentral-Europa som rapporterte om økende aktivitet i uke 8. Majoriteten av land rapporterer om medium influensaaktivitet. Antall viruspåvisninger er synkende for regionen som helhet.

Totalt ble det påvist 6706 positive influensaprøver i WHOs Europaregion i uke 8. Det ble påvist 4311 influensa A-virus (2887 ble subtypet hvorav 2136 var A(H1N1)pdm09 og 751 var A(H3N2) samt 2395 influensa B-virus. Antall pasienter og andel positive prøver for influensa hos sykehusinnlagte var på samme nivå som uken før.

I Danmark melder man nå om synkende influensaaktivitet, etter noen uker med økning. Til forskjell fra mange andre europeiske land er det influensa A(H3N2)-virus som har dominert i Danmark men med en økende andel influensa B-virus, som nå står for over halvparten av viruspåvisningene. I Sverige ser influensatoppen til å være forbi, og det er nå økende andel av influensa B-påvisninger.  

USA har synkende influensaaktivitet i hele landet, og både primær- og spesialisthelsetjenesten melder om nedadgående tall, men dødsfall relatert til influensa og lungebetennelse er fremdeles høye. Disse dødsfallene er hovedsakelig hos eldre. USA har påvist flest influensa A(H3N2)-virus denne sesongen, med et stabilt antall influensa B-virus som nå er i flertall. Canada har også en klar overvekt av influensa A(H3N2)-virus, men med synkende aktivitet siste uker. I de tempererte områdene i Asia er det nedadgående influensaaktivitet unntatt i Mongolia. I Nord-Afrika er det en del aktivitet, og det påvises mest influensa A(H1N1)-virus. I Karibia, Sentral Amerika og det tropiske Sør-Amerika er det stort sett lav influensaaktivitet.

Lenker

WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/ 

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

 

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0,9

0,8

0,8

1,3

0,6

1,4

2

1,0

0,8

1,0

1,2

0,8

1,3

3

1,0

0,8

1,1

1,5

0,7

1,0

4

1,1

1,0

1,1

1,7

0,9

0,8

5

1,5

1,3

1,6

2,1

0,9

1,3

6

1,9

2,1

2,0

2,6

0,8

1,4

7

2,6

2,7

3,0

3,2

1,3

2,1

8

2,7

2,9

3,3

3,3

1,5

2,0

9

2,7

2,5

3,2

3,4

2,0

2,0

 

 Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

421

1

1

1

0

0,7 %

38

0

0

41

615

2

0

1

4

1,1 %

60

0

0

42

663

3

2

5

2

1,8 %

63

0

0

43

747

1

6

8

4

2,5 %

87

2

0

44

885

9

10

3

7

3,3 %

70

0

0

45

995

5

13

4

18

4,0 %

60

0

0

46

1010

7

10

2

23

4,2 %

80

2

0

47

1144

5

8

6

34

4,6 %

99

7

0

48

1106

13

14

6

27

5,4 %

79

5

0

49

1174

10

26

15

36

7,4 %

62

2

0

50

1583

89

69

15

88

16,5 %

108

8

0

51

1724

246

97

11

115

27,2 %

76

1

0

52

1460

191

121

14

94

28,8 %

3

0

0

1

3976

586

474

31

269

34,2 %

42

2

0

2

5551

487

716

27

255

26,8 %

255

25

5

3

3758

345

442

23

166

26,0 %

158

13

3

4

3546

332

458

21

217

29,0 %

161

8

2

5

3330

257

474

32

262

30,8 %

132

10

3

6

2748

281

342

9

350

35,7 %

114

15

3

7

2949

229

241

21

415

30,7 %

180

22

10

8

2710

195

171

7

430

29,6 %

99

29

1

9

2499

195

99

1

390

27,4 %

82

11

3

Total

44594

3489

3794

263

3206

 

2108

162

30

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

7546